สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ประชุมโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และระบบการโอนเงินให้กับหน่วยบริการโดยการมีส่วนร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ : 30/03/2560 - 30/03/2560
สถานที่ : ห้องประชุม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด :อุบลราชธานี
แก้ไข/ลบรายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ลำดับ เลขที่อ้างอิงการลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร จองห้องพัก วันที่เข้าพัก
1. 20170309141607 นางสาวอรศรี  กีฬา นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0850053795 ไม่จอง
2. 20170309141730 นางสาวชนกานต์  กลางประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 0918340860 ไม่จอง
3. 20170309141755 นางสาวสุจันทา  โสวันนา เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 045463114 ไม่จอง
4. 20170309141938 นายสุชาติ  ต้นเชื้อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 045463114 ไม่จอง
5. 20170309142116 นางปาริชาต  แสนโคตร จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 0894204102 ไม่จอง
6. 20170309155759 นางสาวจินตนา  วงศ์ก่อ นัักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 045795015 ไม่จอง
7. 20170309155859 นางสาวหนึ่งฤทัย  แซ่ลิ้ม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 045 795015 ไม่จอง
8. 20170310111011 นางสาวศิริพร  ไชยสัตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 0817255069 ไม่จอง
9. 20170310111141 นางลำพิณ  แนบชิด จพ.การเงินฯชำนาญงาน โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ไม่จอง
10. 20170310120451 นายศิริ  ศิรินัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 045608158 ไม่จอง
11. 20170310120554 นางสาววรุณีย์  ศรีไสย์ จพ.การเงิน โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 045608158 ไม่จอง
12. 20170310133306 นายประสพ  อินสุวรรณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 045607112 ไม่จอง
13. 20170310133416 นางพิมพ์พร  สิราริยกุล นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 092 9653569 ไม่จอง
14. 20170310134928 นางสาววิลาวัลย์  เหลืองช่อสิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0898645320 ไม่จอง
15. 20170310135029 นางสาวบุษบา  ดวงศรี นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0868794725 ไม่จอง
16. 20170310135057 นางสาวอนัญญา  สร้อยคำ นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0856682988 ไม่จอง
17. 20170310135334 นางสาวนุชเนตร  ทองดี เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0941613947 ไม่จอง
18. 20170310143556 นางสาวนงค์ลักษณ์  บุญไชยโย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 0899885512 ไม่จอง
19. 20170310143738 นางสาวนพรรษรณ์  สืบวงศ์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 0834615884 ไม่จอง
20. 20170310144103 นายธีรวุธ  คำโสภา นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 0843025230 ไม่จอง
21. 20170313093713 นายสุระ  เสนาเทพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี 0896247229 ไม่จอง
22. 20170313094955 นายยุทธนา  สมสะอาด เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน กลุ่มงานประกันสังคมฯ รพ.50 พรรษาฯ มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี 0929190569 ไม่จอง
23. 20170313095324 นางสาวนริศวรรณ  สุจันดา นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี 045 319300 ต่อ 1338 ไม่จอง
24. 20170313102912 นายชาญชัย  สนามทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 045799114 ไม่จอง
25. 20170313103058 นายกล้า  นิระบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 045799114 ไม่จอง
26. 20170313103152 นายวิทยา  พิมเครือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 045799114 ไม่จอง
27. 20170313112114 นางสาวพัชราภรณ์  บุตรแต้ม นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 094 5298469 ไม่จอง
28. 20170313112413 นางสาววิจิตรา  ปุกสันเทียะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 083 7452954 ไม่จอง
29. 20170313112539 นายนิติชัย  ทุมนันท์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 081 9763599 ไม่จอง
30. 20170313113716 นางมณฑกาญจน์  โคตรพันธ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 045799114 ไม่จอง
31. 20170313151345 นางพัชรา  เดชาวัตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 045 304205 ไม่จอง
32. 20170313151430 นางสุรภารัชต์  ทองหิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 045 304205 ไม่จอง
33. 20170313201342 นางเกษก่อง  สีหะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 089 7175740 ไม่จอง
34. 20170313201701 นายเกรียงศักดิ์  บุญรอต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 081 0699783 ไม่จอง
35. 20170313201959 นางโชติกา  โคตรสุข นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 085 3045494 ไม่จอง
36. 20170314091405 นายพิเชษฐ์  ไชยฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 0990321595 ไม่จอง
