สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
การตรวจสอบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์:eMA กรณีรวมศูนย์(สปสช.5.41/215 ลว.17.กพ.60)

รายละเอียด :

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สำนักงาน) และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  จะตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชดเชย เอกสาร หลักฐาน เวชระเบียนการตรวจสอบเวชระเบียน กรณีรวมศูนย์ ของหน่วยบริการ/โรงพยาบาล-> 1)รพ.มุกดาหาร,2)รพ.ยโสธร,3)รพ.กุดชุม,4)รพ.ศรีสะเกษ,5)รพ.กันทรารมย์,6)รพ.ไพรบึง,7)รพ.ปรางค์กู่,8)รพ.ราษีไศล,9)รพ.อุทุมพรพิสัย,10)รพ.ห้วยทับทัน,11)รพ.ศรีรัตนะ,12)รพ.อำนาจเจริญ,13)รพ.สรรพสิทธิประสงค์,14)รพ.เขื่องใน,15)รพ.โพธิ์ไทร,16)รพร.เดชอุดม,17)รพ.มะเร็งอุบลราชธานี,18)รพ.50 พรรษาฯ<- ที่ได้จัดทำและส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ดังกล่าวเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากสำนักงาน ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 สำนักงานโดยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 10 อุบลราชธานี จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการ ดังนี้

(1) สั่งการให้ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมเวชระเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  โดยรวมเตรียมไว้เป็นลำดับ และจัดส่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 10 อุบลราชธานี ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์(eMA)เพื่อการตรวจสอบ ทั้งนี้ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2560   

(2) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนภายในวันที่ตรวจสอบ สำนักงานจะพิจารณาจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่ปรากฏ ณ วันที่ตรวจสอบ และถือว่าหน่วยบริการของท่านไม่มีการให้บริการกับผู้ป่วยในรายนั้นๆ แต่อย่างใด (แก้ไข พ.ศ.เป็น 2560 แล้ว)


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นายไมตรี  มูลสาร
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5235
E-mail: maitree.m@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 20/02/2560