สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
อบรม “แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (Thailand National Guideline on HIV/AIDS Treatment and Prevention)”
วันที่ : 03/04/2560 - 04/04/2560
สถานที่ : โรงแรมลายทอง อ.เมืองฯ
จังหวัด :อุบลราชธานี
แก้ไข/ลบรายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ลำดับ เลขที่อ้างอิงการลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร จองห้องพัก วันที่เข้าพัก
1. 20170301153501 นางนฤภัค  พิชญะธนกร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 062 1451649 จองคู่กับ 3เมษายน256 เวลา 13 00
2. 20170303104936 นายปกาสิต  โอวาทกานนท์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร 045 787046 ไม่จอง
3. 20170303105331 นางสาวจันทร์เพ็็ญ  กฤษณกาฬ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร 045 787 023 ไม่จอง
4. 20170303105519 นางสาวพิริยะ  จิตนภากาญจน์ เภสัชกรปฏิบัติงาน โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร 045 787 023 ไม่จอง
5. 20170303133803 นางสาววรรณภา  ภูธร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 0906161596 ไม่จอง
6. 20170303135216 นางอาริยา  ตั้งมโนกุล เภสัชกรชำนาญการ รพ.ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 0918329142 ไม่จอง
7. 20170303143845 นางสาวศศิธร  ธานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 0831489338 ไม่จอง
8. 20170303145256 นางสาวธนวรรณ  วุฒาพานิชย์ นายแพทยปฏิบัติการ รพ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 0891194770 ไม่จอง
9. 20170306114556 นางสาวสุวรส  ลีลาศ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 0817307192 ไม่จอง
10. 20170306114707 นางสาวละมุน  คำเสนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 0817307192 ไม่จอง
11. 20170306114846 นางสาวพัทธมน  เจริญรัตน์ แพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 0817307192 ไม่จอง
12. 20170306144923 นายอดุลย์  โบจรัส นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 0874396336 ไม่จอง
13. 20170306145232 นางชบาไพร  ชาลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 0885954922 ไม่จอง
14. 20170306155406 เรืออากาศโท ธีรวัฒน์  จันทร์โกมุท นายทหารสุขาภิบาล รพ.กองบิน กองบิน21 โรงพยาบาลกองบิน กองบิน21 จังหวัดอุบลราชธานี 0857893865 ไม่จอง
15. 20170307092648 นางสาวยุวธิดา  ศิริจันดา เภสัชกร โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 0624142453 ไม่จอง
16. 20170307093029 นายเจริญสุข  กัญโคตร นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 045465231 จองคู่กับ นายจุมพล ประถมนาม 3 เม.ย.60 เวลา 13 00
17. 20170307093227 นายวิเชียร  เขียวเข้ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 045465231 จองคู่กับ 3 เม.ย.60 เวลา 13 00
18. 20170307093401 นายจุมพล  ประถมนาม เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 045465231 ไม่จอง
19. 20170307143006 นางวลัยพรรณ  ชิณวงษ์ เภสัชกร รพช.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 0918614368 จองคู่กับ นางณัฐชยา ครองยุทธ 03 04 2560 เวลา 9 00
20. 20170307143129 นางณัฐชยา  ครองยุทธ พยาบาลวิชาชีพ รพช.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 045697050ต่อ122 จองคู่กับ นางวลัยพรรณ ชิณวงษ์ 03 04 2560 เวลา 9 00
21. 20170307143814 นายอัครเดช  บุญเย็น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพช.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 045697050 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
22. 20170308071217 นายจีรวัฒน์  บันทัดกิจ เภสัชกร โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 0818777861 ไม่จอง
23. 20170308144154 นางสาวธรัลหทัย  วิริยะสิริสกุล เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 0953507665 จองคู่กับ 02 04 2560 เวลา 13 00
24. 20170308144209 นางสาวมยุรี  พุทธวรรณ์ เภสัชกรชำนาญการ รพ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 0854156361 ไม่จอง
25. 20170308145622 นางสาววริญชญา  วงศ์สว่างพานิช เภสัชกร โรงพยาบาลนาจะหลวย จ.อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี 091 0167334 ไม่จอง
26. 20170308150952 นางกมลรัตน์  วงษา เภสัชกร โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 094 2492213 ไม่จอง
27. 20170308170007 นางสาวนิจวรรณ  ชื่นไมตรี เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 089 4808830 ไม่จอง
28. 20170309122937 นายเศรษฐลัทธ์  เย็นวิจิตรโสภา เภสัชกรชำนาญการ รพ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 042697023 จองคู่กับ นางณัฐิยา เย็นวิจิตรโสภา 03 04 2560 เวลา 13 00
29. 20170309123246 นางณัฐริยา  เย็นวิจิตรโสภา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 042697023 จองคู่กับ นายเศรษฐลัทธ์ เย็นวิจิตรโสภา 03 04 2560 เวลา 13 00
