NHSO10 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์
 
จังหวัด
ปีงบประมาณ
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 20-11-2017  
หน่วยบริการ หน่วยบริการ กองทุนผู้ป่วยนอก กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุน Central Reimburse งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ กองทุนเอดส์ เงินช่วยเหลือผู้รับบริการ ม. 41 กองทุนไตวายเรื้อรัง เงินช่วยเหลือผู้ให้บริการ งบแพทย์แผนไทย ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง งบค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย และ3จังหวัดชายแ งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม เงินจ่ายจากรายการรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม(ตามมติบอร์ด) งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กองทุนสำรองกลางกรณีมีเหตุฉุกเฉิน รวม
[10669] รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 120,940,833 442,336,994 9,093,016 293,078,912 53,433,323 5,991,025 10,498,077 0 59,006,094 0 273,667 731,720 0 217,000 74,125,785 319,315 34,397,822 129,241,770 01,233,685,353
[10944] รพ.ศรีเมืองใหม่ 45,160,639 13,132,087 11,652,387 1,461,949 4,533,318 593,300 360,888 0 0 0 184,067 816,340 0 150,000 424,519 2,957 116,657 1,830,140 080,419,248
[10945] รพ.โขงเจียม 26,034,157 7,781,538 7,012,378 861,404 4,449,364 421,650 59,406 0 0 0 337,805 753,710 0 150,000 256,409 40,889 53,020 1,150,010 049,361,740
[10946] รพ.เขื่องใน 40,460,290 22,674,243 13,687,585 2,825,566 7,897,792 654,550 242,516 0 3,990,453 0 2,514,149 1,588,230 0 367,600 3,129,219 1,151 333,968 3,755,292 0104,122,604
[10947] รพ.เขมราฐ 36,565,120 9,867,224 10,453,572 2,775,398 5,787,502 265,700 361,342 0 3,637,016 25,000 1,167,938 608,390 0 284,000 2,661,599 0 313,096 2,840,760 077,613,657
[10948] รพ.นาจะหลวย 33,313,267 8,297,643 8,799,690 1,628,294 5,457,366 652,070 233,025 0 0 0 742,819 854,680 5,213,923 217,000 540,191 150 62,910 1,202,133 067,215,161
[10949] รพ.น้ำยืน 39,904,570 13,734,711 10,968,528 2,348,394 4,884,287 555,830 168,618 0 0 14,000 712,207 633,370 4,812,305 217,000 933,405 0 183,146 1,802,457 081,872,828
[10950] รพ.บุณฑริก 50,052,619 15,774,109 13,773,818 2,248,278 8,175,406 393,200 111,577 0 4,425,725 0 1,202,944 655,510 6,558,239 284,000 1,318,632 5,424 257,337 3,257,802 0108,494,620
[10951] รพ.ตระการพืชผล 74,979,865 39,983,209 18,039,740 2,427,587 8,713,948 1,022,550 250,390 0 3,312,600 0 2,022,847 1,533,290 0 284,000 1,779,288 150 237,763 6,065,768 0160,652,995
[10952] รพ.กุดข้าวปุ้น 26,974,541 10,359,121 7,350,124 1,153,736 4,872,287 214,300 100,553 0 0 0 533,643 811,750 0 150,000 948,090 63 73,864 1,417,573 054,959,645
[10953] รพ.ม่วงสามสิบ 37,738,689 14,061,059 12,525,657 2,443,741 5,753,238 664,200 94,738 0 2,887,500 0 608,204 1,382,370 0 150,000 1,992,903 300 137,435 3,083,206 083,523,240
[10954] รพ.วารินชำราบ 80,407,172 77,104,071 19,106,946 30,289,041 12,597,185 1,473,500 679,489 0 6,739,900 0 1,319,530 1,775,470 7,488,962 367,600 3,751,998 28,998 2,255,863 14,105,747 0259,491,472
[10956] รพ.พิบูลมังสาหาร 71,180,490 27,198,671 18,423,632 2,577,120 8,697,050 683,500 407,767 0 7,014,976 0 1,201,745 838,710 0 217,000 3,673,907 1,343 470,489 5,006,867 0147,593,267
[10957] รพ.ตาลสุม 19,208,985 4,085,754 6,420,297 404,125 3,264,580 133,600 72,217 0 0 0 569,536 679,840 0 150,000 397,544 2,566 32,357 540,136 035,961,537
[10958] รพ.โพธิ์ไทร 28,707,911 11,085,067 7,325,595 1,137,264 4,022,673 211,400 76,151 0 0 0 273,674 730,370 4,328,506 150,000 302,019 0 131,888 1,454,828 059,937,346
[10959] รพ.สำโรง 29,230,434 9,966,635 7,762,359 1,228,026 4,307,694 224,100 113,786 0 192,050 0 428,010 792,900 0 217,000 445,584 7,376 28,203 1,485,863 056,430,020
[10960] รพ.ดอนมดแดง 17,889,372 7,189,940 6,243,452 703,105 2,878,238 0 33,479 0 0 0 530,448 614,440 0 150,000 271,796 459 34,021 884,360 037,423,110
[10961] รพ.สิรินธร 33,032,964 14,381,072 8,762,948 1,762,773 3,859,373 543,850 33,670 0 0 0 480,976 705,410 0 217,000 370,619 600 124,204 1,902,413 066,177,872
[10962] รพ.ทุ่งศรีอุดม 22,386,959 5,462,156 6,465,208 589,315 2,440,800 141,530 5,834 0 0 0 376,155 653,870 0 217,000 417,149 0 18,066 641,632 039,815,674
[11443] รพร.เดชอุดม 118,327,385 112,533,170 28,098,665 14,455,074 15,809,286 515,800 873,467 0 14,125,702 0 1,336,757 1,411,150 9,415,403 367,600 9,907,588 29,211 612,081 18,044,363 0345,862,702
[11495] รพ.กองบิน21 222,463 44,941 159,901 14,921 0 0 0 0 0 0 5 8,061 0 0 6,659 0 0 0 0456,951
[11496] รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 8,049,901 2,461,292 1,772,201 618,132 990,834 0 145,814 0 0 0 0 59,960 0 0 23,001,020 34,580 111,537 0 037,245,271
[11918] รพ.เอกชนร่มเกล้า 7,569,757 3,957,514 1,581,694 5,073,340 784,500 41,250 15,583 0 3,604,877 0 1,299 207,420 0 0 450,000 33,944 495,896 0 023,817,074
[15078] ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9,787,943 0 1,562,752 4,285 1,050,040 0 0 0 0 0 0 8,395 0 0 42,118 0 0 0 012,455,533
[21984] รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 78,564,542 44,001,757 20,859,296 12,178,666 9,658,352 918,890 63,219 0 11,162,203 26,000 1,656,437 1,089,100 7,524,701 284,000 4,875,719 1,170 629,246 7,640,427 0201,133,725
[23573] ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (เทศบาลเมืองวารินชำราบ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 0 0195
[24032] รพ.นาตาล 25,524,845 7,877,028 8,776,884 1,028,117 2,454,502 247,650 30,160 0 0 0 587,380 585,460 0 150,000 101,802 0 25,254 808,864 048,197,946
[24821] รพ.นาเยีย 20,816,655 10,961,881 5,196,715 730,726 2,234,736 344,350 0 0 0 0 482,256 710,345 0 217,000 330,460 300 44,244 1,305,336 043,375,004
[27967] รพ.สว่างวีระวงศ์ 22,973,307 7,496,898 5,781,426 337,270 4,011,023 46,070 0 0 0 0 224,112 634,930 0 217,000 78,852 150 13,106 659,414 042,473,558
[27968] รพ.น้ำขุ่น 26,690,486 4,673,384 6,440,117 548,108 2,392,285 142,120 30,048 0 0 0 545,426 579,980 0 217,000 192,115 0 24,293 497,418 042,972,780
[27976] รพ.เหล่าเสือโก้ก 18,640,015 2,867,235 5,017,373 248,210 2,406,961 188,100 378 0 0 0 369,158 977,150 0 217,000 129,566 450 22,050 378,605 031,462,251