สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
อบรม “แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (Thailand National Guideline on HIV/AIDS Treatment and Prevention)”
วันที่ : 03/04/2560 - 04/04/2560
สถานที่ : โรงแรมลายทอง อ.เมืองฯ
จังหวัด :อุบลราชธานี
แก้ไข/ลบรายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ลำดับ เลขที่อ้างอิงการลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร จองห้องพัก วันที่เข้าพัก
1. 20170301153501 นางนฤภัค  พิชญะธนกร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 062 1451649 จองคู่กับ 3เมษายน256 เวลา 13 00
2. 20170303104936 นายปกาสิต  โอวาทกานนท์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร 045 787046 ไม่จอง
3. 20170303105331 นางสาวจันทร์เพ็็ญ  กฤษณกาฬ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร 045 787 023 ไม่จอง
4. 20170303105519 นางสาวพิริยะ  จิตนภากาญจน์ เภสัชกรปฏิบัติงาน โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร 045 787 023 ไม่จอง
5. 20170303133803 นางสาววรรณภา  ภูธร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 0906161596 ไม่จอง
6. 20170303135216 นางอาริยา  ตั้งมโนกุล เภสัชกรชำนาญการ รพ.ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 0918329142 ไม่จอง
7. 20170303143845 นางสาวศศิธร  ธานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 0831489338 ไม่จอง
8. 20170303145256 นางสาวธนวรรณ  วุฒาพานิชย์ นายแพทยปฏิบัติการ รพ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 0891194770 ไม่จอง
9. 20170306114556 นางสาวสุวรส  ลีลาศ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 0817307192 ไม่จอง
10. 20170306114707 นางสาวละมุน  คำเสนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 0817307192 ไม่จอง
11. 20170306114846 นางสาวพัทธมน  เจริญรัตน์ แพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 0817307192 ไม่จอง
12. 20170306144923 นายอดุลย์  โบจรัส นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 0874396336 ไม่จอง
13. 20170306145232 นางชบาไพร  ชาลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 0885954922 ไม่จอง
14. 20170306155406 เรืออากาศโท ธีรวัฒน์  จันทร์โกมุท นายทหารสุขาภิบาล รพ.กองบิน กองบิน21 โรงพยาบาลกองบิน กองบิน21 จังหวัดอุบลราชธานี 0857893865 ไม่จอง
15. 20170307092648 นางสาวยุวธิดา  ศิริจันดา เภสัชกร โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 0624142453 ไม่จอง
16. 20170307093029 นายเจริญสุข  กัญโคตร นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 045465231 จองคู่กับ นายจุมพล ประถมนาม 3 เม.ย.60 เวลา 13 00
17. 20170307093227 นายวิเชียร  เขียวเข้ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 045465231 จองคู่กับ 3 เม.ย.60 เวลา 13 00
18. 20170307093401 นายจุมพล  ประถมนาม เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 045465231 ไม่จอง
19. 20170307143006 นางวลัยพรรณ  ชิณวงษ์ เภสัชกร รพช.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 0918614368 จองคู่กับ นางณัฐชยา ครองยุทธ 03 04 2560 เวลา 9 00
20. 20170307143129 นางณัฐชยา  ครองยุทธ พยาบาลวิชาชีพ รพช.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 045697050ต่อ122 จองคู่กับ นางวลัยพรรณ ชิณวงษ์ 03 04 2560 เวลา 9 00
21. 20170307143814 นายอัครเดช  บุญเย็น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพช.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 045697050 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
22. 20170308071217 นายจีรวัฒน์  บันทัดกิจ เภสัชกร โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 0818777861 ไม่จอง
23. 20170308144154 นางสาวธรัลหทัย  วิริยะสิริสกุล เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 0953507665 จองคู่กับ 02 04 2560 เวลา 13 00
24. 20170308144209 นางสาวมยุรี  พุทธวรรณ์ เภสัชกรชำนาญการ รพ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 0854156361 ไม่จอง
25. 20170308145622 นางสาววริญชญา  วงศ์สว่างพานิช เภสัชกร โรงพยาบาลนาจะหลวย จ.อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี 091 0167334 ไม่จอง
26. 20170308150952 นางกมลรัตน์  วงษา เภสัชกร โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 094 2492213 ไม่จอง
27. 20170308170007 นางสาวนิจวรรณ  ชื่นไมตรี เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 089 4808830 ไม่จอง
28. 20170309122937 นายเศรษฐลัทธ์  เย็นวิจิตรโสภา เภสัชกรชำนาญการ รพ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 042697023 จองคู่กับ นางณัฐิยา เย็นวิจิตรโสภา 03 04 2560 เวลา 13 00
29. 20170309123246 นางณัฐริยา  เย็นวิจิตรโสภา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 042697023 จองคู่กับ นายเศรษฐลัทธ์ เย็นวิจิตรโสภา 03 04 2560 เวลา 13 00
