สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2561 จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ : 17/11/2560 - 17/11/2560
สถานที่ : ณ ห้องประชุม สสจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :
ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย  จำนวน(คน) 
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด   แห่งละ 5                       5
2 โรงพยาบาลสังกัด สธ.           แห่งละ 3                     66
3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ    แห่งละ 2                     44
4 รพ.สต./PCU/ศูนย์ฯเทศบาล   แห่งละ 1                   256
  รวมทั้งหมด                     371
จำนวน 375 คน
รายละเอียดอื่นๆ : ...
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 16/11/2560

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นายประสิทธิ์  บุญเกิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-2773
E-mail: prasit.b@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 05/10/2560
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar