สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อมูลประชากร อปท.จัดสรรปี 2558/คำสั่ง/เอกสาร/แบบฟอร์ม/คู่มือใช้โปรแกรมและอื่นๆ(อบต.)

รายละเอียด :

ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อมูลประชากร อปท.จัดสรรปี 2558/คำสั่ง/เอกสาร/แบบฟอร์ม/คู่มือใช้โปรแกรม

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ LTC และแบบแสดงความจำนง

ไฟล์นำเสนอLTC อุบลบุรี และงานกองทุนตำบลLTC-FCT ศอข.

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอการประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลดไฟล์งบจัดสรรกองทุนตำบลปี 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มสำหรับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(กองทุนอบต.)

ข้อมูลประชากร อปท.จัดสรรปี 2558

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ ค 00015/2557

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมกองทุนหลักประกันสขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ใบเบิกเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที

คำสั่ง สปสช.ที ค.00016/2557

คู่มือบริหารกองทุนตำบลฯ2

คู่มือบริหารกองทุนตำบลฯ1

ประกาศราชกิจจานุเบกษาการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนตำบล 57

ประกาศราชกิจจานุเษกษาการบริหารกองทุนตำบล 57

ประกาศเรื่องการจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ปี2557

เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การทำบัญชี

คำสั่งคณะกรรมการกองทุนอบต/เทศบาล ค.0003/2557 ปี 2557

ประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานกองทุนตำบล ปีงบประมาณ 2557

ประชากรกองทุนตำบลและงบประมาณปี2557

แบบข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ปี 2556

ประชากรกองทุนอบต เขต 10 อุบลราชธานี จ.มุกดาหาร ปี 56 (ปรับเกลี่ยประชากร)

ประชากรกองทุนอบต เขต 10 อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ ปี 56 (ปรับเกลี่ยประชากร)

ประชากรกองทุนอบต เขต 10 อุบลราชธานี จ.ยโสธร ปี 56 (ปรับเกลี่ยประชากร)

ประชากรกองทุนอบต เขต 10 อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ปี 56 (ปรับเกลี่ยประชากร)

ประชากรกองทุนอบต เขต 10 อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ ปี 56 (ปรับเกลี่ยประชากร)

ประชากรกองทุนปี 55 จ.มุกดาหาร

ประชากรกองทุนปี 55 จ.อำนาจเจริญ

ประชากรกองทุนปี 55 จ.ยโสธร

ประชากรกองทุนปี 55 จ.อุบลราชธานี

ประชากรกองทุนปี 55 จ.ศรีสะเกษ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ปี 55

แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ2554

หนังสือตอบสตง. แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

กรอบขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ2554

หนังสือตอบ สตง. โครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

วิธีการตรวจสอบการโอนเงินจาก สปสช. และหนังสือแจ้งการโอนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

แบบรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ข้อแนะนำในการเบิกจ่ายงบประมาณจาก สปสช. ให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ข้อแนะนำในการลงนามข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

แบบข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินใกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2552

ไสลด์บรรยายกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และการใช้งานโปรแกรมรายงานผลการปฏิบัติงาน

หนังสือเวียนกระทรวงมหาดไทยเรื่องการดำเนินงานระบบหลักประกันในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่


ประเภทไฟล์ :

*** ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด ***Project Manager: นายสมบูรณ์  เพ็ญพิมพ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-1975243
E-mail: somboon.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 15/05/2558