NHSO10 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์
 
จังหวัด
ปีงบประมาณ
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 21-09-2017  
หน่วยบริการ หน่วยบริการ กองทุนผู้ป่วยนอก กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุน Central Reimburse งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ กองทุนเอดส์ เงินช่วยเหลือผู้รับบริการ ม. 41 กองทุนไตวายเรื้อรัง เงินช่วยเหลือผู้ให้บริการ งบแพทย์แผนไทย ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง งบค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย และ3จังหวัดชายแ งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม เงินจ่ายจากรายการรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม(ตามมติบอร์ด) งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กองทุนสำรองกลางกรณีมีเหตุฉุกเฉิน รวม
[10703] รพ.อำนาจเจริญ 53,691,313 74,765,978 14,353,310 20,007,643 15,925,987 1,799,200 1,106,287 0 18,490,900 41,000 1,557,975 1,147,625 0 100,000 14,024,562 35,478 2,032,241 19,731,416 0238,810,915
[10985] รพ.ชานุมาน 23,702,587 5,893,693 6,313,624 993,624 3,150,626 144,200 100,093 0 0 0 759,990 529,803 4,003,274 100,000 416,247 0 50,800 1,041,067 047,199,628
[10986] รพ.ปทุมราชวงศา 32,101,701 8,693,418 8,468,747 1,140,938 3,591,117 218,800 160,708 0 4,411,609 12,000 867,397 803,614 0 100,000 2,013,315 0 230,511 1,808,485 064,622,360
[10987] รพ.พนา 21,439,233 4,272,243 4,577,977 656,509 2,353,128 201,900 126,259 0 0 0 471,963 807,877 0 100,000 804,432 0 40,792 916,831 036,769,144
[10988] รพ.เสนางคนิคม 26,676,313 6,104,680 6,067,395 401,717 2,704,575 161,250 128,543 0 0 0 580,760 535,359 0 100,000 400,962 234 39,964 967,796 044,869,548
[10989] รพ.หัวตะพาน 29,350,560 10,137,838 7,874,880 994,336 3,503,675 236,350 225,314 0 1,745,603 8,000 688,891 711,033 0 100,000 1,202,079 0 253,444 1,756,577 058,788,580
[10990] รพ.ลืออำนาจ 27,247,491 7,973,252 6,088,484 472,384 2,737,140 127,650 59,290 0 0 0 614,788 607,566 0 100,000 555,537 0 21,344 1,424,485 048,029,411