NHSO10 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์
 
จังหวัด
ปีงบประมาณ
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 18-09-2017  
หน่วยบริการ หน่วยบริการ กองทุนผู้ป่วยนอก กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุน Central Reimburse งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ กองทุนเอดส์ เงินช่วยเหลือผู้รับบริการ ม. 41 กองทุนไตวายเรื้อรัง เงินช่วยเหลือผู้ให้บริการ งบแพทย์แผนไทย ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง งบค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย และ3จังหวัดชายแ งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม เงินจ่ายจากรายการรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม(ตามมติบอร์ด) งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กองทุนสำรองกลางกรณีมีเหตุฉุกเฉิน รวม
[10669] รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 118,190,254 404,732,895 8,991,476 266,551,648 53,433,323 5,991,025 9,847,902 0 51,138,152 0 273,667 731,720 0 100,000 74,052,000 315,915 34,397,822 129,241,770 01,157,989,569
[10944] รพ.ศรีเมืองใหม่ 45,160,639 11,950,821 11,649,887 1,363,172 4,533,318 593,300 350,237 0 0 0 184,067 816,340 0 100,000 424,519 257 116,657 1,830,140 079,073,354
[10945] รพ.โขงเจียม 26,034,157 7,268,607 7,009,878 776,020 4,449,364 421,650 55,428 0 0 0 337,805 753,710 0 100,000 256,409 40,289 53,020 1,150,010 048,706,347
[10946] รพ.เขื่องใน 40,460,290 20,513,637 13,687,585 2,642,617 7,897,792 654,550 234,858 0 3,907,953 0 2,514,149 1,588,230 0 100,000 2,989,469 1,151 333,968 3,755,292 0101,281,541
[10947] รพ.เขมราฐ 36,565,120 9,108,312 10,428,572 2,590,813 5,787,502 265,700 355,459 0 2,089,016 25,000 1,167,938 608,390 0 100,000 2,500,244 0 313,096 2,840,760 074,745,922
[10948] รพ.นาจะหลวย 33,313,267 7,402,568 8,799,690 1,481,340 5,457,366 652,070 218,591 0 0 0 742,819 854,680 5,213,923 100,000 540,191 150 62,910 1,202,133 066,041,698
[10949] รพ.น้ำยืน 39,904,570 12,648,439 10,863,528 2,124,106 4,884,287 555,830 163,393 0 0 14,000 712,207 633,370 4,812,305 100,000 933,405 0 183,146 1,802,457 080,335,043
[10950] รพ.บุณฑริก 50,052,619 14,677,158 13,773,818 2,123,227 8,175,406 393,200 93,352 0 4,316,225 0 1,202,944 655,510 6,558,239 100,000 1,287,382 5,424 257,337 3,257,802 0106,929,643
[10951] รพ.ตระการพืชผล 74,979,865 35,876,617 18,039,740 2,288,076 8,713,948 1,022,550 243,166 0 3,017,975 0 2,022,847 1,533,290 0 100,000 1,779,288 0 237,763 6,065,768 0155,920,893
[10952] รพ.กุดข้าวปุ้น 26,974,541 9,372,095 7,350,124 1,065,734 4,872,287 214,300 99,635 0 0 0 533,643 811,750 0 100,000 948,090 63 73,864 1,417,573 053,833,699
[10953] รพ.ม่วงสามสิบ 37,738,689 12,889,065 12,523,157 2,221,187 5,753,238 664,200 92,364 0 1,815,775 0 608,204 1,382,370 0 100,000 1,839,253 0 137,435 3,083,206 080,848,143
[10954] รพ.วารินชำราบ 77,492,317 69,353,202 19,089,446 26,802,682 12,597,185 1,473,500 634,042 0 6,041,750 0 1,319,530 1,775,470 7,488,962 100,000 3,751,998 28,998 2,255,863 14,105,747 0244,310,692