30. 20170309123451 นางไพบูลย์  อาจวิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 042697023 จองคู่กับ พญ.กมลรัตน์ บัญญัตินพรัตน์ 03 04 2560 เวลา 13 00
31. 20170309123641 นางสาวกมลรัตน์  บัญญัตินพรัตน์ แพทย์ชำนาญการ รพ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 042697023 จองคู่กับ นางไพบูลย์ อาจวิชัย 03 04 2560 เวลา 13 00
32. 20170309152420 นางวิไลวรรณ  นครไทย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 0945181990 จองคู่กับ นางอารีย์ ทะนอก 03 04 2560 เวลา 13 00
33. 20170309152710 นางกาญจนา  วังคะฮาต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 0988424661 จองคู่กับ น.ส.ศิริลักษณ์ รอบคอบ 03 04 2560 เวลา 13 00
34. 20170309152920 นางสาวศิริลักษณ์  รอบคอบ เภสัชกรชำนาญการ รพ.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 0834159244 จองคู่กับ นางกาญจนา วังคะฮาต 03 04 2560 เวลา 13 00
35. 20170309153328 นายจักรพันธ์  นันทิกะ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 0895096996 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
36. 20170309161355 นางสุภา  ผาสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 081 8780701 ไม่จอง
37. 20170309161614 นางสาวนิชกมล  บูรณ์เจริญ แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 085 4999240 ไม่จอง
38. 20170309161759 นางสาวกัลยา  วงศ์วาน เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 095 6025149 ไม่จอง
39. 20170309231300 นางกาญจนา  ตรีจันทร์ เภสัชกร รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี 062 4761615 ไม่จอง
40. 20170310150701 นางพรรณธิดา  มูลประดับ พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0815485833 ไม่จอง
41. 20170313103430 นางวิลัย  ซาเหลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 0872382934 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
42. 20170313113718 พ.ต.หญิง กัณนิกา  ศิริรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 0812655151 ไม่จอง
43. 20170313141102 นางนันท์นภัส  บุตรอำคา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร 0833690177 ไม่จอง
44. 20170313143917 นางสาววรรณพร  วรรณทิพย์ เภสัชกร รพ.กุดชุม จังหวัดยโสธร 0933264494 ไม่จอง
45. 20170314090457 นางสาวนิตยา  ดาววงศ์ญาติ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สรรพสิทธฺประสงค์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 081 5676857 ไม่จอง
46. 20170314090658 นางสาวมธุรินทร์  วงษ์โยธา เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สรรพสิทธฺประสงค์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 089 7174286 ไม่จอง
47. 20170314101345 นางสาวชนาธิป  หาหลัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0926988966 ไม่จอง
48. 20170314101635 นายกฤศ์วระพัชร์  พลสงคราม เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0926988966 ไม่จอง
49. 20170314101937 นางสาวเพชรมณี  บุญฉวี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0900341377 ไม่จอง
50. 20170314102911 นางสาววียาพัฒน์  เทพมุสิก นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0885957885 ไม่จอง
51. 20170314103104 นางอรวรรณ  ครองยุทธ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0817901802 ไม่จอง
52. 20170314103221 นางวิไล  บุญแท้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0854126903 ไม่จอง
53. 20170314111519 นางกชัส  อรุณโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 0818631295 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
54. 20170314134830 นางอารีย์  ทะนอก เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 08 1964 6114 จองคู่กับ นางวิไลวรรณ นครไทย 03 04 2560 เวลา 13 00
55. 20170314142047 นางสุภัทรา  บุตรวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 0878665373 จองคู่กับ ภก.วงค์นคร ผางพันธ์ 03 04 2560 เวลา 13 00
56. 20170314142407 นายอุดร  ศรีสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 098 232 2371 ไม่จอง
57. 20170314142854 นางสาววงค์นคร  ผางพันธ์ เภสัชกรชำนาญการ รพ.ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 0878665373 จองคู่กับ นางสุภัทรา 03 04 2560 เวลา 13 00
58. 20170314143022 นางนิชาภัทร  ชัยชัชเวชช์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 0616956034 จองคู่กับ นางสาวพรหมณี ดับโศรก เวลา 13 00
59. 20170314143202 นางสาวกฤติยา  โลมาศ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 0814707660 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
60. 20170314143331 นางสาวพรหมณี  ดับโศรก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 0865696293 ไม่จอง
61. 20170314152044 นางสาวมณี  รักสะอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 0885494826 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
62. 20170314153719 นายดนัย  เหล่าประเสริฐ นายแพทย์ปฏิบัตการ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 0816708101 จองคู่กับ นายธีระชัย ผ่านเมือง 03 04 2560 เวลา 13 00
63. 20170314154116 นายดนัย  เหล่าประเสริฐ นายแพทย์ปฏิบัตการ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 0816708101 จองคู่กับ นายธีระชัย ผ่านเมือง 03 04 2560 เวลา 13 00
64. 20170314155217 นายธีระชัย  ผ่านเมือง เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 0866510892 จองคู่กับ นายแพทย์ ดนัย เหล่าประเสริฐ เวลา 13 00
65. 20170314155517 นายดนัย  เหล่าประเสริฐ นายแพทย์ปฏิบัตการ โรงพยบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 0816708101 จองคู่กับ เภสัชกร ธีระชัย ผ่านเมือง 03 04 2560 เวลา 13 00
66. 20170315082340 นายอนันตชัย โสภาพันธ์  โสภาพันธ์ เภสัชกร โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 0899495984 จองคู่กับ 02 04 2560 เวลา 13 00
67. 20170315090614 นางทิพวรรณ  หมื่นพัน นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ. อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0818762028 ไม่จอง
68. 20170315092814 นางจุฑามณี  กรมขุนทด เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 081 2654491 จองคู่กับ นางสาววิภาวดี ภูศรีฐาน เวลา 13 00
69. 20170315092949 นางสาววิภาวดี  ภูศรีฐาน เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 081 2654491 จองคู่กับ นางจุฑามณี กรมขุนทด เวลา 13 00
70. 20170315101928 นายถิรพุทธิ  เฉลิมเกียรติสกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 089 2001324 ไม่จอง
71. 20170315102302 นางวารุณี  นาสินพูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 094 2837976 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
72. 20170315131619 นางสาวนิตยา  บุปผาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 087 4487675 ไม่จอง
73. 20170315143809 นายศุภศิษฏ์  เจริญศิลป์ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 0885716684 ไม่จอง
74. 20170315143935 นายชัยวัฒน์  ฟ้าสว่าง นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 0942916067 ไม่จอง
75. 20170315144442 นายเอกชัย  ศรีสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 045 484003 ไม่จอง
76. 20170315144512 นางสาวสุพัตรา  บุญชิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 0628978199 ไม่จอง
77. 20170315153547 นางฑิตฐิตา  วงศาโรจน์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล๕๐พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี 0985989651 ไม่จอง
78. 20170316085859 นางเพ็ญพักตร์  ประสพดี เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0885801181 ไม่จอง
79. 20170316112821 นางสาววัชรินทร์ยา  วรชัย เภสัชกรชำนาญการ รพ.อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 0899662454 ไม่จอง
80. 20170316155908 นายจักรกฤษ  บุษพันธ์ เภสัชกรปฏิบัติการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0897185459 ไม่จอง
81. 20170316160629 นางสาวกุลนันทน์  สายบุตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 084 7317419 ไม่จอง
82. 20170316163554 นายก้องกิดากร  เมธาวรธันย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 0652370601 ไม่จอง
83. 20170316163814 นางสาวศศิวิมล  ศิริวัฒนกรกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 045609055 ไม่จอง
84. 20170316164029 นางสาวศิวะรัญญา  พละศักดิ์ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 045609055 ไม่จอง
85. 20170316172548 นางสาวศศิวิมล  ป้องเพชร นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 0623863329 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
86. 20170316172915 นายพิเชษฐ  ภาคแก้ว เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 0639738399 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
87. 20170317090412 นายอิทธิกร  พวงท้าว เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 092 7950215 ไม่จอง
88. 20170317131042 นายกิติภูมิ  จุฑาสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 087 9654139 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
89. 20170317131046 นายกิติภูมิ  จุฑาสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 087 9654139 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
90. 20170317131322 นางสุภี  คุณแขวน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 045608158ต่อ152 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
