NHSO10 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์
 
จังหวัด
ปีงบประมาณ
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 26-05-2018  
หน่วยบริการ หน่วยบริการ กองทุนผู้ป่วยนอก กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุน Central Reimburse งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ กองทุนเอดส์ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการ กองทุนไตวายเรื้อรัง งบแพทย์แผนไทย รายการบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง งบค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย และ3จังหวัดชายแ งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ค่าบริการฯเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม เงินผลงานเกินงบประมาณ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กองทุนสำรองกลางกรณีมีเหตุฉุกเฉิน IP_CF OP_CF PP_CF รวม
[03796] รพ.สต.นาเยีย หมู่ที่ 02 ตำบลนาเยีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,357 0 0 0 0 0 0 01,357
[10669] รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 46,504,602 246,615,373 6,470,858 138,622,770 40,675,711 2,320,570 7,288,385 0 31,672,212 206,106 767,955 0 100,000 630,000 63,317,412 257,447 -1,058,139 0 0 0 0 0584,391,262
[10944] รพ.ศรีเมืองใหม่ 38,838,551 6,260,697 12,529,039 525,563 6,396,174 417,550 310,068 0 0 103,053 821,475 0 100,000 0 447,653 849 -3,030 0 0 0 0 066,747,642
[10945] รพ.โขงเจียม 22,893,798 2,975,471 5,354,821 720,112 6,073,563 298,350 28,267 0 0 103,053 624,860 0 100,000 0 211,976 450 0 0 0 4,102,951 4,102,951 4,102,95151,693,574
[10946] รพ.เขื่องใน 38,537,386 12,484,574 10,864,636 1,591,196 7,924,402 345,930 57,622 0 525,000 618,317 1,243,842 0 100,000 0 2,397,230 2,182 -3,655 0 0 0 0 076,688,662
[10947] รพ.เขมราฐ 36,270,152 2,509,651 9,549,926 622,418 4,195,041 56,700 226,795 0 0 103,053 799,480 0 100,000 0 2,533,934 0 0 0 0 0 0 056,967,150
[10948] รพ.นาจะหลวย 35,115,626 3,466,139 7,902,390 715,489 3,604,809 524,200 100,886 0 0 103,053 885,537 5,892,298 100,000 0 439,809 90 0 0 0 0 0 058,850,326
[10949] รพ.น้ำยืน 43,747,617 5,825,081 10,601,338 835,262 6,910,310 280,390 66,888 0 0 103,053 799,116 5,301,798 100,000 0 822,445 10,592 -4,559 0 0 0 0 075,399,331
[10950] รพ.บุณฑริก 53,018,907 8,637,400 13,735,926 874,787 7,341,435 522,350 54,020 0 4,337,500 103,053 946,635 5,929,697 100,000 0 778,174 12,388 -8,071 0 0 0 0 096,384,201
[10951] รพ.ตระการพืชผล 62,927,147 21,330,590 13,619,522 748,048 11,532,065 290,000 46,887 0 2,049,875 206,106 1,149,250 0 100,000 0 1,540,045 12,704 0 0 0 16,162,913 16,162,913 16,162,913164,040,978
[10952] รพ.กุดข้าวปุ้น 26,259,971 5,880,746 9,523,482 305,342 4,774,201 146,150 7,380 0 0 103,053 604,481 0 100,000 0 751,415 16,947 0 0 0 0 0 048,473,168
[10953] รพ.ม่วงสามสิบ 32,570,063 6,481,572 10,391,151 1,728,769 5,632,740 414,000 38,768 0 2,871,950 103,053 1,734,710 0 100,000 210,000 1,572,149 1,039 -28,034 0 0 0 0 063,821,930
[10954] รพ.วารินชำราบ 74,338,577 39,756,950 14,823,759 14,473,353 11,013,021 1,404,500 439,220 28,000 4,405,200 927,476 1,968,025 7,002,996 100,000 560,000 3,429,038 24,297 0 0 0 0 0 0174,694,412
