สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นส.จิรัญญา  มุขขันธ์ (หน่อย)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Jiranya Mookkhan
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงาน
หน้าที่รับผิดชอบ :

วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบงาน  ได้แก่

  1. งานบริหารจัดการยาจำเป็นและเข้าถึงได้ยาก   ( จ 2 / Antidotes / Clopidogrel ) เวชภัณฑ์  วัคซีนพื้นฐาน ( EPI Reutine ) และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ( FLU )
  2. งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ   ร้านยาคุณภาพ
  3. งานตรวจสอบและอนุมัติการ mapping Drugs Cataloge   ของหน่วยบริการ/โรงพยาบาล  
  4. บริหารจัดการยา AIDs & TB & Kidney ตามแนวทางที่สำนักยาฯกำหนด   ( ประสานงานการสำรองและติดตามยาเอดส์&วัณโรค&ยาไต )            
โทรศัพท์ : 045-240591
มือถือ : 084-751-0930
E-mail : jiranya.m@nhso.go.th / ID line : mookkhan / Face book : Rx NHSO UBN

แก้ไขข้อมูล | ไปหน้าจัดการข้อมูลระบบ | ออกจากระบบ