[10956] รพ.พิบูลมังสาหาร 71,180,490 25,268,138 18,393,632 2,419,030 8,697,050 683,500 315,474 0 6,429,476 0 1,201,745 838,710 0 100,000 3,523,907 1,343 470,489 5,006,867 0144,529,851
[10957] รพ.ตาลสุม 19,208,985 3,338,756 6,410,297 365,387 3,264,580 133,600 70,346 0 0 0 569,536 679,840 0 100,000 397,544 1,816 32,357 540,136 035,113,180
[10958] รพ.โพธิ์ไทร 28,707,911 9,939,156 7,325,595 1,059,890 4,022,673 211,400 75,950 0 0 0 273,674 730,370 4,328,506 100,000 302,019 0 131,888 1,454,828 058,663,860
[10959] รพ.สำโรง 29,230,434 9,135,128 7,762,359 1,159,381 4,307,694 224,100 111,497 0 169,550 0 428,010 792,900 0 100,000 445,584 7,376 28,203 1,485,863 055,388,079
[10960] รพ.ดอนมดแดง 17,889,372 6,641,392 6,243,452 677,272 2,878,238 0 31,623 0 0 0 530,448 614,440 0 100,000 271,796 459 34,021 884,360 036,796,873
[10961] รพ.สิรินธร 33,032,964 13,445,183 8,762,948 1,609,500 3,859,373 543,850 32,530 0 0 0 480,976 705,410 0 100,000 370,619 150 124,204 1,902,413 064,970,120
[10962] รพ.ทุ่งศรีอุดม 22,386,959 4,757,857 6,465,208 498,841 2,440,800 141,530 5,074 0 0 0 376,155 653,870 0 100,000 417,149 0 18,066 641,632 038,903,141
[11443] รพร.เดชอุดม 116,579,875 102,554,430 28,098,665 13,641,594 15,809,286 515,800 742,738 0 12,800,202 0 1,336,757 1,411,150 9,415,403 100,000 9,675,698 29,211 612,081 18,044,363 0331,367,253
[11495] รพ.กองบิน21 204,325 44,941 157,801 10,378 0 0 0 0 0 0 5 8,061 0 0 6,659 0 0 0 0432,170
[11496] รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 7,396,249 2,311,821 1,696,389 580,461 990,834 0 139,487 0 0 0 0 59,960 0 0 22,752,758 34,580 111,537 0 036,074,076
[11918] รพ.เอกชนร่มเกล้า 6,946,127 3,618,745 1,509,477 5,031,168 784,500 41,250 15,089 0 3,309,377 0 1,299 207,420 0 0 410,000 33,944 495,896 0 022,404,292
[15078] ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8,904,585 0 1,400,994 0 1,050,040 0 0 0 0 0 0 8,395 0 0 42,118 0 0 0 011,406,132
[21984] รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 76,394,402 38,803,265 20,834,296 9,474,108 9,658,352 918,890 62,919 0 10,086,703 26,000 1,656,437 1,089,100 7,524,701 100,000 4,830,883 1,170 629,246 7,640,427 0189,730,899
[23573] ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (เทศบาลเมืองวารินชำราบ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 0 0195
[24032] รพ.นาตาล 25,524,845 7,000,827 8,776,884 932,882 2,454,502 247,650 27,997 0 0 0 587,380 585,460 0 100,000 101,802 0 25,254 808,864 047,174,347
[24821] รพ.นาเยีย 20,816,655 10,332,519 5,196,715 647,826 2,234,736 344,350 0 0 0 0 482,256 710,345 0 100,000 330,460 0 44,244 1,305,336 042,545,442
[27967] รพ.สว่างวีระวงศ์ 22,973,307 6,529,204 5,781,426 307,755 4,011,023 46,070 0 0 0 0 224,112 634,930 0 100,000 78,852 150 13,106 659,414 041,359,349
[27968] รพ.น้ำขุ่น 26,690,486 4,346,204 6,437,617 519,902 2,392,285 142,120 28,014 0 0 0 545,426 579,980 0 100,000 192,115 0 24,293 497,418 042,495,860
[27976] รพ.เหล่าเสือโก้ก 18,640,015 2,653,697 5,017,373 232,835 2,406,961 188,100 0 0 0 0 369,158 977,150 0 100,000 129,566 0 22,050 378,605 031,115,510