NHSO10 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์
 
จังหวัด
ปีงบประมาณ
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 21-09-2017  
หน่วยบริการ หน่วยบริการ กองทุนผู้ป่วยนอก กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุน Central Reimburse งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ กองทุนเอดส์ เงินช่วยเหลือผู้รับบริการ ม. 41 กองทุนไตวายเรื้อรัง เงินช่วยเหลือผู้ให้บริการ งบแพทย์แผนไทย ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง งบค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย และ3จังหวัดชายแ งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม เงินจ่ายจากรายการรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม(ตามมติบอร์ด) งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กองทุนสำรองกลางกรณีมีเหตุฉุกเฉิน รวม
[03398] รพ.สต.บ้านพรานเหนือ หมู่ที่ 02 ตำบลพราน 6,079,181 0 1,682,160 0 618,556 0 0 0 0 0 51,136 88,530 0 0 0 0 0 0 08,519,563
[10700] รพ.ศรีสะเกษ 96,104,734 216,764,863 16,040,368 54,144,370 28,459,006 2,568,725 621,670 0 18,321,958 32,000 815,635 1,973,460 0 100,000 27,689,095 274,417 8,399,744 52,975,196 0525,285,241
[10927] รพ.ยางชุมน้อย 16,781,201 5,739,669 9,704,764 985,193 2,377,686 232,520 150,984 0 0 0 516,979 594,540 0 100,000 549,047 79 86,873 1,233,468 039,053,003
[10928] รพ.กันทรารมย์ 40,972,792 15,862,875 10,849,724 1,730,520 6,613,800 343,700 300,873 0 2,847,000 12,000 594,729 1,865,150 0 100,000 2,232,854 0 187,359 3,903,099 088,416,475
[10929] รพ.กันทรลักษ์ 105,138,760 39,041,918 22,790,891 6,835,029 13,799,891 499,700 801,017 0 5,079,175 48,000 2,495,592 1,557,890 0 100,000 5,370,824 466 705,315 8,539,216 0212,803,684
[10930] รพ.ขุขันธ์ 72,919,808 28,359,364 18,218,008 2,025,861 10,481,333 419,100 631,554 0 2,612,000 0 1,258,969 1,249,610 0 100,000 1,525,945 0 294,119 5,276,827 0145,372,498
[10931] รพ.ไพรบึง 28,589,839 7,145,804 6,615,568 614,019 5,087,284 307,750 116,341 0 0 0 336,424 620,680 0 100,000 208,862 150 17,172 1,266,673 051,026,566
[10932] รพ.ปรางค์กู่ 32,668,585 17,389,519 8,902,058 901,933 5,047,521 195,950 162,486 0 0 0 455,248 564,470 0 100,000 429,183 3,239 75,689 3,014,533 069,910,414
[10933] รพ.ขุนหาญ 45,654,972 17,978,904 11,992,833 2,855,834 6,976,082 803,100 470,264 0 0 4,000 1,181,341 987,900 0 100,000 1,675,120 57,288 172,521 4,020,682 094,930,841
[10934] รพ.ราษีไศล 32,695,384 17,071,481 9,093,892 1,530,945 5,799,207 636,150 256,391 0 3,509,575 8,000 836,885 1,115,020 0 100,000 3,520,074 4,435 319,101 4,477,889 080,974,429
[10935] รพ.อุทุมพรพิสัย 41,710,899 24,682,285 15,739,194 1,857,869 7,252,245 765,150 373,254 0 0 31,000 1,107,760 1,625,820 0 100,000 1,760,813 230 112,049 4,896,396 0102,014,964
[10936] รพ.บึงบูรพ์ 17,697,347 5,239,955 1,105,191 1,199,602 1,153,588 0 29,016 0 0 0 68,860 212,740 0 100,000 423,505 0 13,844 416,905 027,660,553
[10937] รพ.ห้วยทับทัน 23,889,300 7,713,885 6,173,259 566,214 2,613,873 360,000 96,362 0 0 0 482,686 468,240 0 100,000 363,639 286 39,208 1,270,369 044,137,321
[10938] รพ.โนนคูณ 21,010,131 6,720,900 5,627,676 923,604 2,893,605 244,500 69,505 0 0 0 286,287 438,630 3,773,954 100,000 289,269 0 47,507 1,161,983 043,587,551
[10939] รพ.ศรีรัตนะ 30,614,420 12,500,900 7,627,113 1,398,363 4,097,291 440,100 243,502 0 2,480,545 0 405,471 537,010 0 100,000 1,838,393 0 100,969 2,737,928 065,122,005
[10940] รพ.วังหิน 24,087,791 6,660,568 6,660,191 917,126 4,575,609 22,200 111,544 0 0 0 482,282 569,960 0 100,000 345,331 212 38,182 1,077,079 045,648,075
[10941] รพ.น้ำเกลี้ยง 26,921,479 7,673,556 6,978,365 524,257 4,999,775 458,950 100,696 0 0 0 430,478 528,210 3,840,817 100,000 260,841 3,563 32,978 1,297,216 054,151,181
[10942] รพ.ภูสิงห์ 30,551,955 6,489,350 7,710,050 937,458 3,417,049 104,800 197,293 0 0 0 434,584 615,350 4,082,830 100,000 222,909 149 72,584 978,827 055,915,188
[10943] รพ.เมืองจันทร์ 17,336,284 5,095,769 2,557,760 407,585 1,786,746 292,300 8,680 0 0 0 344,599 189,410 2,765,103 100,000 87,756 306 3,984 682,465 031,658,747
[23125] รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 23,756,390 6,293,104 6,133,928 518,066 2,412,383 126,550 183,014 0 4,646,197 0 356,353 570,320 0 100,000 311,863 0 144,098 1,332,244 046,884,510
[23954] ศูนย์บริการสาธารณสุข5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,030 0 0 0 012,030
[28014] รพ.พยุห์ 22,346,449 5,308,543 5,898,678 472,811 5,326,538 186,200 32,863 0 0 0 502,196 364,130 0 100,000 220,959 0 5,932 619,785 041,385,084
[28015] รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 14,638,001 9,406,334 4,063,151 230,987 3,180,329 78,967 0 0 0 0 273,747 287,640 0 100,000 212,761 0 15,682 969,150 033,456,749
[28016] รพ.ศิลาลาด 17,952,668 3,776,168 3,421,141 103,646 2,097,193 7,100 0 0 0 0 197,884 276,823 0 100,000 91,587 945 0 304,653 028,329,808