สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ขอเชิญประชุมงานมหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพ เติมฝัน ปันสุข ด้วยใจ วัยสูงอายุ
วันที่ : 24/08/2560 - 25/08/2560
สถานที่ : โรงแรมเนวาด้า คอลเวนชั่น โฮเทล อ.เมือง
จังหวัด :อุบลราชธานี
แก้ไข/ลบรายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ลำดับ เลขที่อ้างอิงการลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร จองห้องพัก วันที่เข้าพัก
1. 20170807124603 นายคริสโตเฟอร์ยร  สาระวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0935300033 ไม่จอง
2. 20170807144104 นางเมตตา  ศรีลาชัย นักพัฒนาชุมชน อบต.ปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 045922052 3 ไม่จอง
3. 20170807150904 นายเศกสรรค์  ศรีคราม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.พรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 0986390285 ไม่จอง
4. 20170807151441 นายองอาจ  กอแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลชำ จังหวัดศรีสะเกษ 045 826092 ไม่จอง
5. 20170807162851 นางสาวเพียงฟ้า  สว่างวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เทศบาลตำบลบัวหุ่ง จังหวัดศรีสะเกษ 087 9874024 ไม่จอง
6. 20170808102651 นายอัษฏายุทธ  กุแก้ว ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านกอก จังหวัดอุบลราชธานี 045 845101 ไม่จอง
7. 20170808103323 นายอัษฏายุทธ  กุแก้ว ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านกอก จังหวัดอุบลราชธานี 045 845101 ไม่จอง
8. 20170808103457 นายณรงค์  บุ้งทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จังหวัดอุบลราชธานี 045 228252 ไม่จอง
9. 20170808112750 นายรัศมี  ยามมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี จังหวัดอุบลราชธานี 0878708517 ไม่จอง
10. 20170808120112 นายเมธาสิทธิ์  นามขันธ์ นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 095 637610 ไม่จอง
11. 20170808120859 นายประยูร  สมนึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง จังหวัดศรีสะเกษ 045 917217 0810671465 ไม่จอง
12. 20170808125959 นางพิมลวรรณ  ดวงบัญชา หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง จังหวัดอุบลราชธานี 045950376 ไม่จอง
13. 20170808155602 นางวชิราภรณ์  พรหมรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0980967221 ไม่จอง
14. 20170808155806 จ่าเอกฉัตรชัย  บัวศรี หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ 0883733442 ไม่จอง
15. 20170808160230 นางสาวศันสนีย์  คอแก้ว นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จังหวัดมุกดาหาร 042620976 ไม่จอง
16. 20170808160856 นางภาวิณี  นพพิบูลย์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เทศบาลตำบลนาเวียง จังหวัดยโสธร 045 756835 ไม่จอง
17. 20170808165204 นายสิทธิชัย  หาวงษ์ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 095 3642812 ไม่จอง
18. 20170808175935 นายสันติ  ประเกาทันฑ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 084 3539627 ไม่จอง
19. 20170808204237 นางศิริวรรณ  มงคล นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ยางเครืออ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 0812658119 ไม่จอง
20. 20170809094046 นางบุษบา  การกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 089 2814822 ไม่จอง
21. 20170809094527 นางสาวปรางค์อัญญา  พรมทา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 088 5903635 ไม่จอง
22. 20170809103651 นางสุภาพ  ราชมณเฑียร นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ จังหวัดอุบลราชธานี 045 849 218 ไม่จอง
23. 20170809104825 นางสาววิไลรัตน์  วงศ์คูณ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 081 0744165 ไม่จอง
24. 20170809105353 ศิริพงษ์  รักกอก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จังหวัดอุบลราชธานี 0914978298 ไม่จอง
25. 20170809110312 นายยุทธจักร  นนท์สะเกษ ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า เทศบาลตำบลร่มเกล้า จังหวัดมุกดาหาร 042 040227 ไม่จอง
26. 20170809112706 นางสาวสรัญญา  กาญจนากาศ นักพัฒนาชุมชน อบต.โคกสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี 0810691550 ไม่จอง
27. 20170809120405 นายปัญญา  เลิศฤาชาชัย เภสัชกรปฏิบัติการ เยาวภาลักษณ์เภสัช จังหวัดอุบลราชธานี 0891698839 ไม่จอง
28. 20170809123711 นายสมบูรณ์  บุญเจือ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลโพนงาม อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 045 872114 ไม่จอง
29. 20170809145314 นางสาวมาฆะมาศ  ประทุมพันธ์ นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลคำขวาง จังหวัดอุบลราชธานี 0856868690 ไม่จอง
30. 20170809160220 นางสาวสุดาวรรณ  หอมเงิน หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จังหวัดอุบลราชธานี 0902596502 ไม่จอง
31. 20170809162448 นายสุรศรี  มั่นทองพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย จังหวัดศรีสะเกษ 045677912 ไม่จอง
32. 20170809163243 นางทิพากร  เชื้อหงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 0801518068 ไม่จอง
33. 20170809163429 นางระดาพร  วิริยะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ดงมะยาง สสอ.ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 0910164991 ไม่จอง
34. 20170809163608 นางสาววิไล  พรหมบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ดงบัง สสอ.ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 0860318142 ไม่จอง
35. 20170809164702 นางอรอนงค์  บูชาพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.โพนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 0813939919 ไม่จอง
36. 20170809190651 นายรัฐพล  แสนโสม นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านกอก ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 0833855483 จองคู่กับ นางจันทราภรณ์ แสนโสม 24 08 2560 เวลา 13 00
37. 20170809190908 นางจันทราภรณ์  แสนโสม พยาบาบลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านกอก ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 0849365115 จองคู่กับ นายรัฐพล แสนโสม 24 08 2560 เวลา 13 00
38. 20170809223410 นางสาวประภาพร  อุ่นศรี นักวิชากานสาธารณสุข โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 0821486837 ไม่จอง
39. 20170810094415 นางชลภัสสรณ์  ทาพา นักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ 0895041184 ไม่จอง
40. 20170810094513 นางบุญยัง  บัวศรี นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ 0895041184 ไม่จอง
41. 20170810102019 สุรชัย  คำใส ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ จังหวัดยโสธร 0918631901 ไม่จอง
42. 20170810102331 นางฐิติรัตน์  ประเสริฐศรี หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกก่ง จังหวัดอำนาจเจริญ 0995071495 ไม่จอง
43. 20170810110949 สมพล  ใจเย็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก จังหวัดอุบลราชธานี 081 9760021 ไม่จอง
44. 20170810111600 นางสาวสมประสงค์  รุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกกลาง จังหวัดอำนาจเจริญ 0909317419 ไม่จอง
45. 20170810121947 นายอำพร  พวงสร้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน จังหวัดอุบลราชธานี 0610143280 ไม่จอง
46. 20170810123735 นางสาวทัสนันท์  ทาตะชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.นาผือ อ.เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 045 542072 0813898869 ไม่จอง
