ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี

สำนักการเงินและบัญชี(ส่วนกลาง)=>ประชุม ระบบผังบัญชีกองทุน สปสช.ในหน่วยบริการสังก

รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เป้าหมาย 210 คน
1.) หน่วยบริการ สังกัด สธ.และ สสจ. แห่งละ 2-3 คน รวม 185 คน
2.) จนท.จาก สปสช.ส่วนกลาง และ วิทยากร 15 คน
3.) จนท.สปสช.เขต 10 จำนวน 10 คน

เวลา กำหนดการ
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 9.30 น. เปิดประชุม พร้อมบรรยายเรื่อง “การจัดสรรกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ ปีงบประมาณ 2560”
โดย ผู้บริหารของสำนักงานหลักประสุขภาพแห่งชาติ
9.30 – 10.30 น. - บรรยายเรื่อง “แนวทางการโอนเงิน และการติดตามรายงานการโอนเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ บน Web NHSO Budget ใหม่ ที่สอดคล้องกับ
ผังบัญชีของหน่วยบริการภาครัฐ สป.สธ.”
โดย ผู้แทนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สบก.)
10.30 – 12.00 น. - บรรยายเรื่องแนวทางการบันทึกบัญชีตามผังบัญชีของหน่วยบริการ
ภาครัฐ สป.สธ. หลังได้รับเงินโอนจาก สปสช.
โดย ผู้แทนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. - บรรยายเรื่องแนวทางการบันทึกบัญชีตามผังบัญชีของหน่วยบริการ
ภาครัฐ สป.สธ. หลังได้รับเงินโอนจาก สปสช. (ต่อ)
โดย ผู้แทนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- บรรยาย เรื่องเครื่องมือในการติดตามลูกหนี้รายตัว
โดย ผู้แทนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
14.00 – 17.00 น. - การรับจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. และ แนวทางการใช้จ่ายเงินตามคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2559 และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงินฯ
พ.ศ. 2559
- ตอบข้อซักถาม
โดย วิทยากรจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
17.00 น. ปิดการประชุม
วันที่ : พฤหัส, 30 มีนาคม, 2017
ความสำคัญ : ปานกลาง
การเข้าถึง : ปฏิทินสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
ผู้บันทึก : ประสิทธิ์ บุญเกิด
ปรับปรุง : อังคาร, 7 มีนาคม, 2017 13:49
ผู้มีส่วนร่วม : ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี
ประสิทธิ์ บุญเกิด


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม