สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นส.พรทิพย์  ชนะภัย (ติ๋ม)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Porntip Chanapai
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงาน
หน้าที่รับผิดชอบ :

(๑) เป็นหัวหน้ากลุ่มงานภารกิจบริหารกองทุน
(๒) ควบคุม กำกับและติดตาม ดูแลรับผิดชอบกลุ่มภารกิจบริหารกองทุน
(๓) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานบริหารงบกองทุนภาพรวม และกองทุนผู้ป่วยนอก
- งานขึ้นทะเบียนและประเมินหน่วยบริการ : หน่วยบริการทั่วไปและหน่วยบริการเฉพาะทาง(นำผลการตรวจประเมินมาขึ้นทะเบียนในระบบ)
- งานติดตามเฝ้าระวังสถานะการเงินการคลังหน่วยบริการ
- งานบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
(๔) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๕) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๖) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี

โทรศัพท์ : 045-240591
มือถือ : 084-439-0126
E-mail : porntip.c@nhso.go.th

แก้ไขข้อมูล | ไปหน้าจัดการข้อมูลระบบ | ออกจากระบบ