91. 20170317131341 นางสุภี  คุณแขวน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 045608158ต่อ152 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
92. 20170317133106 นางรัตนาภรณ์  สรรพศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 0626955957 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
93. 20170317133448 นางสาวพรพรรณ  เฉลิมรัมย์ เภสัชกรชำนาญการ รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 045608158ต่อ118 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
94. 20170317133450 นางสาวพรพรรณ  เฉลิมรัมย์ เภสัชกรชำนาญการ รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 045608158ต่อ118 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
95. 20170317133453 นางสาวพรพรรณ  เฉลิมรัมย์ เภสัชกรชำนาญการ รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 045608158ต่อ118 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
96. 20170317135658 นางดวงใจ  พิสุทธิโกศศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญ รพ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 081 8766078 ไม่จอง
97. 20170317135814 นางสาวสายใจ  ดีพลงาม เภสัชกรชำนาญการ รพ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 045489064ต่อ144 ไม่จอง
98. 20170317140007 นายกฤษดา  หนูวัฒนา นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 045 489064 ต่อ108 ไม่จอง
99. 20170319091251 นางวิมาลัย  ทินนะภา พยาบาลวิชาชีพ รพ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 0897160981 ไม่จอง
100. 20170319091405 นางสาวณัฐกาญนุมาศ  มีดี พยาบาลวิชาชีพ รพ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 0848353394 ไม่จอง
101. 20170319091506 นางสมปอง  วงษ์รัก พยาบาลวิชาชีพ รพ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 0906258871 ไม่จอง
102. 20170319091603 นางสาวพรศิริ  แซ่เตียว พยาบาลวิชาชีพ รพ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 045691516 ไม่จอง
103. 20170319091934 นางสาวภัคศุภางค์  เฉลิมศรี พยาบาลวิชาชีพ รพ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 0850110048 ไม่จอง
104. 20170320160312 นายสุรศักดิ์  เกษมศิริ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 045 303012 ไม่จอง
105. 20170320160422 นางพริ้มพรรณ  ตันติปัญจพร เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 045 303012 ไม่จอง
106. 20170320160514 นางอารินทร์  โสมอ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 045 303012 ไม่จอง
107. 20170320160542 นางอารินทร์  โสมอ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 045 303012 ไม่จอง
108. 20170321090039 นางสาวทิวาวรรณ  สกุลจันทร์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.ยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 0841304475 ไม่จอง
109. 20170321090324 นางสาวเกศินี  อรรคบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 0819254157 ไม่จอง
110. 20170321104514 พันจ่าโท วิไกร  กะตะศิลา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 081 9660138 ไม่จอง
111. 20170321104754 นางชลธิชา  ศรีวัง เภสัชกร ชำนาญการ โรงพยาบาลวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 089 8467038 ไม่จอง
112. 20170321111148 นางสาวเวทิตา  บุญสุข นายแพทย์ขำนาญการ โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 0856360019 ไม่จอง
113. 20170321111308 นางสาวบุณยาพร  ดีบุบผา เภสัชกร โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 0885944580 ไม่จอง
114. 20170321111341 นางสาวภัทริดา  เชื้อบัณฑิต เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 0832817100 ไม่จอง
115. 20170321111439 นายบุญไทย  สีหิน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 0879610294 ไม่จอง
116. 20170321112030 นางปราณี  สุทธิอาคาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 045 795015 ไม่จอง
117. 20170321112253 นายทรงพล  ยืนสุข นายแพทย์ปฎิบัติการ โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 045 795015 ไม่จอง
118. 20170321112333 นางสาวเวทิตา  บุญสุข นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 0856360019 ไม่จอง
119. 20170321112732 นางสาวบุณยาพร  ดีบุบผา เภสัชกร โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 0885944580 ไม่จอง
120. 20170321113035 นายบุญไทย  สีหิน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 0879610294 ไม่จอง
121. 20170321135954 นางสาวกัญยาณี  เวชกามา นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 098 1750025 ไม่จอง
122. 20170321141032 นายบดินทรเดชา  วีระธนานน นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพยุห์ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 0926535645 0639369144 ไม่จอง
