สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายสิทธวีร์  ทางามพรทวีวัฒนื (ดิน)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Sitthawee Thangamphonthawiwat
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ :

-    งานบริหารจัดการงบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 
-    งานบริหารจัดการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว(PCC)
-    งานสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิติระดับอำเภอ(พชอ.) 

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 086-5514641  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : sitthawee.t@nhso.go.th

แก้ไขข้อมูล | ไปหน้าจัดการข้อมูลระบบ | ออกจากระบบ