30. 20170309123451 นางไพบูลย์  อาจวิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 042697023 จองคู่กับ พญ.กมลรัตน์ บัญญัตินพรัตน์ 03 04 2560 เวลา 13 00
31. 20170309123641 นางสาวกมลรัตน์  บัญญัตินพรัตน์ แพทย์ชำนาญการ รพ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 042697023 จองคู่กับ นางไพบูลย์ อาจวิชัย 03 04 2560 เวลา 13 00
32. 20170309152420 นางวิไลวรรณ  นครไทย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 0945181990 จองคู่กับ นางอารีย์ ทะนอก 03 04 2560 เวลา 13 00
33. 20170309152710 นางกาญจนา  วังคะฮาต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 0988424661 จองคู่กับ น.ส.ศิริลักษณ์ รอบคอบ 03 04 2560 เวลา 13 00
34. 20170309152920 นางสาวศิริลักษณ์  รอบคอบ เภสัชกรชำนาญการ รพ.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 0834159244 จองคู่กับ นางกาญจนา วังคะฮาต 03 04 2560 เวลา 13 00
35. 20170309153328 นายจักรพันธ์  นันทิกะ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 0895096996 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
36. 20170309161355 นางสุภา  ผาสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 081 8780701 ไม่จอง
37. 20170309161614 นางสาวนิชกมล  บูรณ์เจริญ แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 085 4999240 ไม่จอง
38. 20170309161759 นางสาวกัลยา  วงศ์วาน เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 095 6025149 ไม่จอง
39. 20170309231300 นางกาญจนา  ตรีจันทร์ เภสัชกร รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี 062 4761615 ไม่จอง
40. 20170310150701 นางพรรณธิดา  มูลประดับ พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0815485833 ไม่จอง
41. 20170313103430 นางวิลัย  ซาเหลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 0872382934 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
42. 20170313113718 พ.ต.หญิง กัณนิกา  ศิริรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 0812655151 ไม่จอง
43. 20170313141102 นางนันท์นภัส  บุตรอำคา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร 0833690177 ไม่จอง
44. 20170313143917 นางสาววรรณพร  วรรณทิพย์ เภสัชกร รพ.กุดชุม จังหวัดยโสธร 0933264494 ไม่จอง
45. 20170314090457 นางสาวนิตยา  ดาววงศ์ญาติ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สรรพสิทธฺประสงค์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 081 5676857 ไม่จอง
46. 20170314090658 นางสาวมธุรินทร์  วงษ์โยธา เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สรรพสิทธฺประสงค์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 089 7174286 ไม่จอง
47. 20170314101345 นางสาวชนาธิป  หาหลัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0926988966 ไม่จอง
48. 20170314101635 นายกฤศ์วระพัชร์  พลสงคราม เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0926988966 ไม่จอง
49. 20170314101937 นางสาวเพชรมณี  บุญฉวี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0900341377 ไม่จอง
50. 20170314102911 นางสาววียาพัฒน์  เทพมุสิก นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0885957885 ไม่จอง
51. 20170314103104 นางอรวรรณ  ครองยุทธ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0817901802 ไม่จอง
52. 20170314103221 นางวิไล  บุญแท้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0854126903 ไม่จอง
53. 20170314111519 นางกชัส  อรุณโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 0818631295 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
54. 20170314134830 นางอารีย์  ทะนอก เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 08 1964 6114 จองคู่กับ นางวิไลวรรณ นครไทย 03 04 2560 เวลา 13 00
55. 20170314142047 นางสุภัทรา  บุตรวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 0878665373 จองคู่กับ ภก.วงค์นคร ผางพันธ์ 03 04 2560 เวลา 13 00
56. 20170314142407 นายอุดร  ศรีสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 098 232 2371 ไม่จอง
57. 20170314142854 นางสาววงค์นคร  ผางพันธ์ เภสัชกรชำนาญการ รพ.ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 0878665373 จองคู่กับ นางสุภัทรา 03 04 2560 เวลา 13 00
58. 20170314143022 นางนิชาภัทร  ชัยชัชเวชช์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 0616956034 จองคู่กับ นางสาวพรหมณี ดับโศรก เวลา 13 00
59. 20170314143202 นางสาวกฤติยา  โลมาศ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 0814707660 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
60. 20170314143331 นางสาวพรหมณี  ดับโศรก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 0865696293 ไม่จอง
