สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายสมชาติ  ทองหิน (ชาติ)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Somchat Thonghin
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงาน
หน้าที่รับผิดชอบ :

(๑) เป็นหัวหน้ากลุ่มงานภารกิจยุทธศาสตร์และประเมินผล
(๒) ควบคุม กำกับและติดตาม ดูแลรับผิดชอบกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และประเมินผล
(๓) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานแผนและยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๑๐
- งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ ได้แก่ อปสข. อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขต,อนุกรรมการตรวจสอบ
- งานประสานและสนับสนุนภารกิจสำนักตรวจราชการระดับเขตและจังหวัด
- งานสรุปผลงานประจำปี
(๔) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๕) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๖) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 090-197-5234  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : somchat.t@nhso.go.th

แก้ไขข้อมูล | ไปหน้าจัดการข้อมูลระบบ | ออกจากระบบ