37. 20170314091515 นางอังครินทร์  ประชุมศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 045603052 ไม่จอง
38. 20170314091620 นางสาวเดือนเพ็ญ  จุใจล้ำ นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0846073409 ไม่จอง
39. 20170314091835 นายวัชรินทร์  อ่อนรัตน์ นักวิชาการการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 045603052 ไม่จอง
40. 20170314092000 นางสุภาพร  เพชรดี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี 045352541 ไม่จอง
41. 20170314092013 นางอาริยา  สูนานนท์ พนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0818793214 ไม่จอง
42. 20170314092102 นายอดุลย์  ทองแก้ว นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี 045352530 ไม่จอง
43. 20170314092149 นางสาวประทุมพร  ตระกูลไทย พนักงานพิมพ์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี 045352530 ไม่จอง
44. 20170314092225 นายเอกรัฐ  นวรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 045312993 ไม่จอง
45. 20170314092615 นางกิตติยา  บัวทอง นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 0639459498 ไม่จอง
46. 20170314092646 นางวิไลพร  ปุลา นักวิชาการ การเงินและบัญชีชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 045689317 ไม่จอง
47. 20170314092736 นางเบญจรัตน์  สุขใจ เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 045 689317 ไม่จอง
48. 20170314093243 นางสาวมยุรา  สุนิพันธ์ เจ้าพนักงานเวชสถิติปฎิบัตงาน โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 0933242009 ไม่จอง
49. 20170314094504 นางพรพิมล  จำปาเทศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 045267259 63 ต่อ 1207 ไม่จอง
50. 20170314094935 นางพรไพบูลย์  พงษ์ไพรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 0819990696 ไม่จอง
51. 20170314095056 นางสาวอุมารินทร์  สายเสนีย์ นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 0916597954 ไม่จอง
52. 20170314095225 นางพัฒนาวดี  การุณย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 0629848715 ไม่จอง
53. 20170314100621 นางทองพรรณ  ภักดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 045 489064 ต่อ103 ไม่จอง
54. 20170314100756 นางนวลจันทร์  กาฬเนตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 045 489064 ต่อ102 ไม่จอง
55. 20170314100929 นางสาวกาญจนา  สายเบาะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 045 489064 ต่อ 108 ไม่จอง
56. 20170314110714 นางลัดดา  ธานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันมรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 086 5831695 ไม่จอง
57. 20170314112706 นางมณี  ประทุมภาพ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 0810698799 ไม่จอง
58. 20170314142645 นางศศิธร  ไชยสัจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 045616040 6 ต่อ 307 ไม่จอง
59. 20170314142922 นางเสาวคนธ์  ไตรพิพัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 045616040 6 ต่อ 210 ไม่จอง
60. 20170314143208 นางชนัชชา  อุปฮาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 045616040 6 ต่อ 307 ไม่จอง
61. 20170314150907 นายวัชรินทร์  จิตธรรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 084 1652966 ไม่จอง
62. 20170314151114 นางสาววราภรณ์  อ่อนโยน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 084 1652966 ไม่จอง
63. 20170314151305 นางสาวอุไร  เทพพันธา นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 0864618529 ไม่จอง
64. 20170314153001 นายนิยม  ไชยอรรจนาภรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 0897170933 ไม่จอง
65. 20170314153021 นางสาวสุจิตตา  วรรณทาป เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 0973385508 ไม่จอง
66. 20170314153041 นางกาญจพร  บุตรจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 0850168219 ไม่จอง
67. 20170315084043 นางวิภาพร  โพธิ์ไทร เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 0854977211 ไม่จอง
68. 20170315084139 นางสาวมณีวรรณ  สดชื่น นักวิชาการการเงินและบัญชี โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 045 371097 ไม่จอง
69. 20170315084738 นางสาวแขอรชร  ดาระหงษ์ จพ.การเงินและบัญชี โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 045 608158 ไม่จอง
70. 20170315101859 นางบุปผชาติ  พวงจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ รพ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 081 8792393 ไม่จอง
71. 20170315132617 นายเอกชัย  ศรีสว้สดิ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 045 484003 ไม่จอง
72. 20170315151750 นายชำนาญ  สาระบูรณ์ จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 0864658367 ไม่จอง
73. 20170315160816 นางณัทชุดา  จิรทวีธรรม หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร 0818717170 ไม่จอง
74. 20170315160952 นางเพ็ญแข  สอาดยิ่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร 0897096782 ไม่จอง
75. 20170315161244 นางรุ่งรัตนา  แสนวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร 0831259566 ไม่จอง
