สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นส.ประยูรศรี  สายพิมพ์ (อ้อย)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Prayoonsri Saipim
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงาน
หน้าที่รับผิดชอบ :

(๑) เป็นหัวหน้ากลุ่มงานภารกิจสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและเครือข่ายบริการ
(๒) ควบคุม กำกับและติดตาม ดูแลรับผิดชอบกลุ่มภารกิจสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและเครือข่ายบริการ
(๓) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ได้แก่ QOF, DHS, DHML, FCT
- งานพัฒนาระบบบริการ Palliative care
(๔) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๕) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๖) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 084-439-0125  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : prayoonsri.s@nhso.go.th

แก้ไขข้อมูล | ไปหน้าจัดการข้อมูลระบบ | ออกจากระบบ