47. 20170810124312 นางมลิวรรณ์  แสงทอง พยาบาล รพสต บัววัด จังหวัดอุบลราชธานี 086 8719554 ไม่จอง
48. 20170810125008 นางสุธาทิพย์  คำแพง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0874516442 รพ. 045689317 ต่อ 228 ไม่จอง
49. 20170810155321 นางสาวสายฝน  สายสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำาบ จังหวัดอุบลราชธานี 0813038422 ไม่จอง
50. 20170810155454 สมพล  ใจเย็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.หนองบก จังหวัดอุบลราชธานี 081 9760021 ไม่จอง
51. 20170810161124 นางสาวทิพย์สุดา  โลมากาล นักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จังหวัดอุบลราชธานี 0837385746 ไม่จอง
52. 20170810163157 นายศิริชัย  บุญจูง หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลมศักดิ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0817786711 ไม่จอง
53. 20170810164216 นายประสิทธิ์  สีสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง จังหวัดศรีสะเกษ 0619488249 ไม่จอง
54. 20170810173844 นายนคร  พิมพร นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.หนองฉลอง จังหวัดศรีสะเกษ 045814272 ไม่จอง
55. 20170810174638 นางสาวอรทัย  อุทโท นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 089 9497339 ไม่จอง
56. 20170810213027 นางสาวกัลยาณี  คำศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ระเว ต.ระเว อ.พิบูลมังสาห่ร จ.อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี 0812662170 ไม่จอง
57. 20170810232530 นางธัญพัฒน  ฤทธิผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โกเทียม จังหวัดอุบลราชธานี 0655393559 ไม่จอง
58. 20170811094817 นายวิจารภพ  อ่อนหวาน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดบ้อม เทศบาลตำบลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 081 5449259 ไม่จอง
59. 20170811094911 นายวิจารภพ  อ่อนหวาน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดบ้อม เทศบาลตำบลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 081 5449259 ไม่จอง
60. 20170811104237 นางสาวกัญญาภัทร  แหล่งหล้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต.ไร่ขี จังหวัดอำนาจเจริญ 0895824261 ไม่จอง
61. 20170811104749 นายเอกอมร  ศรีลาศักดิ์ นายกเทศมนตรี อนุกรรมการ สปสช.เขต ๑๐ เทศบาลตำบลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 090 2807896 ไม่จอง
62. 20170811104819 นายเอกอมร  ศรีลาศักดิ์ นายกเทศมนตรี อนุกรรมการ สปสช.เขต ๑๐ เทศบาลตำบลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 090 2807896 ไม่จอง
63. 20170811105244 นายเอกอมร  ศรีลาศักดิ์ นายกเทศมนตรี อนุกรรมการ สปสช.เขต ๑๐ เทศบาลตำบลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 090 2807896 ไม่จอง
64. 20170811105507 พ.อ.อ.พศวีร์  เชยชัยภูมิ พยาบาล รพ.กองบิน. บน.21 กล่มงานหลักประกันสุขภาพ รพ.กองบิน บน.21 จังหวัดอุบลราชธานี 098 2164793 ไม่จอง
65. 20170811111738 นายณัฎฐพัชร  ยอดผา นักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลตำบลตาเกา จังหวัดอุบลราชธานี 0973312200 ไม่จอง
66. 20170811112305 นายพงศ์ดิษฐา  มรดก นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จังหวัดอุบลราชธานี 06113246569 ไม่จอง
67. 20170811113336 นายอดิศักดิ์  บุญคง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ อบต.ดวนใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 0956195218 ไม่จอง
68. 20170811113416 นายยศพัทธ์  สมสวย ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.ยางโยภาพ จังหวัดอุบลราชธานี 045210944 ไม่จอง
69. 20170811114750 นางลักขณา  ทองมี นักกานภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 0817899498 ไม่จอง
70. 20170811115835 นางจุฬาภรณ์  ปรัสรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0897222509 ไม่จอง
71. 20170811120718 นางจตุพร  สลักคำ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 0897190786 ไม่จอง
72. 20170811120817 นางยุพิน  ลอยหา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 045244972 ไม่จอง
73. 20170811120856 นางสนธยา  สิรเมธี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 045244972 ไม่จอง
74. 20170811121914 นางสาวกัญญาภัทร  แหล่งหล้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต.ไร่ขี จังหวัดอำนาจเจริญ 0895824261 ไม่จอง
75. 20170811122656 นางสาวศิริวรรณ  แสงอุ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ จังหวัดอุบลราชธานี 084 3845498 ไม่จอง
76. 20170811123508 นายไพศิษฐ์  ชนธนัสม์พงศา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 045 671022 ต่อ 117 ไม่จอง
77. 20170811125442 นายวชิระ  มาประสม นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง เทศบาลตำบลนาป่าแซง จังหวัดอำนาจเจริญ 0908410351 ไม่จอง
78. 20170811130108 นายคำชาน  บุญหนัก ผอ.รพ.สต.ทุ่งสว่าง รพ.สต.ทุ่งสว่าง จังหวัดศรีสะเกษ 045 606093 ไม่จอง
79. 20170811130218 นางนีรนุช  บุญหนัก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งสว่าง จังหวัดศรีสะเกษ 045 606093 ไม่จอง
80. 20170811130307 นางเกตุสะนีนาฏ  ชัยศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งสว่าง จังหวัดศรีสะเกษ 045 606093 ไม่จอง
81. 20170811130957 นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอำเภอเขื่องใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0840383555 ไม่จอง
82. 20170811131053 นางจีระนันท์  คำแฝง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 045203410 ไม่จอง
83. 20170811131315 นางนิดา  ปวะบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0819990541 ไม่จอง
84. 20170811131427 นางสาววรรณพร  ดวงศิลป์ นักวิชาสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างถ่อ จังหวัดอุบลราชธานี 0848238982 ไม่จอง
85. 20170811144107 อรัญญา  หมายหมั้น หัวห้นาแผนกประกันสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 045 323529 ไม่จอง
86. 20170811144437 นางสุนันทา  อุ่นแดง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 089 4250654 ไม่จอง
87. 20170811150010 นายสำเริง  ทาริวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี อบต.ไร่ขี จังหวัดอำนาจเจริญ 0895824261 ไม่จอง
88. 20170811153258 นางวิไลวรรณ  บุญดก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 0883511799 จองคู่กับ นางสาวสุพรรษา นารีบุตร เวลา 13 00
89. 20170811153321 นางวิไลวรรณ  บุญดก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 0883511799 จองคู่กับ นางสาวสุพรรษา นารีบุตร เวลา 13 00
90. 20170811153537 นางสาวสุพรรษา  นารีบุตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เทศบาลตำบลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 0973350744 จองคู่กับ 24 10 256ฃ เวลา 13 00
91. 20170811155926 นายดนตรี  เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จังหวัดอุบลราชธานี 0812655317 ไม่จอง
92. 20170811160008 นางนางสาวณัฐรดา  ค่ำคูณ นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลไก่คำ จังหวัดอำนาจเจริญ 0973410554 ไม่จอง
93. 20170811162321 นางวิจูร  บุญเนียม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 045 351087 ไม่จอง
94. 20170811162952 นายวิชัย  แสวงหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผือฮี องค์การบริหารส่วนตำบลผือฮี จังหวัดยโสธร 045756826 จองคู่กับ 24082560 เวลา 13 00
95. 20170811163324 นายวิชัย  แสวงหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผือฮี องค์การบริหารส่วนตำบลผือฮี จังหวัดยโสธร 045756826 จองคู่กับ 24082560 เวลา 13 00
