สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
สปสช.เขต 10 วางแผนสัญจรคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี...

สปสช.เขต 10 วางแผนสัญจรคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี...

เมื่อวันที่15 กค 56 นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผอ.สปสช เขต 10 อุบลราชธานี ได้จัดประชุมโครงการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร โดยมี ผศ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และนพ.ถวิล กลิ่นวิมล ผอ.รพ.มะเร็งอุบลฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดกิจกรรมค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะเริ่มต้น เป้าหมายในการจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะเริ่มต้น รวมถึงเป็นตัวกลางการสื่อสารให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยของโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งในการสัญจรดังกล่าวจะประกอบไปด้วยการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ ในการจัดมะเร็งท่อน้ำดีสัญจรเพื่อเพิ่มโอกาสผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงการรักษาโรคนี้จึงถือเป็นปัญหาสำคัญและรุนแรงที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากผู้ป่วยมักอยู่ในช่วงอายุ 45-55 ปี ซึ่งเป็นวัยทำงาน เพื่อเป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาชน สปสช.เขต10จึงร่วมมือกับมูลนิธิมเร็งท่อน้ำดีสัญจร เพื่อเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะสร้างกระแสให้ชุมชน ประชาชน และเด็กนักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญอันตราย และความเชื่อมโยงของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และจะนำมาสู่การลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีProject Manager: นส.มาริสา  บุญท้าว
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5240
E-mail: marisa.b@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 16/07/2556