สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายวุฒิชัย  ลำดวน (หนูแดง)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Wuttichai Lamduan
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำหนดแนวทาง และติดตามควบคุม กำกับ ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการ การจัดระบบบริการ การดำเนินงานและให้การสนับสนุนกลุ่มภารกิจ/งาน ต่างๆ ดังนี้
- กลุ่มภารกิจสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
- กลุ่มภารกิจการมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
(๒) ควบคุม กำกับดูแลในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
(๓) ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
(๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ จากผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 084-439-0127  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : wuttichai.l@nhso.go.th

แก้ไขข้อมูล | ไปหน้าจัดการข้อมูลระบบ | ออกจากระบบ