สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายศรชัย  ผลจันทร์ (ศร)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Sornchai Phonjan
ตำแหน่ง : นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับส่วนกลางและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ(MIS) เพื่อใช้สนับสนุนการกำกับติดตามและประเมินผล
2) งานวิเคราะห์ปัญหา ประเมินผลลัพธ์สุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพ (Health Need Assessment) 
3) งานวิเคราะห์ข้อมูลและคืนข้อมูล ผลการดำเนินงานที่เป็นจุดเน้นสำคัญให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
4) งานสนับสนุนการตรวจสอบและจัดการข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายงบกองทุน ระดับเขต
5) งานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (Annual Report) 
6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 098-279-7699  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : sornchai.p@nhso.go.th

แก้ไขข้อมูล | ไปหน้าจัดการข้อมูลระบบ | ออกจากระบบ