ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
อาทิตย์, 19 มีนาคม, 2017    -    เสาร์, 25 มีนาคม, 2017
สัปดาห์

  อ 19 จ 20 อ 21 พ 22 พฤ 23 ศ 24 ส 25
ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานีเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม วุฒิชัย เปิดซองประกวดราคา Public hearing 60 สปสช.
ประชุมศูนย์ถนน ศาลากลางอุบลราชธานี
ประชุม CPR ห้องประชุม เขต 10 อุบลราชธานี
เพิ่มกิจกรรม ไมตรี + ชาลิณี -> Audit อุปกรณ์ Vascular Closer Device(4702) ที่ กทม.
ธรรมนูญสุขภาพ จ.อำนาจฯ และมุกดาหาร
เพิ่มกิจกรรม ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาล (ครั้งที่ 14)
ธรรมนูญสุขภาพ จ.อำนาจฯ และมุกดาหาร
ผอ./ผบห./สมชาติ--->เข้าพบ ผวจ.อุบลฯ เรื่องขอใช้ที่ดินก่อสร้าง สนง.
วิทยากร กองทุนตำบล /LTC จ.มุกดาหาร
วิทยากร กองทุนตำบล /LTC จ.มุกดาหาร
ผบ.ประชุมโครงสร้างเขต รร.หลุยส์ กท
ไมตรี + ชาลิณี -> Audit อุปกรณ์ Vascular Closer Device(4702) ที่ กทม.
13» ประชุมการจัดการงบ TTM ปี60 ห้องประชุมสปสช.เขต 10 อบ (25 คน)
13:30» ผอ./รอง ผอ. ประชุมพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ให้บริการ @ สปสช.เขต10
เพิ่มกิจกรรม ประชุมผู้บริหารเขต
ติดตามกองทุนตำบล อ.เดชอุดม
สมชาติ--->Observed การประชุมบอร์ดควบคุม ครั้งที่ 3-60@สปสช.ส่วนกลาง
รองวุฒิชัย/พรทิพย์(ส.)/จิราพรรณ^^ สัมมนาการให้บริการสุขภาพผู้ต้องขัง@รร.อวานี จ.
ประกิต => ประชุมการเตรียมศึกษาดูงานศูนย์โฮมสุข สสจ.อำนาจเจริญ
เพิ่มกิจกรรม ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. (หน่วยเบิก)
ประชุมผู้บริหาร สปสช.
ชาลิณี ประชุม คกก TKA ห้องประชุมสนง.
วิทยากร กองทุนตำบล /LTC จ.มุกดาหาร อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
รองวุฒิชัย/พรทิพย์(ส.)/จิราพรรณ^^ สัมมนาการให้บริการสุขภาพผู้ต้องขัง@รร.อวานี จ.
ประกิต => ประชุมหารือข้อเสนอชุดบริการการแพทย์แผนไทยในระดับปฐมภูมิ สปสช. ศูนย์ราช
เพิ่มกิจกรรม  
__รถเก๋ง Altis 2กม4841__เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นายปัญญา กาละกุลเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นส.ศันสนีย์ คำจันทาเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม 13:30» ผอ./รอง ผอ. ประชุมพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ให้บริการ @ สปสช.เขต10
เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นายคิดณรงค์ โคตรทองเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นส.ทิพวรรณ จันทร์สุขเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
พรทิพย์ ชนะภัยเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม ผบ.ประชุมโครงสร้างเขต รร.หลุยส์ กท
เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นางบุญเรือง ชัยสิทธิ์เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนาดีเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นายสมชาติ ทองหินเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม ผอ./ผบห./สมชาติ--->เข้าพบ ผวจ.อุบลฯ เรื่องขอใช้ที่ดินก่อสร้าง สนง.
เพิ่มกิจกรรม สมชาติ--->Observed การประชุมบอร์ดควบคุม ครั้งที่ 3-60@สปสช.ส่วนกลาง
เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นายสิทธวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
ประสิทธิ์ บุญเกิดเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
ประสิทธิ์ บุญเกิดเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
มาริสา บุญท้าวเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นส.จันทร์ฉาย ประมุขกุลเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นางชาลิณี ปิยะประสิทธิ์เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม ชาลิณี ประชุม คกก TKA ห้องประชุมสนง.
เพิ่มกิจกรรม  
นายศรชัย ผลจันทร์เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นายประกิต พันธ์สุนันนนท์เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม 13» ประชุมการจัดการงบ TTM ปี60 ห้องประชุมสปสช.เขต 10 อบ (25 คน)
เพิ่มกิจกรรม ประกิต => ประชุมการเตรียมศึกษาดูงานศูนย์โฮมสุข สสจ.อำนาจเจริญ
เพิ่มกิจกรรม ประกิต => ประชุมหารือข้อเสนอชุดบริการการแพทย์แผนไทยในระดับปฐมภูมิ สปสช. ศูนย์ราช
เพิ่มกิจกรรม  
ฐิติรัตน์ พิทักษ์วงษ์ดีงามเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นางดากานดา พิมพ์สอนเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นางโบตั๋น เพ็ญพิมพ์เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม ประชุม CPR ห้องประชุม เขต 10 อุบลราชธานี
เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นายสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม ประชุมศูนย์ถนน ศาลากลางอุบลราชธานี
เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม วิทยากร กองทุนตำบล /LTC จ.มุกดาหาร
วิทยากร กองทุนตำบล /LTC จ.มุกดาหาร
เพิ่มกิจกรรม ติดตามกองทุนตำบล อ.เดชอุดม
เพิ่มกิจกรรม วิทยากร กองทุนตำบล /LTC จ.มุกดาหาร อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
เพิ่มกิจกรรม  
นางสาวจิราพรรณ โพธิ์กำเนิดเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม รองวุฒิชัย/พรทิพย์(ส.)/จิราพรรณ^^ สัมมนาการให้บริการสุขภาพผู้ต้องขัง@รร.อวานี จ.
เพิ่มกิจกรรม รองวุฒิชัย/พรทิพย์(ส.)/จิราพรรณ^^ สัมมนาการให้บริการสุขภาพผู้ต้องขัง@รร.อวานี จ.
เพิ่มกิจกรรม  
จิรัญญา มุขขันธ์เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นายไมตรี มูลสารเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม ไมตรี + ชาลิณี -> Audit อุปกรณ์ Vascular Closer Device(4702) ที่ กทม.
เพิ่มกิจกรรม ไมตรี + ชาลิณี -> Audit อุปกรณ์ Vascular Closer Device(4702) ที่ กทม.
เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
ทพ.วุฒิชัย ลำดวนเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม วุฒิชัย เปิดซองประกวดราคา Public hearing 60 สปสช.
เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นลินทิพย์ ลิมปวิทยากุลเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นายสมคิด สายบัวเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
ประยูรศรี สายพิมพ์เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาล (ครั้งที่ 14)
เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นางพรทิพย์ สาระบุตรเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นางประภาพร สิงห์มอเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
เยี่ยมอุบล สุขเสริมเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม ธรรมนูญสุขภาพ จ.อำนาจฯ และมุกดาหาร
เพิ่มกิจกรรม ธรรมนูญสุขภาพ จ.อำนาจฯ และมุกดาหาร
เพิ่มกิจกรรม ประชุมผู้บริหารเขต
เพิ่มกิจกรรม ประชุมผู้บริหาร สปสช.
เพิ่มกิจกรรม  
__ห้องประชุม1 ห้องเล็ก__เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
__ห้องประชุม1 ห้องใหญ่__เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
สุภาภรณ์ แหล่งหล้าเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. (หน่วยเบิก)
เพิ่มกิจกรรม  
__รถตู้ สมคิด ฮย 3049__เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
__รถตู้ เว้ ฮร 6897__เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  


[]