96. 20170811165400 จ่าเอกอภิชาติ  ชัยน้อย จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 0899381617 ไม่จอง
97. 20170811170121 นางสุปราณี  ไชยปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 06 4576 9159 08 3730 7053 ไม่จอง
98. 20170811175850 นางวณิษฐา  ธงไชย ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ศรีฐาน จังหวัดยโสธร 086 8749543 ไม่จอง
99. 20170813203214 นายวชรวรพงษ์  วงษ์พรมมา อาจารย์ นักวิจัย อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0945145666 ไม่จอง
100. 20170814145150 นางสาวกานต์ธิดา  คูณสม เภสัชกร ร้านยากานต์ธิดาเภสัช จังหวัดศรีสะเกษ 0965542664 ไม่จอง
101. 20170815064445 นางสาวรุ่งฤดี  กันแก้ว คนงานทั่วไป เทตบาลตำบลหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120 จังหวัดศรีสะเกษ 088 5805904 จองคู่กับ เวลา 13 00
102. 20170815095051 นายสุเทพ  มูลเกตุ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฟ้าหยาด จังหวัดยโสธร 0915615478 ไม่จอง
103. 20170815095525 นางสาวพชรพร  สายป้อง นักวิชาการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก จังหวัดอุบลราชธานี 0627588946 ไม่จอง
104. 20170815095834 นายเกรียงศิลป์  ชนแดง ผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสามหนอง จังหวัดอำนาจเจริญ 0877799610 ไม่จอง
105. 20170815110900 นายเศวต  ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี 0818762470 ไม่จอง
106. 20170815111754 นางสมพิศ  ช่วยสุข รองปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จังหวัดอุบลราชธานี 0848318599 ไม่จอง
107. 20170815112648 นายประดิษฐ์  รุ่งรัศมี หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง จังหวัดอุบลราชธานี 0883716079 ไม่จอง
108. 20170815120004 พ.จ.อ.ธนาดุล  ชัยธานี หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 0921598248 ไม่จอง
109. 20170815120238 นายสุระพงค์  พรมทา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 081 725 9022 ไม่จอง
110. 20170815120355 นางสาวจุรีรัตน์  สีหบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 0870438716 ไม่จอง
111. 20170815120627 นายเชวงศักดิ์  พุทโธ นักวิชาการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ 0893753696 ไม่จอง
112. 20170815120831 นายสมวาส  พรมกมล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง จังหวัดยโสธร 063 6275936 ไม่จอง
113. 20170815121812 นางสาวสถิต  สายแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 0864882982 ไม่จอง
114. 20170815122436 นางณัฐธิดารัตน์  สิงหกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 0877973048 ไม่จอง
115. 20170815122632 นางชนิดา  รังสิทัตศุกล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 0817250657 ไม่จอง
116. 20170815122806 นางสาววรนุช  นามมั่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 0956122269 ไม่จอง
117. 20170815123242 นายประยูร  สุรนาถ นายก อบต.หนองไฮ อ.เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 087 9575676 ไม่จอง
118. 20170815123602 นางสนิท  สายบัว นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม จังหวัดอุบลราชธานี 0804728825 ไม่จอง
119. 20170815124222 นางยุพิน  อรกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ 0918358261 ไม่จอง
120. 20170815124452 นายทิวากร  บุญครอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 0865849080 ไม่จอง
121. 20170815125840 นางสาวรัชนีกร  จบพรมราช นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จังหวัดยโสธร 0960573732 จองคู่กับ 24 08 2560 เวลา 13 00
122. 20170815132628 นางสุธาสินี  ดลสุข นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง จังหวัดยโสธร 0918291849 ไม่จอง
123. 20170815133356 นางสาวไพรวัลย์  โคตรตะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0837944811 ไม่จอง
124. 20170815135049 นายภูริต  อภิรักษ์วรการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0959259950 จองคู่กับ เวลา 13 00
125. 20170815145452 นางสาวสุภาณี  เรืองศรีเผือก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ อบต.ไผ่ใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 0982707945 ไม่จอง
126. 20170815150013 นายวิสูตร  พงศ์สิทธิศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข อบต.ห้วยไร่ จังหวัดอำนาจเจริญ 0810607620 ไม่จอง
127. 20170815150806 นางบุญแต่ง  บริบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ จังหวัดอุบลราชธานี 0910121123 ไม่จอง
128. 20170815151508 นางสาวขนิษฐา  มูลยาพอ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด จังหวัดยโสธร 0621329880 ไม่จอง
129. 20170815151623 นางสาวนิตยา  ประทาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเตย จังหวัดอุบลราชธานี 0833820005 ไม่จอง
130. 20170815153725 นายบุญญฤทธิ์  เมืองโคตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.ดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 0929599199 ไม่จอง
131. 20170815154156 นายเอนก  พจมานเมธี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี 0819775066 ไม่จอง
132. 20170815154157 นายภาคิน  มูลจันดา เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 089 4091357 ไม่จอง
133. 20170815161049 ประวิทย์  ชาญจิตร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดอุบลราชธานี 0933961992 ไม่จอง
134. 20170815161454 นางเจษราภรณ์  ไชยโชค รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.ดู่ อ.ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 0815497474 ไม่จอง
135. 20170815162625 นายวิทยา  สุรสิทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักบริหารงานท้องถิ่น อบต.ตาอุด จังหวัดศรีสะเกษ 0819998157 ไม่จอง
136. 20170815164134 นายภิศักดิ์  พรรณาภพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 0625524236 ไม่จอง
137. 20170815164238 นายไพบูลย์  สะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.หนองแวง จังหวัดศรีสะเกษ 0615244557 ไม่จอง
138. 20170815164344 นางอุบล  เดชะรัฐ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 0625524236 ไม่จอง
139. 20170815164521 นางสาวฉัตรวิไล  ลีสาวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ไร่ใต้ จังหวัดอุบลราชธานี 0625524236 ไม่จอง
140. 20170815164636 นางสาวขวัญเนตร  สุขประดิษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบลนาชุม จังหวัดอุบลราชธานี 0625524236 ไม่จอง
141. 20170815164821 นางอรวรรณ  ปิ่นอนันต์สกุล หัวหน้าสำนักปลัด อบต.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี 0897225996 ไม่จอง
142. 20170815170309 นายวิทยา  ไพลพิทักษ์สกุล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.สะพุง จังหวัดศรีสะเกษ 0641425451 ไม่จอง
143. 20170815172605 นางสาวขนิษฐา  ปราบภัย รองปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำคำ จังหวัดศรีสะเกษ 0902802458 ไม่จอง
144. 20170815173027 นายจอมปรางค์  ศรีอักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม จังหวัดอุบลราชธานี 08 5028 7548 ไม่จอง
145. 20170815174757 นางช่อทิพย์  หารบุรุษ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ จังหวัดศรีสะเกษ 0895366510 ไม่จอง
146. 20170815175148 นายศุภกานต์  บุตรวัง หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 0862506343 ไม่จอง
147. 20170815181440 นายอัมรินทร์  มโนรัตน์ ผอ.กองสาธารณสุขตำบลกำแพง เทศบาลตำบลกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 0868722065 จองคู่กับ เวลา 13 00
