สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
Slide template นำเสนอข้อมูล สำหรับรับการตรวจประเมินจากกรรมการฯ ระดับเขต

รายละเอียด :

ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนทะเบียนหน่วยบริการ ระดับเขต

รัฐนอก สป.สธ.และเอกชน
1    อังคาร     4 กรกฎาคม 2560    (ช้า)รพ.ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ(12270)  (บ่าย)รพ.ศูนย์แพทย์ ม.อุบลราชธานี(15078)
2    พุธ         5 กรกฎาคม 2560    (บ่าย)รพ.สรรพสิทธิอินเตอร์ จ.อุบลฯ(40864)
3    พฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2560    (บ่าย)รพ.ประชารักษ์เวชการ จ.ศรีสะเกษ(11913)
4    ศุกร์       7 กรกฎาคม 2560    (ช้า)รพ.นายแพทย์หาญ(11921) + รพ.รวมแพทย์ยโสธร(23208)
5    พุธ       12 กรกฎาคม 2560    (ช้า)รพ.เอกชนร่มเกล้า(11918)    

ตารางตรวจสุ่มตรวจประเมินหน่วยบริการประจำ 1 แห่ง/ปฐมภูมิ 1 แห่ง ต่อจังหวัด ในสังกัด สป.สธ.
1    พฤหัสบดี  27 กรกฎาคม 2560    สสจ.อุบลราชธานี    รพ.สิรินธร (10961)รพ.สต.บ้านคันเปือย (03789)
2    อังคาร       1 สิงหาคม 2560    สสจ.อำนาจเจริญ    รพ.พนา (10987)รพ.สต.บ้านจานลาน (04135)
3    พุธ           2 สิงหาคม 2560    สสจ.มุกดาหาร    รพ.นิคมคำสร้อย(11113)รพ.สต.บ้านทรายไหลแล้ง(05766)
4    พฤหัสบดี   3 สิงหาคม 2560    สสจ.ศรีสะเกษ        รพ.ศิลาลาด(28016)รพ.สต.บ้านคลีกลิ้ง(03417)
5    ศุกร์         4 สิงหาคม 2560    สสจ.ยโสธร        รพร.เลิงนกทา(11444)รพ.สต.บ้านกุดแห่(03916)
หมายเหตุ :1.) หน่วยบริการ สป.สธ. อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  ทั้งนี้จะใช้ผลการบันทึกข้อมูลประเมินขึ้นทะเบียนประกอบการพิจารณา


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นายประสิทธิ์  บุญเกิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-2773
E-mail: prasit.b@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 25/06/2560