สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายกนก  จันทร์พันธ์ (ตี๋เล็ก)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Kanok Junpan
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ :

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานจัดชื้อ-จัดจ้าง พัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน
- งานระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลาง
- งานควบคุมคลังวัสดุ
- งานดูแลและบริหารจัดการอาคารสถานที่
- งานยานพาหนะ
- งานคลังพัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน
- งานสนับสนุนห้องประชุม
- งานสนับสนุนการบริหารจัดการประชุมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี

โทรศัพท์ : 045-240591
มือถือ : 090-197-5241
E-mail : kanok.j@nhso.go.th

แก้ไขข้อมูล | ไปหน้าจัดการข้อมูลระบบ | ออกจากระบบ