148. 20170815182841 นายพิเชต  แสนปุชุม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 089 8403544 ไม่จอง
149. 20170815183126 นางสุภาพร  แสนปุชุม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 089 4177440 ไม่จอง
150. 20170816094211 นายพนม  ศรีพิกุล หัวหน้าสำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 0630515398 จองคู่กับ เวลา 13 00
151. 20170816100623 นางสาวกนกอร  พรมชาติ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญ จังหวัดยโสธร 045761030 0887269245 ไม่จอง
152. 20170816100700 นางสาวพัชราภรณ์  มากดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ จังหวัดอุบลราชธานี 0991177858 ไม่จอง
153. 20170816101644 นางอัญชลี  จูชาวนา นักวิชาการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา จังหวัดอำนาจเจริญ 0868788461 ไม่จอง
154. 20170816102128 นางสาวประภาศิริ  เรืองรุ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 0991974492 ไม่จอง
155. 20170816102435 นายศักดาพันธ์  พันธุ์สวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 0943601529 ไม่จอง
156. 20170816102817 นางปภาดา  มีศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองแวง จังหวัดศรีสะเกษ 0991974492 ไม่จอง
157. 20170816102933 นางสาวเสาวนิต  สร้อยสนธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คูบ จังหวัดศรีสะเกษ 0991974492 ไม่จอง
158. 20170816103052 นางสำราญใจ  พรศิริวงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เขิน จังหวัดศรีสะเกษ 0961757581 ไม่จอง
159. 20170816103255 นางสาวญัชชา  โทนผุย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ละเอาะ จังหวัดศรีสะเกษ 0857652789 ไม่จอง
160. 20170816103433 นางสาวณัฐปภัสร์  อวะศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 0807385985 ไม่จอง
161. 20170816103600 นายสุภัทรวิทย์  จันทร์สอน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.โนนงาม จังหวัดศรีสะเกษ 0956136701 ไม่จอง
162. 20170816103730 นางอรอุมา  จันทร์แดง จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 0804675185 ไม่จอง
163. 20170816103835 นางภัทราภรณ์  นิลวรรณ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ตองปิด จังหวัดศรีสะเกษ 0991974492 ไม่จอง
164. 20170816103937 นายณัฐดนัย  จันทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 0991974492 ไม่จอง
165. 20170816104236 นางสาวมนัสนันท์  วิลานันท์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.พะลาน จังหวัดอุบลราชธานี 0819557321 ไม่จอง
166. 20170816104741 นางสาวอุไรรักษ์  สุดา นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เทศบาลตำบลพระเหลา จังหวัดอำนาจเจริญ 0935414784 ไม่จอง
167. 20170816104926 นางสาวสุดารัตน์  นามกระจ่าง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกระหวัน จังหวัดศรีสะเกษ 045960361 ไม่จอง
168. 20170816105235 นางวิมล  แววศรี นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ เทศบาลตำบลกระหวัน จังหวัดศรีสะเกษ 045960361 ไม่จอง
169. 20170816105817 นายธนวัฒน์  บุญอุ่น หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ 0614699782 ไม่จอง
170. 20170816111146 นายอำนาจ  อุตสาหพันธ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ 0898466693 ไม่จอง
171. 20170816115231 นายชลวิทย์  พันธ์ยม รองนายก อบต. อบต.ห้วยจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 045826213 ไม่จอง
172. 20170816120103 นายวิทยา  ปทุมวัลย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาหมอก จังหวัดศรีสะเกษ 0884822612 ไม่จอง
173. 20170816120356 นางสาวกลิ่นฤทัย  แสงสุดตา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เทศบาลตำบลสวนกล้วย จังหวัดศรีสะเกษ 0899799584 ไม่จอง
174. 20170816135550 นายเอกราช  สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จังหวัดอุบลราชธานี 0815473618 ไม่จอง
175. 20170816141815 นางวิลาพรรณ  คณารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 0896297769 ไม่จอง
176. 20170816145606 นางธนพร  แก้วเนตร พยาวิชาชีพ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 0973438296 ไม่จอง
177. 20170816150645 นางวัฒนา  สายเนตร นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 0872414370 ไม่จอง
178. 20170816150918 สุรชัย  วงศ์อารีย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.โพธิ์ใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 045853221 ไม่จอง
179. 20170816151028 นายรุ่งโรจน์  มั่งคั่ง นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย จังหวัดอุบลราชธานี 0860442962 ไม่จอง
180. 20170816153245 นายสุรพล  สายป้อง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาส่วง จังหวัดอุบลราชธานี 0929120012 ไม่จอง
181. 20170816154145 นางชลกร  วิทจิตร นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ จังหวัดศรีสะเกษ 0833877764 ไม่จอง
182. 20170816155949 นางเบญจวรรณ  เกาะน้ำใส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อบต.ดงเจริญ จังหวัดยโสธร 0856820728 ไม่จอง
183. 20170816162653 นางศริญญาพร  คัชมุข ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก จังหวัดมุกดาหาร 0800135751 ไม่จอง
184. 20170816162858 นายนายณรงค์  อยู่สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ จังหวัดยโสธร 0980247261 ไม่จอง
185. 20170816165329 นางสาวอัจฉรา  คนหาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร 093 359 4955 ไม่จอง
186. 20170816170933 นายพงศ์ธัช  ปากหวาน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 0868542173 ไม่จอง
187. 20170817050955 นางฐิติกา  แสนการุณ พยาบาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 0896277392 ไม่จอง
188. 20170817091206 นางสาวสุอาพร  มาตย์เหลือง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ จังหวัดยโสธร 0933299530 ไม่จอง
189. 20170817101722 นางสุจิราพร  วะนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0872525274 ไม่จอง
190. 20170817102004 นายรณชัย  แก้วกาหลง ปลัด อบต. อบต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 045 550589 095 6124690 089 5758100 ไม่จอง
191. 20170817103730 นายอภัยศักดิ์  ศรแก้ว นายก อบต.พราน ประธานกองทุนฯ อบต.พราน จังหวัดศรีสะเกษ 0872497127 ไม่จอง
192. 20170817105230 นางสาวนิศารัตน์  พรมศรี นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ จังหวัดอุบลราชธานี 045351287 ไม่จอง
193. 20170817105642 นายขวัญถิ่น  บุญจันสุนี นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร 0864553821 ไม่จอง
194. 20170817105817 นางสาวดวงกมล  สีมันตะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.กุดแห่ จังหวัดยโสธร 0864553821 ไม่จอง
195. 20170817105939 นางอมรศิลป์  มิระสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ห้องแซง จังหวัดยโสธร 0864553821 ไม่จอง
196. 20170817110046 นางวารุณี  สมรักษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลโซง จังหวัดอุบลราชธานี 096 9919660 ไม่จอง
197. 20170817112715 นางสาวนันทนา  รัตนมูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 045335052 ไม่จอง
198. 20170817113023 นางนิตยา  จันทบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0891890383 ไม่จอง
199. 20170817113359 นางณัชชา  ตระการจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0877179220 ไม่จอง
