สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ลงทะเบียนประชุม(เฉพาะ รพ.เอกชน)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP) (ภายใน 22 กันยายน 60)
วันที่ : 06/10/2560 - 06/10/2560
สถานที่ : โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัด :ขอนแก่น
แก้ไข/ลบรายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ลำดับ เลขที่อ้างอิงการลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร จองห้องพัก วันที่เข้าพัก
1. 20170922120903 นางพรรณา  พูลศิลป์ รองผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดมุกดาหาร 099 0149122 ไม่จอง
2. 20170922121036 นางสาวกานติ์อนันต์  ปุริมานุรักษ์ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดมุกดาหาร 083-4488411 ไม่จอง
3. 20170922121331 นางชนกนันท์  สิงห์คะนอง รักษาการรองผู้จัดการฝ่ายเทคนิคบริการ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดมุกดาหาร 084 3535005 ไม่จอง
4. 20170922121513 นางสาวอารีภรณ์  เบญจมาตย์ ธุรการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดมุกดาหาร 080 1799733 ไม่จอง
5. 20170922162851 นางปนิษฐา  จุ้ยมิน หัวหน้าแผนกประกันชีวิต UR NURSE รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี 0815939983 ไม่จอง
6. 20170922163216 นางสาวกาญจนาภรณ์  วันเพ็ญ หัวหน้าแผนกห้องฉุกเฉิน รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี 0897188061 ไม่จอง
7. 20170922163433 นายณัฐพล  พิพิธ หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี 0872525228 ไม่จอง
8. 20170922163708 นายธีรพงษ์  จิรนภาวิบูลย์ เจ้าหน้าที่ IT รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี 0956202999 ไม่จอง
9. 20170922163820 นางสาวฐิตาภรณ์  ผาสุข ธุรการแผนกประกันชีวิต รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี 0831248870 ไม่จอง
10. 20170925103138 นางพรรณพร  เอี้ยงก้นหา รพ.นายแพทย์หาญ รพ.นายแพทย์หาญ จังหวัดยโสธร 99999999 ไม่จอง
11. 20170925103313 นางเตือนใจ  ทุ่มโมง รพ.เอกชน รพ.นายแพทย์หาญ จังหวัดยโสธร 99999999 ไม่จอง
12. 20170925103433 นางชนัญธิดา  สีดารัตน์ รพ.เอกชน รพ.นายแพทย์หาญ จังหวัดยโสธร 99999999 ไม่จอง
13. 20170925103535 นางอภิญญา  มุลคุตร รพ.เอกชน รพ.นายแพทย์หาญ จังหวัดยโสธร 99999999 ไม่จอง
14. 20170925103704 นายฉัตรชัย  ใจชื่น รพ.เอกชน รพ.รวมแพทย์ จังหวัดยโสธร 99999999 ไม่จอง
15. 20170925103819 นางสาววิราวนันท์  กนกนิษฐ์นิรันดร์ รพ.เอกชน รพ.รวมแพทย์ยโสธร จังหวัดยโสธร 99999999 ไม่จอง
16. 20170925103957 นายนพรัตน์  พิชญ์ชัยประเสริฐ เภสัชกร รพ.ประชารักษ์เวชการ จังหวัดศรีสะเกษ 99999999 ไม่จอง
17. 20170925104108 นางสาวอวัสดา  สารีอาจ รพ.เอกชน รพ.ประชารักษ์เวชการ จังหวัดศรีสะเกษ 99999999 ไม่จอง
18. 20170925104221 นางสาวบุษยมาส  มารยาท รพ.เอกชน รพ.ประชารักษ์เวชการ จังหวัดศรีสะเกษ 99999999 ไม่จอง
19. 20170925104316 นายสันติ  กันตรี รพ.เอกชน รพ.ประชารักษ์เวชการ จังหวัดศรีสะเกษ 99999999 ไม่จอง
20. 20170925111232 นางสาวณิรัชชา  ชื่นวิเศษ รพ.เอกชน รพ.ราชเวชอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 99999999 ไม่จอง
21. 20170925111416 นางสาวเกศรินทร์  เศษรักษา รพ.เอกชน รพ.ราชเวชอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 99999999 ไม่จอง
22. 20170925111602 นายไพฑูรย์  ประชาราษฏร์ รพ.เอกชน รพ.ราชเวชอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 99999999 ไม่จอง
23. 20170925155552 นางสาวกานต์ธีรา  พิมพ์สอน รพ.เอกชน รพ.ราชเวชอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 99999999 ไม่จอง
 ส่งออกเป็น Excel
หมดเขตลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน |