สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ประชุมโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และระบบการโอนเงินให้กับหน่วยบริการโดยการมีส่วนร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ : 30/03/2560 - 30/03/2560
สถานที่ : ห้องประชุม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด :อุบลราชธานี
* คำนำหน้า :
* ชื่อ :
* นามสกุล :
* ตำแหน่ง : ระดับ :
* หน่วยงาน :
* จังหวัด :
* โทรศัพท์ :
E-mail :
รายละเอียดการสำรองห้องพัก
การสำรองห้องพัก : ไม่สำรองที่พัก
ต้องการสำรองห้องพัก
     
การจัดห้องพัก :
สปสช.จัดห้องพักให้  
ต้องการพักคู่กับ
หน่วยงาน
วันที่เข้าพัก :
คลิกเลือกวันที่ เวลาเข้าพัก : น.