สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นส.ประยูรศรี  สายพิมพ์ (อ้อย)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Prayoonsri Saipim
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำหนดแนวทาง และติดตามควบคุม กำกับ ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการ การจัดระบบบริการ การดำเนินงาน การให้คำปรึกษา และให้การสนับสนุนกลุ่มภารกิจ/งาน ต่างๆ ดังนี้

- กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล

- กลุ่มภารกิจการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์

(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การบริหารความเสี่ยง การ

ควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการ

ดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 084-439-0125  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : prayoonsri.s@nhso.go.th

แก้ไขข้อมูล | ไปหน้าจัดการข้อมูลระบบ | ออกจากระบบ