สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นางดากานดา  พิมพ์สอน (เก๋ง)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Dakanda Pimsorn
ตำแหน่ง : ลูกจ้าง(บัญชี)
หน้าที่รับผิดชอบ :

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานบัญชีเงินทดรองและกองทุนสวัสดิการ
- งานลงบัญชีตามระบบ SAP
- รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายงบบริหารจัดการ
- จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน
- จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายการเดินทางของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่(ลำดับที่๒)

- งานสนับสนุนการบริหารจัดการประชุมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 083-100-0059  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : dakanda.p@nhso.go.th

แก้ไขข้อมูล | ไปหน้าจัดการข้อมูลระบบ | ออกจากระบบ