61. 20170314152044 นางสาวมณี  รักสะอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 0885494826 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
62. 20170314153719 นายดนัย  เหล่าประเสริฐ นายแพทย์ปฏิบัตการ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 0816708101 จองคู่กับ นายธีระชัย ผ่านเมือง 03 04 2560 เวลา 13 00
63. 20170314154116 นายดนัย  เหล่าประเสริฐ นายแพทย์ปฏิบัตการ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 0816708101 จองคู่กับ นายธีระชัย ผ่านเมือง 03 04 2560 เวลา 13 00
64. 20170314155217 นายธีระชัย  ผ่านเมือง เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 0866510892 จองคู่กับ นายแพทย์ ดนัย เหล่าประเสริฐ เวลา 13 00
65. 20170314155517 นายดนัย  เหล่าประเสริฐ นายแพทย์ปฏิบัตการ โรงพยบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 0816708101 จองคู่กับ เภสัชกร ธีระชัย ผ่านเมือง 03 04 2560 เวลา 13 00
66. 20170315082340 นายอนันตชัย โสภาพันธ์  โสภาพันธ์ เภสัชกร โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 0899495984 จองคู่กับ 02 04 2560 เวลา 13 00
67. 20170315090614 นางทิพวรรณ  หมื่นพัน นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ. อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0818762028 ไม่จอง
68. 20170315092814 นางจุฑามณี  กรมขุนทด เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 081 2654491 จองคู่กับ นางสาววิภาวดี ภูศรีฐาน เวลา 13 00
69. 20170315092949 นางสาววิภาวดี  ภูศรีฐาน เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 081 2654491 จองคู่กับ นางจุฑามณี กรมขุนทด เวลา 13 00
70. 20170315101928 นายถิรพุทธิ  เฉลิมเกียรติสกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 089 2001324 ไม่จอง
71. 20170315102302 นางวารุณี  นาสินพูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 094 2837976 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
72. 20170315131619 นางสาวนิตยา  บุปผาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 087 4487675 ไม่จอง
73. 20170315143809 นายศุภศิษฏ์  เจริญศิลป์ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 0885716684 ไม่จอง
74. 20170315143935 นายชัยวัฒน์  ฟ้าสว่าง นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 0942916067 ไม่จอง
75. 20170315144442 นายเอกชัย  ศรีสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 045 484003 ไม่จอง
76. 20170315144512 นางสาวสุพัตรา  บุญชิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 0628978199 ไม่จอง
77. 20170315153547 นางฑิตฐิตา  วงศาโรจน์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล๕๐พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี 0985989651 ไม่จอง
78. 20170316085859 นางเพ็ญพักตร์  ประสพดี เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0885801181 ไม่จอง
79. 20170316112821 นางสาววัชรินทร์ยา  วรชัย เภสัชกรชำนาญการ รพ.อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 0899662454 ไม่จอง
80. 20170316155908 นายจักรกฤษ  บุษพันธ์ เภสัชกรปฏิบัติการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0897185459 ไม่จอง
81. 20170316160629 นางสาวกุลนันทน์  สายบุตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 084 7317419 ไม่จอง
82. 20170316163554 นายก้องกิดากร  เมธาวรธันย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 0652370601 ไม่จอง
83. 20170316163814 นายพิศาล  ตั้งเกษมุกดา นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 045609055 ไม่จอง
84. 20170316164029 นางสาวศิวะรัญญา  พละศักดิ์ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 045609055 ไม่จอง
85. 20170316172548 นางสาวศศิวิมล  ป้องเพชร นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 0623863329 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
86. 20170316172915 นายพิเชษฐ  ภาคแก้ว เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 0639738399 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
87. 20170317090412 นายอิทธิกร  พวงท้าว เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 092 7950215 ไม่จอง
88. 20170317131042 นายกิติภูมิ  จุฑาสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 087 9654139 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
89. 20170317131046 นายกิติภูมิ  จุฑาสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 087 9654139 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
90. 20170317131322 นางสุภี  คุณแขวน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 045608158ต่อ152 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
