สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
แจ้งมติ อปสข.อนุมัติขยายเวลางบลงทุนฯ 59 ถึง มีนาคม 60...
แจ้งมติ อปสข.อนุมัติขยายเวลางบลงทุนฯ 59 ถึง มีนาคม 60...

  1. มติ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 10 อุบลราชธานี  ครั้งที่ 6/59  วันที่ 21กันยายน 2559 อนุมัติ ให้ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน  งบลงทุน ฯ ปี 2559  ภายในเดือนมีนาคม  2560
  2. การปรับแผน หรือ  ใช้งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2559  ให้เสนอผ่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณาเห็นชอบ ก่อนส่งถึงสำนักงาน ฯ เพื่อดำเนินการอนุมัติ ตามมติให้ทันการก่อหนี้ผูกพัน  (ตามข้อ 1)  

หมายเหตุ:

หนังสือเรียน นพ.สสจ ทุกจังหวัด

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.พรทิพย์  ชนะภัย
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-439-0126
E-mail: porntip.c@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 26/09/2559