200. 20170817113624 นางสาวพรรณงาม  วรรณพฤกษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0898126481 ไม่จอง
201. 20170817114016 นางสาวเปรมฤดี  เห็มหา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0892293474 ไม่จอง
202. 20170817114155 นางลลิดา  ปักเขมายัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0862635768 ไม่จอง
203. 20170817114323 นางสาวอัจฉริยาพร  เดชโยธิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0856803617 ไม่จอง
204. 20170817114638 พูนธรัตน์  โพนทา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วป เทศบาลตำบลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 0804030590 ไม่จอง
205. 20170817121139 นางธนัญญา  ยั่งยืน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 0854120849 ไม่จอง
206. 20170817121606 นายสถาพร  ส่องศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 087 2409078 จองคู่กับ นายสถาพร ส่องศรี 24 08 2560 เวลา 09.00
207. 20170817121630 นางนิลุบล  ศรีทะนาม เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างม่วง อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 0956103799 ไม่จอง
208. 20170817121714 นางสาวจิตฤทัย  พรีพรม นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0801616177 ไม่จอง
209. 20170817122058 นางทักษิณา  แก้วมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 0960354579 ไม่จอง
210. 20170817122816 นายสิทธิศักดิ์  วงศ์สุพรรณ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี 0923546165 ไม่จอง
211. 20170817144332 นางสาววีรยา  วิชาธรณ์ พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 063 4628959 ไม่จอง
212. 20170817145003 นางปัญจรัตน์  คำแหง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 0945422919 ไม่จอง
213. 20170817145333 นางสมจันทร์  บัวเขียว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือสังกัดโรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 045671015 ไม่จอง
214. 20170817145446 นางสาววิรันตรี  นัยนิตย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมฏิบัติงาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือสังกัดโรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 045671015 ไม่จอง
215. 20170817145533 นายนครินทร์  บุญขาว พนักงานขับรถ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือสังกัดโรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 045671015 ไม่จอง
216. 20170817150951 นางฐิติรัตน์  สายสุวรรณ นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี 045431458 ไม่จอง
217. 20170817153150 ว่าที่ พันตรี เผชิญลาภ  อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0817184599 ไม่จอง
218. 20170817153355 นายกันดก  สาระ รองประธานคณะกรรมการกองทุนคนที่ 2 เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 045463076 ไม่จอง
219. 20170817153550 นางสมหวัง  อุดมพันธ์ รองประธานคณะกรรมการกองทุน คนที่ 2 เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 045463076 ไม่จอง
220. 20170817154048 นางอุดมพร  ประชุมพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 0817901115 ไม่จอง
221. 20170817154731 นางสาวสุรางค์รัตน์  อึ้งวนิชบรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0804770751 ไม่จอง
222. 20170817155600 นายพิทยารัตน์  กัลยา กรรมการกองทุนฯ เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0833865657 ไม่จอง
223. 20170817160417 นางสุดใจ  แหวนเงิน กรรมการกองทุน ฯ เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0867765212 ไม่จอง
224. 20170817160544 นางพิศมัย  ทองเพ็ญ กรรมการกองทุน ฯ เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0814060709 ไม่จอง
225. 20170817160732 นางเวรุณี  มาลทอง กรรมการกองทุนฯ เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0911348390 ไม่จอง
226. 20170817160947 นางสิริพงษ์  สมเนตร กรรมการกองทุนฯ เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 045463076 ไม่จอง
227. 20170817161120 นางมยุรา  ผาใหญ่ กรรมการกองทุนฯ เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 045463076 ไม่จอง
228. 20170817161257 นายเสงี่ยม  สายพะม่า กรรมการกองทุนฯ เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0848344234 ไม่จอง
229. 20170817161557 นายประพัฒน์  เงินหมื่น กรรมการชุมชน เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 045463076 ไม่จอง
230. 20170817161839 นางศักดิ์ศรี  ศรีนอก รองปลัดเทศบาลตำบลพนา เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0897117184 ไม่จอง
231. 20170817161950 นางพาขวัญวันชนก  พาชนิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0801876945 ไม่จอง
232. 20170817162139 นายภัทรวรรธ์  คำดี สาธารณสุขอำเภอพนา เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0813932398 ไม่จอง
233. 20170817162321 นางสุจิตรา  ช่วงชิง กรรมการกองทุนฯ เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 045463076 ไม่จอง
234. 20170817162426 นางสาวอุระสา  ต้นวงศ์ พนักจ้างฯ เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0856136753 ไม่จอง
235. 20170817162608 นางสาวสุพัตรา  โสภา ผู่้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0935439817 ไม่จอง
236. 20170817165855 นายฉัตรสกุล  กันเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 0872565050 ไม่จอง
237. 20170817165857 นางสาวเดือนเพ็ญ  เจริญสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 0862453881 ไม่จอง
238. 20170817170836 นางเยาวลักษณ์  ศรประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 0815933686 ไม่จอง
239. 20170817182415 นายสันติ  ฝักทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.กุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 0885844643 ไม่จอง
240. 20170817182729 นางสริตา  นาโสก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โนนสวาง จังหวัดอุบลราชธานี 0874477736 ไม่จอง
241. 20170817182939 นางทัศวรรณ์  เจริญวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บก จังหวัดอุบลราชธานี 085 4191941 ไม่จอง
242. 20170818100927 นายกิตติพงษ์  เสนาะพิณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 0817300264 ไม่จอง
243. 20170818101110 นางสุพิศ  กี่ประเสริฐพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขชำนาญการ จังหวัดอุบลราชธานี 045489109 ไม่จอง
244. 20170818101833 นางสาวอุไรวรรณ  บุญพิทักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 0899179030 จองคู่กับ นางสุทธิราวรรณ บุญปก 23 8 60 เวลา 14.00
245. 20170818101951 นางสุทธิราวรรณ  บุญปก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 045 489064 จองคู่กับ นางสาวอุไรวรรณ บุญพิทักษ์ 23 8 60 เวลา 13 00
246. 20170818102032 นางวรรณภา  อินต๊ะราชา พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 0868786352 ไม่จอง
247. 20170818102234 นางสาวเดือนธิดา  ศรีเสมอ พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 088 1343263 ไม่จอง
248. 20170818104222 นางสาวบุศรินยา  เรืองวัณณภา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหนองผือ จังหวัดอุบลราชธานี 0872446709 ไม่จอง
249. 20170818105312 นางปัฐมา  สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 045 489064 ไม่จอง
250. 20170818114420 นางสุรีรัตน์  ศรีนุยารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0890308875 ไม่จอง
251. 20170818114716 นายทิวา  เมืองมีศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสามัคคี จังหวัดยโสธร 0616351909 ไม่จอง
252. 20170818115159 นางวราภรณ์  สารพัฒน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 045210628 29 ไม่จอง
253. 20170818115430 นางสมปอง  ชาววัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 0625524236 ไม่จอง
254. 20170818115930 นางสมจิตต์  สีเสน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ จังหวัดศรีสะเกษ 045 826001 ไม่จอง
255. 20170818121535 นางกมลพร  พูลงาม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ จังหวัดอุบลราชธานี 094 5261441 ไม่จอง
256. 20170818121814 นางชนิดาภา  สืบบุตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก จังหวัดอุบลราชธานี 082 1339579 ไม่จอง
257. 20170818122011 นางธนสร  สังคฤกษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร 0823726819 ไม่จอง
258. 20170818122646 นายมานพพงศ์  ชัยพิศิษฐ์ ปลัดเทศบาลตำบลนาเรือง สำนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง จังหวัดอุบลราชธานี 045251207 ไม่จอง
259. 20170818123355 นางปัฐมา  สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 045 489064 ไม่จอง
260. 20170818123618 นางสาวอัญชลี  ทุมมากรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก จังหวัดอุบลราชธานี 082 7556092 ไม่จอง
261. 20170818123826 นางสาวจารุวรรณ  กัญญาพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 090 6082249 ไม่จอง
262. 20170818124303 นางสาวอักษรศิริ  ทองรส พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 081 4143100 จองคู่กับ นางสาวทองม้วน ศรไชย 24 08 2560 เวลา 13 00
263. 20170818124911 นางสาวทองม้วน  ศรไชย พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.หนองบัวอารี อ.ทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 094 3014572 จองคู่กับ น.ส.อักษรศิริ ทองรส 24 08 2560 เวลา 13 00
264. 20170818125056 นางนางทิพย์วิภา  นามษร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เทศบาลตำบลสามัคคี จังหวัดยโสธร 085 6827848 ไม่จอง
265. 20170818125429 นางวรณัน  กองแก้ว นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 0966390172 ไม่จอง
266. 20170818125440 นางอุทัยวรรณ  ใจมั่น ผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสามัคคี จังหวัดยโสธร 097 3429993 ไม่จอง
267. 20170818132738 นางสาวภัทราวดี  พานิช นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 0973429098 ไม่จอง
268. 20170818132922 นางปานรดา  หอมสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 0973429098 ไม่จอง
269. 20170818133034 นางสุดารัตน์  อุทุม นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.จิกเทิง จังหวัดอุบลราชธานี 0973429098 ไม่จอง
270. 20170818140527 นางสาวปวันณรัตน์  แก้วศรีนวม นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 086 2266899 ไม่จอง
271. 20170818144312 นางสาวรติกร  เจือจันทร์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ เทศบาลตำบลอ่างศิลา จังหวัดอุบลราชธานี 0868979043 ไม่จอง
272. 20170818144441 นางสาวดารินทร์  พันธ์กว้าง นักวิชาการสาธารสุขฏิบัติการ สำนักงานสาธารสุขอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 0956095084 ไม่จอง
273. 20170818144743 นางรัชนี  บุญประสม พยาบาลวิชาชีพชำนาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าแดง จังหวัดอุบลราชธานี 0819671656 ไม่จอง
274. 20170818144936 นางนงเยาว์  พลสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 0851059334 ไม่จอง
275. 20170818145518 นางสาววาสนา  กิ่มเกลี้ยง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.หนองหัวช้าง จังหวัดศรีสะเกษ 0872406932 ไม่จอง
276. 20170818145722 นางสาวนันทิดา  ลือนาม หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาแวง จังหวัดอุบลราชธานี 045 217078 ไม่จอง
277. 20170818151251 นายสมชาติ  ยอดดี นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 0907461819 ไม่จอง
278. 20170818151350 นางสาวแขไข  ภัยแคล้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ราชมุนี จังหวัดยโสธร 0907461819 ไม่จอง
279. 20170818151438 นางสาวนันท์นภัส  พวงสวัสดิ์ นักการแพทย์แผนไทย รพ.สต.ชัยชนะ จังหวัดยโสธร 0907461819 ไม่จอง
280. 20170818152021 นางบุหลัน  สุขเกษม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0833828244 ไม่จอง
281. 20170818153512 นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 045489109 ไม่จอง
282. 20170818153755 นางกาญจน์สิรี  เสรีรัตนาคร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 0894248332 ไม่จอง
283. 20170818154104 นางสาวกัลยพัทธ  ชูแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.แสงไผ่ อ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 0898653740 ไม่จอง
284. 20170818163015 นางเสาวนิตย์  สายหอม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 0918671089 ไม่จอง
285. 20170818163308 นางแววเดือน  ปิตาระตา นักพัฒนาชุมชน อบต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 0 ไม่จอง
286. 20170818163322 นายศักดิ์สิน  กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอ สนง.สสอ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 0897195025 ไม่จอง
287. 20170818163632 นางมุทิตา  สัมพุทธานนท์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สนง.สสอ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 0819662003 ไม่จอง
288. 20170818165053 นางชุติมา  ศุภรเชาว์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองบัว จังหวัดศรีสะเกษ 0813898982 ไม่จอง
289. 20170818173328 นางอารยา  เจริญรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 097 3342266 ไม่จอง
290. 20170818173556 นางเมตตา  วงศ์พันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 0815790588 ไม่จอง
291. 20170818175225 นางมาลีวรรณ  จันตะ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.พราน จังหวัดศรีสะเกษ 0 8958 49669 ไม่จอง
292. 20170819132530 นางรัตนาภรณ์  วิทยาขาว พยาบาลวิชาชีพ สสอ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 0801708025 ไม่จอง
293. 20170819164831 นางรุ่งตะวัน  โคตรวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 0872141426 ไม่จอง
294. 20170819185158 นางบุษบา  ลาภมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 094 5249779 ไม่จอง
295. 20170820120615 นางลำดวน  นันไชยอุด เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักระย่าน้ำอ้อม จังหวัดอุบลราชธานี 0865816407 ไม่จอง
296. 20170820141509 นางอมรฤทธิ์  แก้ววิเศษ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านสร้างเหล่า อ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 0933194669 ไม่จอง
297. 20170821093002 นางสาวจิรัญญา  คำหอม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 0837490580 ไม่จอง
298. 20170821101142 จ่าสิบเอกวิจิตร  บุญร่วม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เทศบาลตำบลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 045675112 ไม่จอง
299. 20170821102936 นายเดชอนัน  สีดา นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า จังหวัดศรีสะเกษ 0862626692 ไม่จอง
300. 20170821103848 นางอรวรรยา  ศรีวะรมย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.หนองหลัก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 045330094 ไม่จอง
301. 20170821103853 นางสมาภรณ์  กสิพันธ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 0831283845 ไม่จอง
302. 20170821104013 นางสาวสุธิณี  ศรีสันต์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 0877782937 ไม่จอง
303. 20170821104115 นายสว่าง  วงศ์ใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี 0611021648 ไม่จอง
304. 20170821104726 นางอรุณี  สายแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน จังหวัดศรีสะเกษ 0935715851 ไม่จอง
305. 20170821114048 นายพงศ์วิชญ์  เขียนวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 0859145598 ไม่จอง
306. 20170821121723 นายถาวร  ชมชิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 0813892053 ไม่จอง
307. 20170821122638 นางสุวจี  พรมลาย นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 0837419264 จองคู่กับ 24 08 2560 เวลา 13 00
308. 20170821123030 นายสุริยัน  ทันตานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ จังหวัดอุบลราชธานี 082 3787322 ไม่จอง
309. 20170821125051 นางสาวพรพิมล  คำสุนี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำก้อม จังหวัดอุบลราชธานี 0874357687 ไม่จอง
310. 20170821125522 สุชาดา  ปานรอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำก้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำก้อม จังหวัดอุบลราชธานี 0831251755 ไม่จอง
311. 20170821142057 นายทัสสกร  ตรองจิต นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง จังหวัดศรีสะเกษ 0 4581 0698 08 5682 1657 ไม่จอง
312. 20170821150701 นางพัทรา  ศรีวิเศษ พยาบาลเวชปฎิบัติ โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ จังหวัดยโสธร 0895119132 จองคู่กับ นางสาวสุอาพร มาตย์เหลือง 24 08 2560 เวลา 08.00
313. 20170821150827 นายปริญญา  บุญมานพ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 0990437231 ไม่จอง
314. 20170821150851 นางสาวสุอาพร  มาตย์เหลือง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ จังหวัดยโสธร 0933299530 จองคู่กับ นางพัทรา ศรีวิเศษ 24 08 2560 เวลา 08.00
315. 20170821152204 นางสาวชยามล  ใคร่นุ่นสิงห์ นักวิชาการสาธาณสุข โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 0933357465 ไม่จอง
316. 20170821152259 นายธนูศักดิ์  เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 0818675929 ไม่จอง
317. 20170821152438 นางสุภาพร  ศรีคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 0804687979 ไม่จอง
318. 20170821152558 นางสาวประภัสรา  บุญทวี นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 0918318354 ไม่จอง
319. 20170821152645 นายชาญชัย  บุตรเวียงพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 0823677070 ไม่จอง
320. 20170821153441 นายฟอง  ต้นสวรรค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด จังหวัดยโสธร 045716745 ไม่จอง
321. 20170821160000 นายกชพงศ์  สารการ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0872469268 ไม่จอง
322. 20170821160117 นางภัชราภรณ์  วงศ์อาสา อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0934082992 ไม่จอง
323. 20170821164915 นางพัชราภรณ์  อุดไชยา เจ้าพนักงานสาธารณสุข อบต.โพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 0973354189 จองคู่กับ เวลา 13 00
324. 20170821171828 นางแก้วใจ  แสนโสม ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 0874473389 ไม่จอง
325. 20170821172006 นางสาวสุริสา  พันโครต อนุกรรมการกองทุนฯ เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 0887277189 ไม่จอง
326. 20170821172134 นายวัฒนา  ลุนลิลา กลุ่มจำปาหลากสี เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 0 ไม่จอง
327. 20170821172224 นายคำดี  ดีดวงพันธ์ กลุมจำปาหลากสี เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 0 ไม่จอง
328. 20170821172314 นายอาทิตย์  โพธิ์ไทร กลุมจำปาหลากสี เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 0 ไม่จอง
329. 20170821172355 นายจักรเพชร  ชุมศรี กลุมจำปาหลากสี เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 0 ไม่จอง
330. 20170821172440 นายรัถพล  ดีดวงพันธ์ กลุมจำปาหลากสี เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 0917236864 ไม่จอง
331. 20170821172628 นายศรนรินทร์  กล้าหาญ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 0918287693 ไม่จอง
332. 20170821175050 นางสาวละม่อม  เทียงแสน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จังหวัดมุกดาหาร 0878574165 ไม่จอง
333. 20170821175502 นางสาวพรทิภา  รัชอินทร์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ จังหวัดมุกดาหาร 0813237399 ไม่จอง
334. 20170821184948 นางสมปอง  พาษี นักพัฒนาชุมชน อบต.กุดแข้ จังหวัดมุกดาหาร 0821188024 ไม่จอง
335. 20170822094659 นายชุมพล  ดอกดวง นายก อบต.หัวดอน อบต.หัวดอน อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0982616499 ไม่จอง
336. 20170822094925 นางสาวชาณา  โพธิ์ขำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน อบต.หัวดอน อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0982358076 ไม่จอง
337. 20170822095113 นายศักดิ์ชัย  หมายดี กำนันตำบลหัวดอน คณะกรรมการสำนักธรรมนูญ ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 00899463568 ไม่จอง
338. 20170822095207 นายประเสริฐ  เรืองบุญ รองนายก อบต.หัวดอน อบต.หัวดอน อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0908316651 ไม่จอง
339. 20170822101014 นางปาริชาติ  เฉลิมศิลป์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.หัวดอน อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0992924299 ไม่จอง
340. 20170822101132 นางสมปอง  พิศเพ็ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หัวดอน อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0935464789 ไม่จอง
341. 20170822101222 นางสาววันวิสาข์  ศรีแสง รองปลัด อบต.หัวดอน อบต.หัวดอน อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0812665646 ไม่จอง
342. 20170822101315 นางสาวฉวีวรรณ  สุทธิพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.หัวดอน อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0868688850 ไม่จอง
343. 20170822101419 นายไสว  มงคลแก้ว ประธานสภา อบต.หัวดอน อบต.หัวดอน อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0890621999 ไม่จอง
344. 20170822101606 นายรักชาติ  จานเขื่อง ผช.จพง.บันทึกข้อมูล อบต.หัวดอน อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0819764442 ไม่จอง
345. 20170822101658 นายพรชัย  ชมบูรณ์ รองนายก อบต.หัวดอน อบต.หัวดอน อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0872611497 ไม่จอง
346. 20170822102058 ด.ต.จำเริญสุข  ธูวพงศ์ คณะกรรมการสำนักธรรมนูญ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน ภาคประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี 0920817796 ไม่จอง
347. 20170822102255 นายเจริญ  บุดดีเสาร์ คณะกรรมการสำนักธรรมนูญ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน ภาคประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี 0817602760 ไม่จอง
348. 20170822102412 นางเสาวณี  กิตติพิทยานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแขม อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0846064915 ไม่จอง
349. 20170822103138 ดร.สุรศักดิ์  สุขสาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดอน อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0811744918 ไม่จอง
350. 20170822103236 นางนิดา  ปวะบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดอน อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0819990541 ไม่จอง