76. 20170315161826 นางจุฑารัตน์  แก้วคูณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร 0868686660 ไม่จอง
77. 20170315211421 นางสาวชญาภัต  ตั้งยิ่งยง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 099-4496626 ไม่จอง
78. 20170316090140 นางสาวมลทญา  โคสารคุณ นักจัดการงานทั่วไป รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ 0898268121 ไม่จอง
79. 20170316090511 นายเดชาวัฒน์  อำนวย นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ 0823782898 ไม่จอง
80. 20170316093946 นางลักษณะวะดี  สุพรหม นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 045 319298 ไม่จอง
81. 20170316094039 นางสาวสุนีย์  บุญศิริษานนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0943794864 ไม่จอง
82. 20170316094132 นางสาวอารีภรณ์  บุญเนาว์ จพ.การเงินและบัญชี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 045 319298 ไม่จอง
83. 20170316094140 นางพัชนี  ผิวงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 045 606089 ไม่จอง
84. 20170316103016 นางสาวอัมพร  ผาละพรม จพ.เวชสถิติ โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 045 203406 ไม่จอง
85. 20170316104139 นายเดชา  ปริญญาสกุลวงศ์ นักวิชาการสาธาณสุข ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 045 461008 ไม่จอง
86. 20170316104306 นางอุบลวรรณ  บุญเลิศ เจ้าพนักงานพิมพ์ ส 3 ปฏิบัติงานในหน้าที่ จพ.เวชสถิติ โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 045 461008 ไม่จอง
87. 20170316104404 นางสาววรรณิภา  ภูมิศรี นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 045 461008 ไม่จอง
88. 20170317085423 นางสาวมาลัยพร  พลสิมมา เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 0641636561 ไม่จอง
89. 20170317095551 นางอรทัย  ช่างไชย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร 0818778810 ไม่จอง
90. 20170317095747 นางสาวไพรวัลย์  กาลจักร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร 045789425 ต่อ 211 ไม่จอง
91. 20170317104352 นางสาวศุภนา  นันแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 086 2589171 ไม่จอง
92. 20170317104529 นางสังวาลย์  โพธิบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 081 5574335 ไม่จอง
93. 20170317132527 นางกมลวรรณ  พันธุมี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 0956013305 ไม่จอง
94. 20170317132635 นางปิยะมาศ  ชาติมนตรี เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 0837386861 ไม่จอง
95. 20170317145324 นางนางสมหทัย  เอื้อวิบูลย์กุล หัวหน้าศูนย์รายได้ รพ.นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 045 379097 ไม่จอง
96. 20170317145420 นางนางสมหทัย  เอื้อวิบูลย์กุล หัวหน้าศูนย์รายได้ รพ.นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 045 379097 ไม่จอง
97. 20170317145610 นายบุญช่วย  ศรีพรม นักวิชาการ การเงินและข้อมูล รพ.นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 045 379097 ไม่จอง
98. 20170319142131 นางรัญชนา  ขลุ่ยลานหญ้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร 045787046 ไม่จอง
99. 20170319142525 นางสาวรัตน์ตนา  นนท์ไพวัลย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร 045787046 ไม่จอง
100. 20170319142911 นางสุขสบาย  ญาตินิยม นักวิชาการการเงินและบัญชี โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร 045787046 ไม่จอง
101. 20170320091508 นางวิไลวรรณ  สีงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 045547250 ไม่จอง
102. 20170320091703 นางอรอนงค์  สุขไชย นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 045547250 ไม่จอง
103. 20170320112626 นางสาวปราณี  ชาววัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 0872529465 ไม่จอง
104. 20170320112719 นายอภิสิทธิ์  บุญส่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 0850175189 ไม่จอง
105. 20170320134406 นางบรรจง  ขุมทอง เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 0852048099 ไม่จอง
106. 20170320150543 นางสาวประภาวรินทร์  สลักคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 0852048099 ไม่จอง
107. 20170320153048 นางสาวมัชฌิมา  อินลี เจ้าพนักงานเวชสถิติ รพ.ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 0877760024 ไม่จอง
108. 20170320153140 นางสาวมัชฌิมา  อินลี เจ้าพนักงานเวชสถิติ รพ.ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 0877760024 ไม่จอง
109. 20170320153219 นางสาวมัชฌิมา  อินลี เจ้าพนักงานเวชสถิติ รพ.ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 0877760024 ไม่จอง
110. 20170321094626 นายอนันต์  ชูเสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลค้อวัง จังหวัดยโสธร 0817258613 ไม่จอง
111. 20170321094807 นางสาวธนานิษฐ์  เลิศมงคลพัชญ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี โรงพยาบาลค้อวัง จังหวัดยโสธร 0813407416 ไม่จอง
112. 20170321113318 นางรำไพ  สุวนาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี 0817180941 ไม่จอง
113. 20170321113353 นางวิไลวรรณ  สีงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 081 7257231 ไม่จอง
