สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุน สปสช. ปี2561 ระดับเขต (กลุ่มผู้บริหารหรือผู้แทน)
ระหว่างวันที่ : 02/11/2560 - 02/11/2560
สถานที่ : ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :
ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย คน  รวม(คน) 
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด   แห่งละ 10            50
2 โรงพยาบาลสังกัด สป.สธ.      แห่งละ 1            71
3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ    แห่งละ 1            70
4 รัฐนอกสังกัด สธ.                 แห่งละ 1             4
5 โรงพยาบาลเอกชน               แห่งละ 1             4
6 ท้องถินจังหวัด                    แห่งละ 1             5
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัด      แห่งละ 1             5
8 สปสช.เขต10อุบลราชธานี 15            15
รวม          224
จำนวน 220 คน
รายละเอียดอื่นๆ : ...
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 01/11/2560

** ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด **


Project Manager: นายประสิทธิ์  บุญเกิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-2773
E-mail: prasit.b@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 06/10/2560
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar