NHSO10 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์
 
จังหวัด
ปีงบประมาณ
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 21-09-2017  
หน่วยบริการ หน่วยบริการ กองทุนผู้ป่วยนอก กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุน Central Reimburse งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ กองทุนเอดส์ เงินช่วยเหลือผู้รับบริการ ม. 41 กองทุนไตวายเรื้อรัง เงินช่วยเหลือผู้ให้บริการ งบแพทย์แผนไทย ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง งบค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย และ3จังหวัดชายแ งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม เงินจ่ายจากรายการรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม(ตามมติบอร์ด) งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กองทุนสำรองกลางกรณีมีเหตุฉุกเฉิน รวม
[10701] รพ.ยโสธร 36,554,926 98,838,035 13,300,934 26,418,903 19,161,112 528,131 864,435 0 6,209,900 22,000 1,448,124 1,750,600 0 100,000 10,182,749 29,088 3,266,022 27,670,319 0246,345,278
[10963] รพ.ทรายมูล 15,115,064 4,660,661 4,013,850 882,188 2,254,829 153,025 117,897 0 2,689,700 12,000 446,859 480,000 0 100,000 1,011,129 0 109,730 843,499 032,890,431
[10964] รพ.กุดชุม 31,120,514 9,085,652 8,290,621 1,930,588 4,428,143 299,250 304,043 0 0 0 762,255 907,700 0 100,000 701,012 0 118,391 1,740,189 059,788,358
[10965] รพ.คำเขื่อนแก้ว 38,656,794 7,642,271 6,821,122 1,812,552 5,761,505 549,100 142,790 0 2,067,690 12,000 328,822 958,700 0 100,000 1,270,087 0 99,852 1,786,501 068,009,786
[10966] รพ.ป่าติ้ว 18,435,347 7,047,832 4,867,842 680,017 2,598,751 352,800 116,930 0 0 0 914,760 536,500 0 100,000 412,714 345 75,092 1,108,715 037,247,645
[10967] รพ.มหาชนะชัย 30,735,045 7,228,905 7,428,369 993,108 4,437,223 904,950 149,639 0 0 0 479,566 890,300 0 100,000 372,256 0 83,498 1,463,974 055,266,833
[10968] รพ.ค้อวัง 18,994,919 5,833,581 4,032,366 741,512 2,397,871 234,680 107,924 0 0 0 153,708 387,400 0 100,000 578,646 0 91,080 896,324 034,550,011
[10969] รพ.ไทยเจริญ 17,449,983 8,031,673 4,611,220 671,850 2,655,678 318,300 109,240 0 0 0 312,748 426,400 0 100,000 323,772 6,414 23,241 1,134,683 036,175,202
[11444] รพร.เลิงนกทา 41,396,608 23,022,507 10,734,933 4,433,340 7,090,508 1,215,600 255,827 0 5,581,575 0 696,858 1,223,800 0 100,000 2,199,036 5,302 419,494 4,515,306 0102,890,694
[11921] รพ.นายแพทย์หาญ 2,547,794 0 570,809 0 187,241 0 5,897 0 0 0 164,936 49,742 0 0 0 0 0 0 367,8073,894,226
[23208] รพ.รวมแพทย์ยโสธร โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 0 38,441,184 0 41,071 1,278,567 0 0 0 1,889,650 0 0 0 0 0 2,009,523 0 91,500 0 58,77643,810,271