สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นางพรทิพย์  สาระบุตร (แจ๊ค)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Porntip Sarabud
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ :

(๑) เป็นหัวหน้ากลุ่มงานภารกิจการมีส่วนร่วม
(๒) ควบคุม กำกับและติดตาม ดูแลรับผิดชอบกลุ่มภารกิจระบบสนับสนุน
(๓) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
- งานสนับสนุนศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
- สนับสนุนอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนระดับจังหวัด
- งานสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชน
(๔) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๕) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๖) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 090-197-5236  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : porntip.s@nhso.go.th

แก้ไขข้อมูล | ไปหน้าจัดการข้อมูลระบบ | ออกจากระบบ