91. 20170317131341 นางสุภี  คุณแขวน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 045608158ต่อ152 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
92. 20170317133106 นางรัตนาภรณ์  สรรพศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 0626955957 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
93. 20170317133448 นางสาวพรพรรณ  เฉลิมรัมย์ เภสัชกรชำนาญการ รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 045608158ต่อ118 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
94. 20170317133450 นางสาวพรพรรณ  เฉลิมรัมย์ เภสัชกรชำนาญการ รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 045608158ต่อ118 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
95. 20170317133453 นางสาวพรพรรณ  เฉลิมรัมย์ เภสัชกรชำนาญการ รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 045608158ต่อ118 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 13 00
96. 20170317135658 นางดวงใจ  พิสุทธิโกศศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญ รพ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 081 8766078 ไม่จอง
97. 20170317135814 นางสาวสายใจ  ดีพลงาม เภสัชกรชำนาญการ รพ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 045489064ต่อ144 ไม่จอง
98. 20170317140007 นายกฤษดา  หนูวัฒนา นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 045 489064 ต่อ108 ไม่จอง
99. 20170319091251 นางวิมาลัย  ทินนะภา พยาบาลวิชาชีพ รพ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 0897160981 ไม่จอง
100. 20170319091405 นางสาวณัฐกาญนุมาศ  มีดี พยาบาลวิชาชีพ รพ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 0848353394 ไม่จอง
101. 20170319091506 นางสมปอง  วงษ์รัก พยาบาลวิชาชีพ รพ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 0906258871 ไม่จอง
102. 20170319091603 นางสาวพรศิริ  แซ่เตียว พยาบาลวิชาชีพ รพ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 045691516 ไม่จอง
103. 20170319091934 นางสาวภัคศุภางค์  เฉลิมศรี พยาบาลวิชาชีพ รพ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 0850110048 ไม่จอง
104. 20170320160312 นายสุรศักดิ์  เกษมศิริ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 045 303012 ไม่จอง
105. 20170320160422 นางพริ้มพรรณ  ตันติปัญจพร เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 045 303012 ไม่จอง
106. 20170320160514 นางอารินทร์  โสมอ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 045 303012 ไม่จอง
107. 20170320160542 นางอารินทร์  โสมอ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 045 303012 ไม่จอง
108. 20170321090039 นางสาวทิวาวรรณ  สกุลจันทร์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.ยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 0841304475 ไม่จอง
109. 20170321090324 นางสาวเกศินี  อรรคบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 0819254157 ไม่จอง
110. 20170321104514 พันจ่าโท วิไกร  กะตะศิลา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 081 9660138 ไม่จอง
111. 20170321104754 นางชลธิชา  ศรีวัง เภสัชกร ชำนาญการ โรงพยาบาลวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 089 8467038 ไม่จอง
112. 20170321111148 นางสาวเวทิตา  บุญสุข นายแพทย์ขำนาญการ โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 0856360019 ไม่จอง
113. 20170321111308 นางสาวบุณยาพร  ดีบุบผา เภสัชกร โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 0885944580 ไม่จอง
114. 20170321111341 นางสาวภัทริดา  เชื้อบัณฑิต เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 0832817100 ไม่จอง
115. 20170321111439 นายบุญไทย  สีหิน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 0879610294 ไม่จอง
116. 20170321112030 นางปราณี  สุทธิอาคาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 045 795015 ไม่จอง
117. 20170321112253 นายทรงพล  ยืนสุข นายแพทย์ปฎิบัติการ โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 045 795015 ไม่จอง
118. 20170321112333 นางสาวเวทิตา  บุญสุข นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 0856360019 ไม่จอง
119. 20170321112732 นางสาวบุณยาพร  ดีบุบผา เภสัชกร โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 0885944580 ไม่จอง
120. 20170321113035 นายบุญไทย  สีหิน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 0879610294 ไม่จอง
121. 20170321135954 นางสาวกัญยาณี  เวชกามา นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 098 1750025 ไม่จอง
122. 20170321141032 นายบดินทรเดชา  วีระธนานน นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพยุห์ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 0926535645 0639369144 ไม่จอง
123. 20170321141125 นายนพรัตน์  หารไชย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 0862535248 ไม่จอง
124. 20170321141724 นางสาวเมฐิญา  โพธิ์งาม เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 045 681107 ต่อ 105 ไม่จอง
125. 20170321141827 นายสิทธิชัย  พิมพา จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 098 1048456 ไม่จอง
126. 20170321141857 นางสาวมะลิวัลย์  สมขำ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 089 7180406 จองคู่กับ นางสถาพร พันพิพัฒน์ 03 04 2560 เวลา 13 00
127. 20170321142253 นางสถาพร  พันพิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 081 9978788 จองคู่กับ นส.มะลิวัลย์ สมขำ 03 04 2560 เวลา 13 00
128. 20170321164031 นางสาวจิรพันธุ์  อินยาพงษ์ พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 090 0416530 ไม่จอง
129. 20170322092053 นางพรรณา  พูลศิลป์ รองผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลและเทคนิคบริการ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดมุกดาหาร 042 611222 จองคู่กับ นางสาวสุกัญจนา พละพร 03 04 2560 เวลา 08.00
130. 20170322092443 นางสาวสุกัญจนา  พละพร เภสัชกร โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดมุกดาหาร 042 611222 จองคู่กับ นางพรรณา พูลศิลป์ 03 04 2560 เวลา 08 00
131. 20170322095956 นายภาสกรณ์  โพธิ์ศรี เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 0884806575 ไม่จอง
132. 20170322115714 นางอรอุมา  ทองวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ OPD เด็กเฉพาะโรค โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 081 0624487 ไม่จอง
133. 20170322140848 นางสาวชฎาทิพย์  วิลา พยาบาลวิชาชีพ OPD จังหวัดอุบลราชธานี 0837423181 ไม่จอง
134. 20170322185629 นางสาวธนาภรณ์  กฤตสิน นายแพทย์ โรงพยาบาลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 045 379097 8 ไม่จอง
135. 20170323094241 นางพัชราภรณ์  โตสงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี 089 1573469 ไม่จอง
136. 20170323094642 นางพรพิมล  ช้างสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี 080 490 3302 ไม่จอง
137. 20170323095252 นางอรุณรัตน์  กาลพันธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี 085 0242276 ไม่จอง
138. 20170323140008 นายนพพล  บัวสี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 081 6603010 ไม่จอง
139. 20170323140236 นางบงกช  อินทร์พิมพ์ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 087 8744353 ไม่จอง
140. 20170323140420 นายกรวิชญ์  เขียวพันธ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 094 4682664 ไม่จอง
141. 20170323141823 นางนงนุช  คงนิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 0813897913 ไม่จอง
142. 20170323141858 นางนงนุช  คงนิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 0813897913 ไม่จอง
143. 20170323141934 นางนงนุช  คงนิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 0813897913 ไม่จอง
144. 20170323142437 นางอริสรา  ดำบรรพ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 0844737130 ไม่จอง
145. 20170323171300 นายนาย บัณฑิต  กิตติจารุขจร นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 045799114 101 ไม่จอง
146. 20170323171433 นายสามารถ  แสนโคตร เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 045799114 101 ไม่จอง
147. 20170323171553 นางวาสิฎฐี  ศิริชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 081 0684642 ไม่จอง
148. 20170324102419 นางจันทิมา  บุญศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 045699045 ไม่จอง
149. 20170324102632 นายกิตติ  พิทักษา นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 04569905 45 ไม่จอง
150. 20170324103306 นายประวิทย์  บุตรวงษ์ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 045699045 ไม่จอง
151. 20170324110818 นายเดชา  ไชยรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 045799114 101 ไม่จอง
152. 20170324125635 นางจุฬา  สีจันทร์เคน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 086 8734850 ไม่จอง
153. 20170324125823 นายถนอม  ขาวแก้ว เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 088 5945044 ไม่จอง
154. 20170324160353 นางสาวทนันพัทธ์  นาคนิกร เภสัชกร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 094 262 5665 ไม่จอง
155. 20170325110133 นางแสงตันทร์  เกษกรุ พยาบาลวืชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาบมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 0872276674 จองคู่กับ 03 04 2560 เวลา 0800
 ส่งออกเป็น Excel
ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน |