สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นพ.เรืองศิลป์  เถื่อนนาดี (หมอปู่)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Ruengsin Thuennadee
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

(๑) ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำนโยบายในการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ในพื้นที่เขต ๑๐ อุบลราชธานี
(๒) ควบคุม กำกับ ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการและการดำเนินงานบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ภายในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตรับผิดชอบ
(๓) ติดตาม ควบคุม กำกับและให้การสนับสนุนกลุ่มภารกิจ/งาน ต่างๆ ดังนี้
- กลุ่มภาระกิจยุทธศาสตร์และประเมินผล
- กลุ่มภารกิจบริหารกองทุน
- กลุ่มภารกิจสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
- กลุ่มภารกิจระบบสนับสนุน
- กลุ่มงานภารกิจการมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
(๔) แถลงนโยบายและควบคุม กำกับ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมคุณภาพภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ภายในองค์กร
(๕) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 081-670-4279  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : ruengsin.t@nhso.go.th

แก้ไขข้อมูล | ไปหน้าจัดการข้อมูลระบบ | ออกจากระบบ