114. 20170321113413 นางสาวประภัสสร  ศันสนะพิทยากร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี 0812658106 ไม่จอง
115. 20170321113712 นางลำดวน  ศรีขาว นักวิชการการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี 0819555620 ไม่จอง
116. 20170321113743 นางสาวกัญญาภัค  กาญจนสิงห์ เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน โรงพยาบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 0902517474 ไม่จอง
117. 20170321113847 นางสาวปริญญา  ชื่นมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี 0897226498 ไม่จอง
118. 20170321164816 นางนลินรัตน์  สะอิ้งทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 087 2433964 ไม่จอง
119. 20170321165558 นายจำเนียน  เพ็ชรรักษา เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 081 7608461 ไม่จอง
120. 20170322084749 นางรำไพ  งามวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 0856823401 ไม่จอง
121. 20170322085001 นายวิสันต์  จรลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 0896288209 ไม่จอง
122. 20170322102034 นายจำรัส  สิงห์แจ่ม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพราน จังหวัดศรีสะเกษ 0868789279 ไม่จอง
123. 20170322102201 นางสาวสุพรรณี  ปวีภาทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพราน จังหวัดศรีสะเกษ 063 7533456 ไม่จอง
124. 20170322105317 นางสาวมิรันตรี  เสือทอง นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 0872552286 ไม่จอง
125. 20170322105413 นางสาวกนกวรรณ  จำปานาค จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน รพ.ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 0872552286 ไม่จอง
126. 20170322121132 นางสำลี  เวชกามา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รพ.ยโสธร จังหวัดยโสธร 0854792503 ไม่จอง
127. 20170322124253 นางรัญชนา  ขุ่ยลานหญ้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร 045 787046 ต่อ 120 ไม่จอง
128. 20170322124350 นางสุขสบาย  ญาตินิยม นวก.การเงินและบัญชี โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร 045 787046 ต่อ 120 ไม่จอง
129. 20170322124427 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตน์ตนา  นนท์ไพวัลย์ จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร 045 787046 ต่อ 120 ไม่จอง
130. 20170322124759 นางสาวดวงนภา  ตนตรง นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 0629694528 ไม่จอง
131. 20170322125023 นางนิตญา  จุนโนยาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 0804003558 ไม่จอง
132. 20170322142936 นายสนั่น  เทียนทอง นวก.สาธารณสุขชุมชนชำนาญการ รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 045 814290 4 ไม่จอง
133. 20170322143104 นางธัญรัศมิ์  เกตุวงษา จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 045 814290 4 ไม่จอง
134. 20170322143233 นางภัทราพร  อนุสรณ์ จพ.ธุรการ ชำนาญงาน รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0862592910 ไม่จอง
135. 20170322143318 นางสาววรรณา  คำนนท์ นวก.การเงินและบัญชี พ. รพ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 045 814290 4 ไม่จอง
136. 20170323141930 นางภัทรสุดา  แหล่งสนาม นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 0821373544 ไม่จอง
137. 20170323142116 นางสาวนิจฤทัย  สิงห์สุ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 0856826612 ไม่จอง
138. 20170323163729 นางนวรัตน์  ขัมภกิจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0833836226 ไม่จอง
139. 20170323163948 นางมนัสนันท์  เกษงาม นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0980139925 ไม่จอง
140. 20170323164139 นางธัญภา  พระอารักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0933273243 ไม่จอง
141. 20170323164243 นางสาวปิยะนุช  หลักเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0817905596 ไม่จอง
142. 20170324095754 นายนคร  พันคู นักวิชาการสาธาณสุข ปฏิบัติการ รพช.ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 0958985396 ไม่จอง
143. 20170324095945 นางสาวศรัญญา  ไชยชาติ นักวิชาการเงินและบัญชี รพช.ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 087 2627111 ไม่จอง
144. 20170324100228 นายนคร  พันคู นักวิชาการสาธาณสุข ปฏิบัติการ รพช.ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 0958985396 ไม่จอง
145. 20170324103557 นางสาวดารณี  พาใบศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 045 305110 ไม่จอง
146. 20170324105632 นางสาววิจิตภรณ์  ไชยะโอชะ นักวิชฃาการการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 045 305203 ไม่จอง
147. 20170324161418 นางปัทมาวรรณ  บุตรเพชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 0885818788 ไม่จอง
148. 20170324161704 นางสาววรัชยา  ก้านเพ็ชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 0821407051 ไม่จอง
149. 20170324161910 นางภิตินันท์  ทำบุญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 0823670945 ไม่จอง
150. 20170324162109 นางสมศรี  ทองอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 0933238470 ไม่จอง
 ส่งออกเป็น Excel
ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน |