ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
มีนาคม 2018
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
พฤษภาคม 2018
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

เมษายน 2018

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
01
02
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
ประชุมติดตามการเบิกจ่ายกองทุนฯ จ.อุบลฯ รร.เนวด้าฯ-ผอ.สมบูรณ์-สิทธวีร์/ทีมฯ
03
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตามงานเอดส&TB รพ.ตระการ /กุดข้าวปุ้น
ประชุมติดตามการเบิกจ่ายกองทุนฯ จ.ยโสธร รร.กรีนปาร์ค-ผอ.-สมบูรณ์-สิทธวีร์/ทีมฯ
10» ประกิต => ประชุมการจัดสรรงบบริการฟื้นฟุฯ งวด 61/2
04
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
ประชุมติดตามการเบิกจ่ายกองทุนฯ จ.อำนาจฯ รร.เนวด้าฯ-ผอ.สมบูรณ์-สิทธวีร์/ทีมฯ
05
ประชุมติดตามการเบิกจ่ายกองทุนฯ จ.ศรีสะเกษ รร.ศรีลำดวน-ผอ.สมบูรณ์-สิทธวีร์/ทีมฯ
06
หยุดวันจักรี
07
08
ประชุมติดตามการเบิกจ่ายกองทุนฯ จ.อุบลฯ รร.พลอยฯ-ผอ.สมบูรณ์-สิทธวีร์/ทีมฯ(พัก)
09
In House training
ประชุมติดตามการเบิกจ่ายกองทุนฯ จ.มุกดาหาร รร.พลอยฯ-ผอ.สมบูรณ์-สิทธวีร์/ทีมฯ
10
In House training
ประชุม Coach กองทุน แนวทางพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนเกรดA
11
ประชุมคณะกรรมการไต
ปช.สนง.
13» ผอ./ประชุมพิจารณาผู้ให้บริการ @ สปสช.เขต10
12
13
14
15
16
Happy Birth Day -->คุณประภาพร สิงห์มอ
17
จิรัญญา>>> ออกโครงการ Diff Care จังหวัดอุบล ( นาเยีย )
10» หารือธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ณ สนง.สปสช.เขต 10
13:30» ผอ นัดสอบวิทยานิพนธ์ ป โท สาสุข ราชภัฎอุบล
18
ประชุม อคม.ครั้งที่ 1/2561@รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตามงานเอดส&TB รพ.สิรินธร
19
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตาม RRTTR รพ.เขมราฐ
จิรัญญา/จิราพรรณ^^ประชุมจัดทำนิติกรรมสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบกองทุน@รร.ไมด้า
20
จิรัญญา/จิราพรรณ^^ประชุมจัดทำนิติกรรมสัญญาและการเบิกจ่ายเงินงบกองทุน@รร.ไมด้า
21
22
23
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
จิรัญญา>>> ชี้แจงแนวทาง FLU 61 นอกสถานที่
ประชุม Service plan DM @ห้องประชุม สำนักงาน สปสช เขต 10
ประชุม Service plan DM @ห้องประชุม สำนักงาน สปสช เขต 10
จองห้องประชุม-ประชุมกขป.ประเด็นพัฒนาการเด็ก
13» ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สสจ.อุบล
24
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
ผอ /มาริสา .ประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็น ห้องประชุม สปสช.
ประชุมเชิงปฎิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน (Admin Brach) ครั้งที่ 1
25
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
ประชุมเชิงปฎิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน (Admin Brach) ครั้งที่ 1
ผอ สมบูรณ์ สิทธวีร์ จันทรน์ฉาย ดูงาน CG กับการล้างไตทางช่องท้อง อบต โนนโหนน
ผอ, ประกิต >> ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกองทุนฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด กทม
7» ประชุมสภากาแฟ
13» ประชุมคกก.เขตสุขภาพที่ 10 ณ รร.เจพี เอมเมอรัลด์ จ.ยโสธร
26
ประชุมเชิงปฎิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน (Admin Brach) ครั้งที่ 1
ประชุม กกบ.เขต
coach กองทุนตำบลฯ อำเภอพนา
รองวุฒิชัย^^ประชุมการบริหารจัดการงบ PPA@เซนทรา
27
Audit Trastuzumap >>ห้องประชุม สนง/
ประชุมเชิงปฎิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน (Admin Brach) ครั้งที่ 1
ประชุม กกบ.
coach กองทุนตำบลฯ อำเภอ หัวตะพาน
28
29
30
ประชุม swot Analysis,Risk Management,Stake Holder Analysis สปสช.เขต 10
coach กองทุนตำบลฯโนนโหนน
บุญเรือง/วุฒิชัย ประชุม กองทุน62 _อมารีแอร์พอร์ต