123. 20170321141125 นายนพรัตน์  หารไชย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 0862535248 ไม่จอง
124. 20170321141724 นางสาวเมฐิญา  โพธิ์งาม เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 045 681107 ต่อ 105 ไม่จอง
125. 20170321141827 นายสิทธิชัย  พิมพา จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 098 1048456 ไม่จอง
126. 20170321141857 นางสาวมะลิวัลย์  สมขำ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 089 7180406 จองคู่กับ นางสถาพร พันพิพัฒน์ 03 04 2560 เวลา 13 00
127. 20170321142253 นางสถาพร  พันพิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 081 9978788 จองคู่กับ นส.มะลิวัลย์ สมขำ 03 04 2560 เวลา 13 00
128. 20170321164031 นางสาวจิรพันธุ์  อินยาพงษ์ พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 090 0416530 ไม่จอง
129. 20170322092053 นางพรรณา  พูลศิลป์ รองผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลและเทคนิคบริการ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดมุกดาหาร 042 611222 จองคู่กับ นางสาวสุกัญจนา พละพร 03 04 2560 เวลา 08.00
130. 20170322092443 นางสาวสุกัญจนา  พละพร เภสัชกร โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดมุกดาหาร 042 611222 จองคู่กับ นางพรรณา พูลศิลป์ 03 04 2560 เวลา 08 00
131. 20170322095956 นายภาสกรณ์  โพธิ์ศรี เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 0884806575 ไม่จอง
132. 20170322115714 นางอรอุมา  ทองวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ OPD เด็กเฉพาะโรค โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 081 0624487 ไม่จอง
133. 20170322140848 นางสาวชฎาทิพย์  วิลา พยาบาลวิชาชีพ OPD จังหวัดอุบลราชธานี 0837423181 ไม่จอง
134. 20170322185629 นางสาวธนาภรณ์  กฤตสิน นายแพทย์ โรงพยาบาลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 045 379097 8 ไม่จอง
135. 20170323094241 นางพัชราภรณ์  โตสงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี 089 1573469 ไม่จอง
136. 20170323094642 นางพรพิมล  ช้างสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี 080 490 3302 ไม่จอง
137. 20170323095252 นางอรุณรัตน์  กาลพันธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี 085 0242276 ไม่จอง
138. 20170323140008 นายนพพล  บัวสี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 081 6603010 ไม่จอง
139. 20170323140236 นางบงกช  อินทร์พิมพ์ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 087 8744353 ไม่จอง
140. 20170323140420 นายกรวิชญ์  เขียวพันธ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 094 4682664 ไม่จอง
141. 20170323141823 นางนงนุช  คงนิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 0813897913 ไม่จอง
142. 20170323141858 นางนงนุช  คงนิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 0813897913 ไม่จอง
143. 20170323141934 นางนงนุช  คงนิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 0813897913 ไม่จอง
144. 20170323142437 นางอริสรา  ดำบรรพ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 0844737130 ไม่จอง
145. 20170323171300 นายนาย บัณฑิต  กิตติจารุขจร นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 045799114 101 ไม่จอง
146. 20170323171433 นายสามารถ  แสนโคตร เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 045799114 101 ไม่จอง
147. 20170323171553 นางวาสิฎฐี  ศิริชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 081 0684642 ไม่จอง
148. 20170324102419 นางจันทิมา  บุญศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 045699045 ไม่จอง
149. 20170324102632 นายกิตติ  พิทักษา นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 04569905 45 ไม่จอง
150. 20170324103306 นายประวิทย์  บุตรวงษ์ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 045699045 ไม่จอง
151. 20170324110818 นายเดชา  ไชยรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 045799114 101 ไม่จอง
152. 20170324125635 นางจุฬา  สีจันทร์เคน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 086 8734850 ไม่จอง
153. 20170324125823 นายถนอม  ขาวแก้ว เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 088 5945044 ไม่จอง
154. 20170324160353 นางสาวทนันพัทธ์  นาคนิกร เภสัชกร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 094 262 5665 ไม่จอง
155. 20170325110133 นางแสงตันทร์  เกษกรุ พยาบาลวืชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาบมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 0872276674 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 0800
156. 20170326121407 นางบงกชรัตน์  จันทร์สนิทศรี พยาบาลวิชาชีพ รพ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 045691515 ไม่จอง