351. 20170822103606 นายกำธร  ปุญญเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแขม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแขม อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0619462961 ไม่จอง
352. 20170822105257 นางสาวสุดารัตน์  โสดาธาตุ เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลบุสูง จังหวัดศรีสะเกษ 0856386251 ไม่จอง
353. 20170822111447 นางสาวจิตติมา  ชบาศรี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จังหวัดอุบลราชธานี 0807987785 ไม่จอง
354. 20170822114157 นายประเสริฐ  ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๐๘๖๒๔๔๗๐๐๘ ไม่จอง
355. 20170822115632 นางสาวมลฤดี  พุฒพันธ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 062 3451707 ไม่จอง
356. 20170822115905 นางยวิษฐา  โพธิวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0864603503 ไม่จอง
357. 20170822115908 นายโสภณ  หาญอยู่คุ้ม นักบริหารงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 042611227 ไม่จอง
358. 20170822120206 นางธนัสนันท์  เพ็ญศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0812658308 ไม่จอง
359. 20170822120347 นางบุษบงค์  โพธิวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แพทย์แผยไทย รพ.สต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0892825003 ไม่จอง
360. 20170822120620 นางสายบัว  โพธิวัฒน์ นักบริบาล CG รพ.สต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0864603503 ไม่จอง
361. 20170822120732 นางสมจันทร์  โพธิ์ศรี นักบริบาล CG รพ.สต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0864603503 ไม่จอง
362. 20170822120909 นางรัชนี  วารีย์ อาสาสมัครสาธาณสุข รพ.สต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0864603503 ไม่จอง
363. 20170822121004 นางมานิต  วรโพด อาสาสมัครสาธาณสุข รพ.สต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0864603503 ไม่จอง
364. 20170822121100 นางจันทร์เพ็ญ  หารไชย อาสาสมัครสาธาณสุข รพ.สต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0864603503 ไม่จอง
365. 20170822121238 นางรจนา  ทองทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี รพ.สต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0864603503 ไม่จอง
366. 20170822121521 นางสาวพิสมัย  อาจสาลี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี รพ.สต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0864603503 ไม่จอง
367. 20170822121701 นางสาววิไลลักษณ์  โพธิวัฒน์ เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล รพ.สต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0864603503 ไม่จอง
368. 20170822121729 นายสวัสดิ์  บุญประจง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดอน อ.เขื่องใน คณะกรรมการสำนักธรรมนูญ ต.หัวดอน อ.เขื่อง จังหวัดอุบลราชธานี 0812666019 ไม่จอง
369. 20170822121844 นายชัยณรงค์  โพธิวัฒน์ กำนันตำบลหนองหมี รพ.สต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0864603503 ไม่จอง
370. 20170822121927 จ่าเอกพงศ์นรินทร์  มาศขาว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต.หัวดอน อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0819764442 ไม่จอง
371. 20170822122026 นางแสนดี  ศรีไสย์ อาสาสมัครสาธาณสุข รพ.สต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0864603503 ไม่จอง
372. 20170822122118 นางบัวลอย  โกศล นักบริบาล CG รพ.สต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0864603503 ไม่จอง
373. 20170822122133 นายทวี  จันทร์เขียว ข้าราชการบำนาญ ภาคประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี ไม่จอง
374. 20170822122226 นายสมเกียรติ  ศรีสมุทร สมาชิกสภา อบต.หัวดอน อบต.หัวดอน อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไม่จอง
375. 20170822122246 นายสุทธิศักดิ์  นรดี นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 0872582079 ไม่จอง
376. 20170822122333 นายนิพล  มนัส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน ภาคประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี ไม่จอง
377. 20170822141617 นายพุทธิคม  มาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 0902420800 ไม่จอง
378. 20170822143739 นายวีรพงษ์  ยางเดี่ยว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 0898452500 ไม่จอง
379. 20170822145544 นางสาวสาวิตรี  สีหะวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม จังหวัดศรีสะเกษ 0956213671 ไม่จอง
380. 20170822145709 นางสาวพรรมณี  พันธ์เพ็ชร นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม จังหวัดศรีสะเกษ 0811866498 ไม่จอง
381. 20170822152050 นางสาวฉัตรพิกุล  แตงสุวรรณ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี 0850237135 ไม่จอง
382. 20170822163801 นายจำนงค์  พรมสุข หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน จังหวัดศรีสะเกษ 0973432139 ไม่จอง
383. 20170822164751 นายวิทยา  เวฬุวนารักษ์ นักบริหารงานทั่วไป อบต.ไผ่ อ.ทรายมูล จังหวัดยโสธร 045756779 ไม่จอง
384. 20170822172937 นายสกุลจิตร์  มูลคำ นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย จังหวัดศรีสะเกษ 0945301808 ไม่จอง
385. 20170822173153 นางสาวดวงฤดี  วันสา นักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย จังหวัดศรีสะเกษ 0979209639 ไม่จอง
386. 20170822173353 นางจันทรพร  คำเพราะ นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย จังหวัดศรีสะเกษ 0970812458 ไม่จอง
387. 20170822174109 นางเอื้อมพร  เกษสกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง จังหวัดศรีสะเกษ 0874436300 ไม่จอง
388. 20170822174350 นางปัณพร  เจตินัย ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย จังหวัดศรีสะเกษ 0982272988 ไม่จอง
389. 20170822180406 นายพสิษฐ์  จำปา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านแก้ง จังหวัดมุกดาหาร 085 7618250 ไม่จอง
390. 20170823104901 นายสวัสดิ์  ดวงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จังหวัดศรีสะเกษ 0819661280 ไม่จอง
391. 20170823113029 นางวราภรณ์  สารพัฒน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี 045 210628 29 ไม่จอง
392. 20170823113300 นางสาววาสนา  ถิ่นขาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จังหวัดอุบลราชธานี 0934389292 ไม่จอง
393. 20170823113930 นายสาคร  บุญงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย จังหวัดอุบลราชธานี 0641732407 ไม่จอง
394. 20170823114044 นายทรงศักดิ์  แก้วดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง จังหวัดอุบลราชธานี 045308097 ไม่จอง
395. 20170823114314 นางรัตนสุดา  ไวยุกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง จังหวัดอุบลราชธานี 045308097 ไม่จอง
396. 20170823120725 นางสาวน.ส.ธัชณีย์  แหวนเงิน ผช.นวก.สุขาภิบาล อบต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 0801695815 ไม่จอง
397. 20170823120831 นางสาวน.ส.วรรณธิการ์  ยินดี พยาบาลวิชาชีพ อบต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 0801695815 ไม่จอง
398. 20170823120947 นายเจนจิรา  คำเสียง พยาบาลวิชาชีพ อบต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 0801695815 ไม่จอง
399. 20170823121412 นางสาวอุดม  โยธะพันธ์ ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู จังหวัดศรีสะเกษ 0801695815 ไม่จอง
 ส่งออกเป็น Excel
หมดเขตลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน |