สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
การตรวจสอบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์:eMA กรณีรวมศูนย์(สปสช.5.41/193 ลว.14.กพ.60)

รายละเอียด :

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สำนักงาน) และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  จะตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชดเชย เอกสาร หลักฐาน เวชระเบียนการตรวจสอบเวชระเบียน กรณีรวมศูนย์ ของโรงพยาบาล(รพ.นิคมคำสร้อย,รพ.หว้านใหญ่,รพ.ทรายมูล,รพ.คำเขื่อนแก้ว,รพ.มหาชนะชัย,รพร.เลิงนกทา,รพ.ยางชุมน้อย,รพ.กันทรลักษ์,รพ.ขุนหาญ,10.รพ.บึงบูรพ์,รพ.ลืออำนาจ,รพ.ศรีเมืองใหม่,รพ.เขมราฐ,รพ.บุณฑริก,รพ.ตระการพืชผล,รพ.กุดข้าวปุ้น,รพ.ม่วงสามสิบ,รพ.วารินชำราบ,รพ.ดอนมดแดง,รพ.สิรินธร) ที่ได้จัดทำและส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ดังกล่าวเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากสำนักงาน ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 สำนักงานโดยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 10 อุบลราชธานี จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการ ดังนี้

  1. สั่งการให้ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมเวชระเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  โดยรวมเตรียมไว้เป็นลำดับ และจัดส่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 10 อุบลราชธานี ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์(eMA)เพื่อการตรวจสอบ ทั้งนี้ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2560   
  2. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนภายในวันที่ตรวจสอบ สำนักงานจะพิจารณาจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่ปรากฏ ณ วันที่ตรวจสอบ และถือว่าหน่วยบริการของท่านไม่มีการให้บริการกับผู้ป่วยในรายนั้นๆ แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาสั่งการให้ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อขัดข้องประการใด ขอได้ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีทำหน้าที่ประสานการตรวจสอบทราบก่อนด้วย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นายไมตรี  มูลสาร
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5235
E-mail: maitree.m@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 16/02/2560