157. 20170327042353 นางสาววราภรณ์  โลกนิมิตร เภสัชกรปฎิบัติการ โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 0885733880 ไม่จอง
158. 20170327122458 นางสาวพัชรินทร์  คำบุญมา พยาบาลวิชาชีพ รพ.นาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 0914723396 ไม่จอง
159. 20170327144315 นายมนตรี  แสนนา นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 045 481 012 ไม่จอง
160. 20170327144436 นางสาวปนัดดา  ปะหา เภสัชกร ปฏิบัติการ รพ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 045 481 012 ไม่จอง
161. 20170327144553 นางสาวจรินธร  ศรีวิไสย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 045 481 012 ไม่จอง
162. 20170327155400 นายพิทวัฒน์  จันมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพนา ต.พนา อ.พนา จังหวัดอำนาจเจริญ 045 463114 ไม่จอง
163. 20170327174056 นางบุญร่วม  โทบุดดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี 045 511 940 ไม่จอง
164. 20170328084759 นางสาวปรัตดา  ศรีสมบัติ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 0942419555 ไม่จอง
165. 20170328085521 นางอมรรัตน์  ปิตะพรหม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 0818779023 ไม่จอง
166. 20170328090151 นางทิติภา  ทองพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 0942419555 ไม่จอง
167. 20170328113227 นายวรวุฒิ  สุมนทา นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 045 675131 ไม่จอง
168. 20170328113346 นางพันธ์ทิพย์  วรรณะ เภสัชกร ชำนาญการ รพ.ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 045 675131 ไม่จอง
169. 20170328113519 นางณัฐกาญจน์  วันทานุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 045 675131 ไม่จอง
170. 20170328144004 นายโกวิทย์  ทองละมุล เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 0842738887 ไม่จอง
171. 20170328145550 นายจิตร  ศรีกะชา พยาบาล โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 0881024169 ไม่จอง
172. 20170328151738 นางกมล  มุทุกันต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 045 511940 8 ไม่จอง
173. 20170328154742 นางสาวธนาธร  ไตรอมรวิมาน นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0850184531 ไม่จอง
174. 20170329064042 นางสาวอัญชลี  วิเศษศรี เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 0818762160 ไม่จอง
175. 20170329064238 นางพิศมัย  กลางประพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 0818762160 ไม่จอง
176. 20170329111502 นางสมสมัย  โคตรชุม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 0617732383 ไม่จอง
177. 20170329111731 นางมยุรี  ศรีสมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 045 461008 จองคู่กับ นางสาวกานต์ธิดา สาระวัน 03 04 2560 เวลา 13 00
178. 20170329111940 นางสาวกานต์ธิดา  สาระวัน เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 045 461008 จองคู่กับ นางมยุรี ศรีสมบูรณ์ 03 04 2560 เวลา 13 00
179. 20170329112103 นางสาวธนาธร  ไตรอมรวิมาน นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 092 6325615 ไม่จอง
180. 20170329114650 นายธรรมนูญ  นุชิต พยาบาล opd er รพ.เอกชนร่มเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี 045 244658 ไม่จอง
181. 20170329114914 นางวนาพร  จารุเจษฏา เภสัชกร ห้องจ่ายยา รพ.เอกชนร่มเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี 045 244658 ไม่จอง
182. 20170329115046 นางจิตรานนท์  ประวัติพงษ์ จนท.ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ รพ.เอกชนร่มเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี 045 244658 ไม่จอง
183. 20170329115321 นางปรียา  ปานกรด หน.PCU PCU รพ.เอกชนร่มเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี 045 244658 ไม่จอง
184. 20170329115406 นางสาวอุมาพร  สิงห์งาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 0942837976 ไม่จอง
185. 20170329122156 นางสาววัชรินทร์ยา  วรชัย เภสัชกรชำนาญการ รพ.อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 0899662454 จองคู่กับ นายอนันตชัย โสภาพันธ์ 3 เม.ย.60 เวลา 13 00
186. 20170329143047 นางสาวสุปราณี  ผู้มีสัตย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 0947481920 ไม่จอง
187. 20170329144402 นางกชพรรณ  ศรีสมยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 0868770545 ไม่จอง
188. 20170329144540 นางสาวปรียาภัทร์  เศรษฐสิงห์ เภสัชกร ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 045491182 ต่อ 1020 ไม่จอง
189. 20170329145816 นางจุฬาลักษณ์  พลชนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 0877761182 ไม่จอง
190. 20170329153307 นางสาวปรียากร  รัฐมั่น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 045 399 184 ไม่จอง
