สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
อบรม “แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (Thailand National Guideline on HIV/AIDS Treatment and Prevention)”
วันที่ : 03/04/2560 - 04/04/2560
สถานที่ : โรงแรมลายทอง อ.เมืองฯ
จังหวัด :อุบลราชธานี
* คำนำหน้า :
* ชื่อ :
* นามสกุล :
* ตำแหน่ง : ระดับ :
* หน่วยงาน :
* จังหวัด :
* โทรศัพท์ :
E-mail :
รายละเอียดการสำรองห้องพัก
การสำรองห้องพัก : ไม่สำรองที่พัก
ต้องการสำรองห้องพัก
     
การจัดห้องพัก :
สปสช.จัดห้องพักให้  
ต้องการพักคู่กับ
หน่วยงาน
วันที่เข้าพัก :
คลิกเลือกวันที่ เวลาเข้าพัก : น.