สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายประสิทธิ์  บุญเกิด (แก้ว)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Prasit Boongird
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ :

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- วิเคราะห์และติดตามสถานะการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการและพัฒนา CFO ระดับเขตและจังหวัด
- งานตรวจสอบชดเชยงบคุณภาพบริการ (OP PP Individual data)
- งานประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของหน่วยบริการภายในเขต (HNA)
- สนับสนุนข้อมูล ๔๓ แฟ้มแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานอื่นๆ
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 084-751-2773  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : prasit.b@nhso.go.th

แก้ไขข้อมูล | ไปหน้าจัดการข้อมูลระบบ | ออกจากระบบ