สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายศรชัย  ผลจันทร์ (ศร)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Sornchai Phonjan
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ :

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- งานสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์และการสื่อสาร
- งานสนับสนุนระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน (ประมวลผลข้อมูล/บริหารจัดการสนับสนุนเครื่องลูกข่าย/ดูแล Server Room)
- งานสนับสนุนระบบสารสนเทศภายนอกสำนักงาน (โปรแกรมออนไลน์/ออฟไลน์) ของสปสช.
- งานสนับสนุนการบริหารจัดการประชุมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 098-279-7699  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : sornchai.p@nhso.go.th

แก้ไขข้อมูล | ไปหน้าจัดการข้อมูลระบบ | ออกจากระบบ