NHSO10 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์
 
จังหวัด
ปีงบประมาณ
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 19-06-2018  
หน่วยบริการ หน่วยบริการ กองทุนผู้ป่วยนอก กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุน Central Reimburse งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ กองทุนเอดส์ เงินช่วยเหลือผู้รับบริการ ม. 41 กองทุนไตวายเรื้อรัง เงินช่วยเหลือผู้ให้บริการ งบแพทย์แผนไทย ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง งบค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย และ3จังหวัดชายแ งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม เงินผลงานเกินงบประมาณ เงินจ่ายจากรายการรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม(ตามมติบอร์ด) กองทุนสำรองกลางกรณีมีเหตุฉุกเฉิน IP_CF OP_CF CR/บริการกรณีเฉพาะ งบค่าบริการทดแทนไต เงินชดเชยค่าบริการผู้ป่วยใน เงินชดเชยค่าบริการ CENTRAL REIMBURSE เงินชดเชยค่าบริการไตวาย รวม
[10669] รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 0 123,345,094 505,401,164 9,123,016 311,469,835 53,433,323 5,991,025 5,991,025 10,498,077 0 66,586,482 0 273,667 731,720 0 217,000 73,866,432 453,170 57,928,049 34,397,822 0 0 0 0 0 108,064,956 16,459,514 4,717,3001,388,948,671
[10944] รพ.ศรีเมืองใหม่ 0 45,160,639 15,029,079 11,652,387 1,555,691 4,533,318 593,300 593,300 360,888 0 0 0 184,067 816,340 0 150,000 424,519 2,957 355,233 116,657 0 0 0 0 0 1,715,626 114,514 083,358,515
[10945] รพ.โขงเจียม 0 23,034,157 8,428,508 7,014,878 913,706 4,449,364 421,650 421,650 59,406 0 0 0 337,805 753,710 0 150,000 253,009 40,889 132,945 53,020 0 3,000,000 3,000,000 0 0 1,096,986 53,024 053,614,707
[10946] รพ.เขื่องใน 0 38,460,290 25,449,635 13,687,585 3,108,866 7,897,792 654,550 654,550 242,516 0 4,120,453 0 2,514,149 1,588,230 0 367,600 3,134,834 1,151 1,235,373 333,968 0 2,000,000 2,000,000 -159,000 0 3,537,309 135,483 82,500111,047,834
[10947] รพ.เขมราฐ 0 36,565,120 10,709,931 10,466,072 2,905,248 5,787,502 265,700 265,700 361,342 0 3,647,516 25,000 1,167,938 608,390 0 284,000 2,661,599 2,007 961,019 313,096 0 0 0 0 0 2,107,249 160,511 573,00079,837,940
[10948] รพ.นาจะหลวย 0 33,313,267 9,144,344 8,799,690 1,734,451 5,457,366 652,070 652,070 233,025 0 0 0 742,819 854,680 5,213,923 217,000 546,738 150 398,919 62,910 0 0 0 0 0 1,088,249 113,884 069,225,555
[10949] รพ.น้ำยืน 0 39,904,570 15,019,193 10,991,028 2,478,128 4,884,287 555,830 555,830 168,618 0 0 14,000 712,207 633,370 4,812,305 217,000 933,405 0 731,686 183,146 0 0 0 0 0 1,676,644 125,813 084,597,060
[10950] รพ.บุณฑริก 0 50,052,619 16,246,300 13,773,818 2,411,011 8,175,406 393,200 393,200 111,577 0 4,582,225 0 1,202,944 655,510 6,558,239 284,000 1,319,402 5,424 414,507 257,337 0 0 0 0 0 2,594,856 168,446 494,500110,094,521
[10951] รพ.ตระการพืชผล 0 74,979,865 45,380,879 18,039,740 2,508,694 8,713,948 1,022,550 1,022,550 250,390 0 3,917,225 0 2,022,847 1,533,290 0 284,000 1,779,288 9,684 1,461,094 237,763 0 0 0 -2,702 0 5,542,953 205,315 317,500169,226,873
[10952] รพ.กุดข้าวปุ้น 0 26,974,541 11,878,148 7,350,124 1,230,086 4,872,287 214,300 214,300 100,553 0 0 0 533,643 811,750 0 150,000 948,090 4,874 600,092 73,864 0 0 0 0 0 1,348,551 69,022 057,374,225
[10953] รพ.ม่วงสามสิบ 0 32,738,689 15,883,267 12,530,657 2,701,894 5,753,238 664,200 664,200 94,738 0 3,055,000 0 608,204 1,382,370 0 150,000 1,992,903 9,442 681,126 137,435 0 5,000,000 5,000,000 0 0 2,612,743 120,113 350,35092,130,569
[10954] รพ.วารินชำราบ 0 81,586,926 89,922,059 19,149,446 33,139,441 12,597,185 1,473,500 1,473,500 679,489 0 7,751,525 0 1,319,530 1,775,470 7,488,962 367,600 3,746,131 35,683 2,748,369 2,255,863 0 0 0 0 0 11,304,953 1,988,294 812,500281,616,426
[10956] รพ.พิบูลมังสาหาร 0 59,180,490 30,391,467 18,433,632 2,706,597 8,697,050 683,500 683,500 407,767 0 7,788,476 0 1,201,745 838,710 0 217,000 3,673,907 1,892 1,818,414 470,489 0 12,000,000 12,000,000 -4,080 0 4,276,136 134,731 596,000166,197,423
[10957] รพ.ตาลสุม 0 16,208,985 4,391,497 6,430,297 421,096 3,264,580 133,600 133,600 72,217 0 0 0 569,536 679,840 0 150,000 397,544 4,645 375,901 32,357 0 3,000,000 3,000,000 0 0 502,183 37,953 039,805,831
[10958] รพ.โพธิ์ไทร 0 28,707,911 11,495,568 7,325,595 1,213,555 4,022,673 211,400 211,400 76,151 0 0 0 273,674 730,370 4,328,506 150,000 301,859 0 293,862 131,888 0 0 0 0 0 1,389,065 65,763 060,929,240
[10959] รพ.สำโรง 0 28,230,434 11,203,074 7,774,859 1,287,533 4,307,694 224,100 224,100 113,786 0 212,050 0 428,010 792,900 0 217,000 445,584 13,894 337,717 28,203 0 1,000,000 1,000,000 0 0 1,409,803 58,560 17,50059,326,801
[10960] รพ.ดอนมดแดง 0 17,889,372 7,684,967 6,243,452 740,905 2,878,238 0 0 33,479 0 0 0 530,448 614,440 0 150,000 271,796 459 270,191 34,021 0 0 0 0 0 821,886 62,474 038,226,128
[10961] รพ.สิรินธร 0 33,032,964 14,730,531 8,762,948 1,795,160 3,859,373 543,850 543,850 33,670 0 0 0 480,976 705,410 0 217,000 400,702 600 276,569 124,204 0 0 0 0 0 1,889,089 13,324 067,410,220
[10962] รพ.ทุ่งศรีอุดม 0 18,186,959 5,677,778 6,465,208 636,232 2,440,800 141,530 141,530 5,834 0 0 0 376,155 653,870 0 217,000 417,149 0 258,478 18,066 0 4,200,000 4,200,000 0 0 626,632 15,000 044,678,221
[11443] รพร.เดชอุดม 0 118,327,385 126,318,941 28,106,965 15,366,445 15,809,286 515,800 515,800 873,467 0 16,333,577 0 1,336,757 1,411,150 9,415,403 367,600 9,845,990 31,516 5,405,843 612,081 0 0 0 0 0 15,644,467 1,082,396 1,317,500368,638,369
[11495] รพ.กองบิน21 0 222,463 53,974 159,901 17,233 0 0 0 0 0 0 0 5 8,061 0 0 6,659 0 5,778 0 0 0 0 0 0 0 0 0474,074
[11496] รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 0 8,052,024 2,887,012 1,772,201 653,093 990,834 0 0 145,814 0 0 0 0 59,960 0 0 22,987,025 34,580 13,129,397 111,537 0 0 0 0 0 0 0 050,823,477
[11918] รพ.เอกชนร่มเกล้า 0 7,568,630 4,616,136 1,581,694 5,219,440 784,500 41,250 41,250 15,583 0 4,209,377 0 1,299 207,420 0 0 450,000 33,944 0 495,896 0 0 0 0 0 0 0 025,266,419
[15078] ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0 9,787,443 0 1,562,752 4,730 1,050,040 0 0 0 0 0 0 0 8,395 0 0 42,118 0 20,294 0 0 0 0 0 0 0 0 012,475,772
[21984] รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 0 78,564,542 51,890,850 20,859,296 14,932,169 9,658,352 918,890 918,890 63,219 0 12,966,703 26,000 1,656,437 1,089,100 7,524,701 284,000 4,551,074 9,491 2,272,863 629,246 0 0 0 0 0 5,605,999 917,578 1,116,850216,456,250
[23573] ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (เทศบาลเมืองวารินชำราบ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0195
[24032] รพ.นาตาล 0 25,524,845 8,136,344 8,776,884 1,038,451 2,454,502 247,650 247,650 30,160 0 0 0 587,380 585,460 0 150,000 101,802 0 56,706 25,254 0 0 0 0 0 785,784 23,080 048,771,952
[24821] รพ.นาเยีย 0 19,016,655 11,445,009 5,196,715 740,477 2,234,736 344,350 344,350 0 0 0 0 482,256 710,345 0 217,000 330,460 3,473 246,536 44,244 0 1,800,000 1,800,000 0 0 1,263,039 42,297 046,261,942
[27967] รพ.สว่างวีระวงศ์ 0 21,973,307 8,123,099 5,781,426 386,635 4,011,023 46,070 46,070 0 0 0 0 224,112 634,930 0 217,000 78,852 150 78,138 13,106 0 1,000,000 1,000,000 0 0 641,511 17,903 044,273,332
[27968] รพ.น้ำขุ่น 0 25,685,750 5,158,395 6,447,617 609,553 2,392,285 142,120 142,120 30,048 0 0 0 545,426 579,980 0 217,000 192,115 0 161,675 24,293 0 1,004,736 1,004,736 0 0 455,840 41,578 044,835,267
[27976] รพ.เหล่าเสือโก้ก 0 18,640,015 3,043,798 5,017,373 256,664 2,406,961 188,100 188,100 378 0 0 0 369,158 977,150 0 217,000 129,566 450 123,602 22,050 0 0 0 0 0 335,187 43,418 031,958,970