สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นส.ทิพวรรณ  จันทร์สุข (บีบี)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Thiphavan Junsook
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ :

(๑) วางแผน กำหนดแนวทาง จัดระบบ และดูแลรับผิดชอบ งานดังนี้
- ตรวจเอกสารเบิกจ่ายงบกองทุน
- ตรวจเอกสารนิติกรรมสัญญาการให้บริการของหน่วยงาน
- ดำเนินการแนบเอกสารและกรอกข้อมูลในระบบ E-contract
- สนับสนุนการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์
- ดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายการเดินทางของเจ้าหน้าที่กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี

 

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 088-475-9870, 061-402-7875  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : thiphavan.j@nhso.go.th

แก้ไขข้อมูล | ไปหน้าจัดการข้อมูลระบบ | ออกจากระบบ