[10956] รพ.พิบูลมังสาหาร 63,551,983 13,228,181 22,257,922 1,211,964 9,011,719 742,115 138,287 0 4,059,000 412,211 1,322,461 0 100,000 0 2,609,670 5,012 -64,062 0 0 0 0 0118,586,463
[10957] รพ.ตาลสุม 16,919,855 2,724,466 4,442,797 180,537 3,221,873 90,600 12,732 0 0 103,053 560,603 0 100,000 0 242,140 6,746 -20,225 0 0 4,478,510 4,478,510 4,478,51042,020,707
[10958] รพ.โพธิ์ไทร 28,231,940 7,538,738 6,945,598 516,958 3,415,110 166,980 3,634 0 0 103,053 570,510 4,974,198 100,000 0 362,476 257 -9,534 0 0 0 0 052,919,918
[10959] รพ.สำโรง 24,451,264 4,943,522 6,619,449 529,418 6,248,737 318,150 43,809 0 115,000 206,106 622,266 0 100,000 0 322,465 559 0 0 0 5,565,518 5,565,518 5,565,51861,217,299
[10960] รพ.ดอนมดแดง 16,555,437 4,847,217 7,598,912 422,579 1,852,602 33,900 16,937 0 0 103,053 669,600 0 100,000 0 290,213 2,637 0 0 0 0 0 032,493,087
[10961] รพ.สิรินธร 31,925,835 5,170,386 9,334,257 607,456 6,143,065 600,850 11,610 0 0 309,159 792,311 0 100,000 0 285,904 952 0 0 0 3,269,176 3,269,176 3,269,17665,089,313
[10962] รพ.ทุ่งศรีอุดม 19,713,692 3,347,109 6,160,719 274,379 2,736,680 57,540 3,937 0 0 103,053 674,000 0 100,000 0 364,283 0 0 0 0 0 0 033,535,392
[11443] รพร.เดชอุดม 112,761,852 58,998,811 23,097,177 7,580,444 16,333,852 649,183 574,173 0 9,222,675 618,317 1,614,025 7,931,195 100,000 70,000 7,936,126 366 -21,835 0 0 0 0 0247,466,361
[11495] รพ.กองบิน21 152,593 20,959 152,321 15,644 0 0 0 0 0 0 38,371 0 0 0 10,992 0 0 0 0 0 0 0390,880
[11496] รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 5,612,588 1,621,529 1,417,261 249,650 974,028 0 13,974 0 0 0 121,384 0 0 0 21,566,765 32,636 0 0 0 0 0 031,609,815
[11918] รพ.เอกชนร่มเกล้า 4,840,236 2,308,838 1,043,847 1,386,385 702,760 12,900 7,305 0 2,791,500 0 319,931 0 0 0 252,000 17,731 0 0 0 0 0 013,683,433
[15078] ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7,296,523 0 1,029,488 0 1,098,956 750 0 0 0 0 150,803 0 0 0 26,494 0 0 0 0 0 0 09,603,014
[21984] รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 74,180,562 28,491,821 14,912,283 9,659,986 9,139,128 590,530 143,373 0 7,814,850 1,030,529 1,285,814 7,139,496 100,000 490,000 3,708,431 16,200 -29,666 0 0 3,448,933 3,448,933 3,448,933169,020,136
[23573] ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (เทศบาลเมืองวารินชำราบ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,560 0 0 0 0 0 0 01,560
[24032] รพ.นาตาล 26,065,934 5,572,345 6,079,036 438,572 2,928,533 256,200 8,897 0 0 103,053 513,197 0 100,000 0 170,688 0 0 0 0 0 0 042,236,455
[24821] รพ.นาเยีย 19,414,741 3,584,346 5,078,065 273,599 3,961,682 228,000 0 0 0 206,106 765,290 0 100,000 0 306,000 150 -640 0 0 0 0 033,917,339
[27967] รพ.สว่างวีระวงศ์ 19,798,516 3,973,195 7,393,525 188,141 3,462,858 98,000 301 0 0 206,106 653,916 0 100,000 0 83,699 931 0 0 0 0 0 035,959,188
[27968] รพ.น้ำขุ่น 26,007,050 2,326,660 6,454,330 260,000 2,744,463 76,100 18,681 0 0 103,053 593,063 0 100,000 0 166,785 1,179 0 0 0 0 0 038,851,364
[27976] รพ.เหล่าเสือโก้ก 15,411,961 2,400,984 4,561,987 150,310 2,123,851 107,400 406 0 0 103,053 800,969 0 100,000 0 122,089 150 0 0 0 4,972,000 4,972,000 4,972,00040,799,160