191. 20170329153414 นางปิยาภรณ์  เวียงสิมมา เภสัชกร ปฏิบัติการ รพ.ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 045 399 112 ต่อ 113 ไม่จอง
192. 20170329153546 นางสาวอัญชยาภรณ์  บัวดก นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 045 399 112 ต่อ 120 ไม่จอง
193. 20170329155903 นางปิยะพร  บุญเกิด เจ้าพนักงานเภสัขกรรมชำนาญงาน กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0812027700 ไม่จอง
194. 20170329160146 นางสาวปิยธิดา  รักพงศ์ เภสักรชำนาญการ โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0868681440 ไม่จอง
195. 20170329170802 นางสาวมาลัย  จันทร์กุล นักวิชาการสาธาณสุข โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 083 7201770 ไม่จอง
196. 20170329171100 นางสาวพลอยฉัตร  ประสงค์แสนสุข นายเเพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 0837201770 ไม่จอง
197. 20170329171105 นางสาวจุฑารัตน์  นามโยธา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 0934454479 ไม่จอง
198. 20170329171200 นางสาวมนฑิชา  วงศ์สุวรรณ เภสัชกร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 0945309115 ไม่จอง
199. 20170329171213 นางกมลรัตน์  วงษา เภสัชกรชำนาญการ รพ.สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 083 7201770 ไม่จอง
200. 20170329171326 นางแววมณี  บรรพตาธิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 083 7201770 ไม่จอง
201. 20170329174951 นายจิรายุ  สุวรรณศรี นายแพทย์ชำนาญการ รพ.น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 045 252 890 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
202. 20170329175135 นางสาวมนัชญา  งามเถื่อน เภสัชกร ปฏิบัติการ รพ.น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 045 252 890 จองคู่กับ นางสาวรุ่งนภา แพงศรี 03 04 2560 เวลา 13 00
203. 20170329175247 นางสาวรุ่งนภา  แพงศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 086 253 6145 จองคู่กับ นางสาวมนัชญา งามเถื่อน 03 04 2560 เวลา 13 00
204. 20170329175319 นางสาวสุดารัตน์  สุมาพันธ์ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลค้อวัง จังหวัดยโสธร 0853874759 จองคู่กับ นางสาวพัณณิตา มีชัย เวลา 13 00
205. 20170329175535 นางสาวพัณณิตา  มีชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลค้อวัง จังหวัดยโสธร จองคู่กับ นางสาวสุดารัตน์ สุมาพันธ์ เวลา 13 00
206. 20170329180042 นายภาณุพันธุ์  ธนปฐมสินชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลค้อวัง จังหวัดยโสธร ไม่จอง
207. 20170330094843 นายวีระชัย  ชาติชัชวาล นายแพทย์ชำนาญการ รพ.อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 0803335689 จองคู่กับ เวลา 13 00
208. 20170330103228 นางสาวดวงนภา  จันเทวา นายแพทย์ชำนาญการ รพ.อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 0847146307 ไม่จอง
209. 20170330103519 นางสาวปรัศวี  แสงชาติ แพทย์ รพ.กุดฃุม จังหวัดยโสธร 0933365664 ไม่จอง
210. 20170330115937 นางสำราญ  ชานนทฺ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 0894277615 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
211. 20170330120226 นายพุทธรางกรู  ใจเป็น เภสัชกรชำนาญการ รพ.ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 0895736936 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
212. 20170330121002 นางสำราญ  ชานนทฺ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 0894277615 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
213. 20170330121205 นายพุทธรางกรู  ใจเป็น เภสัชกรชำนาญการ รพ.ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 0895736936 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
214. 20170330160547 นายธีรยุทธ  จันทราช เภสัชกร รพ.บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 0833659696 ไม่จอง
215. 20170330164007 นายจักรพันธ์  นันทิกะ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 0879895365 ไม่จอง
216. 20170331105346 นางอภิญญา  มาเฉลิม พยาบาลวิชาชีพ รพ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 0639496264 ไม่จอง
217. 20170331144132 นางสาวนิตยา  สุ่มมาตย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 0973373818 ไม่จอง
218. 20170331144226 นางสาวธิดารัตน์  ตองอบ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 0876674318 ไม่จอง
219. 20170331144945 นางประภาวดี  นาคสุด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 089721429 ไม่จอง
220. 20170331154512 นายวสวัตติ์  ศรีเกษตรสรากุล นายแพทย์ โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 045463114 ไม่จอง
 ส่งออกเป็น Excel
หมดเขตลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน |