สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
อบรม “แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (Thailand National Guideline on HIV/AIDS Treatment and Prevention)”
ระหว่างวันที่ : 03/04/2560 - 04/04/2560
สถานที่ : ณ โรงแรมลายทอง อ.เมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :
  1. แพทย์/เภสัชกร/พยาบาล : ผู้รับผิดชอบการให้บริการดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลเอกชน/รพ.มหาวิทยาลัยทุกแห่ง แห่งละ 3 คน

      2. ผู้รับผิดชอบงานเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวีจากศูนย์วิชาการ/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง 

จำนวน 250 คน
รายละเอียดอื่นๆ :
  1. แพทย์/เภสัชกร/พยาบาล : ผู้รับผิดชอบการให้บริการดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลเอกชน/รพ.มหาวิทยาลัยทุกแห่ง แห่งละ 3 คน

      2. ผู้รับผิดชอบงานเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวีจากศูนย์วิชาการ/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง 

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 31/03/2560

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นางสาวจิราพรรณ  โพธิ์กำเนิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 0982797703
E-mail: chiraphan.p@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 28/02/2560
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar