สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
สปสช.เขต 10 จับมือ สปสช.เขต 9 พัฒนาศักยภาพ อปสข.ใหม่...

สปสช.เขต 10 จับมือ สปสช.เขต 9 พัฒนาศักยภาพ อปสข.ใหม่...

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมทอแสง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี nbsp นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานประชุมพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ชุดใหม่ เขต 9 และ เขต 10 ปี 2558

น.พ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ nbspรองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การตั้งคณะอนุกรรรมการหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที่ (อปสข.) เป็นอีกระบบหนึ่งที่ช่วยเรื่องของระบบประกันสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่มีความหลากหลายทั้งด้านสังคม ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมโดยการคัดเลือก อปสข. ภายใน 1 ปีจะมีประธานและคณะกรรมการทั้งหมด 20-30 คน ขึ้นอยู่กับจำนวนพื้นที่ จะมาจากภาครัฐบาล ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนโดยดำรงดำรงตำแหน่งวาระ 4ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ซึ่ง อปสข.มีทั้งหมด 13 เขต อยู่ในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขตและ กรุงเทพมหานคร 1 เขต ทำหน้าที่ติดตามภารกิจและนโยบายของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับไปให้มีการปฏิบัติอย่างทั่วถึง และมั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นตลอดจนได้รับการคุ้มครองสิทธิตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

อปสข.ซึ่งเป็นคนในพื้นที่มาช่วยกำหนดออกแบบการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง เนื่องจากมีความใกล้ชิดและเข้าใจปัญหาในพื้นที่ตลอดจนความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี การให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นับว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของส่วนกลาง ขณะเดียวกันส่วนกลางจะคอยทำหน้าที่กำหนดนโยบายหลักๆ เพื่อให้ อปสข.นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และนำปัญหาของแต่ละพื้นที่นำเสนอต่อส่วนกลาง เพื่อให้ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากหลักประกันสุขภาพที่มีอยู่ รองเลขาฯ สปสช.กล่าว

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp และในการอบรมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ประธานกลุ่มภารกิจที่ 5 สปสช. มาบรรยายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ อำนาจของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่กับการบริหารหลักประกันสุขภาพเขต เพื่อให้ คณะอปสข.ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่มากยิ่งขึ้น nbsp และ นายวีระพงศ์ เจริญเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย สปสช. ได้มาให้ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวกับ อปสข.

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ในการประชุมพัฒนาศักยภาพ อปสข.ใหม่ครั้งนี้ได้มีวิทยากรคือ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มาบรรยายหัวข้อ ตำนานบัตรทองกับหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้ คณะ อปสข.ชุดใหม่ได้เข้าใจความเป็นไปเป็นมาที่มาของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากยิ่งขึ้น nbspและ นายนิมิตร์ เทียนอุดม กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ แรงบันดาลใจ ความใฝ่ฝัน เพื่อหลักประกันสุขภาพคนไทย

จากความคาดหวังต่อบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการดังกล่าว ที่มีองค์ประกอบมาจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน/ท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้ามาเป็นตัวแทนจากหลากหลายหน่วยงาน องค์กร เพื่อให้การทำงานของคณะอนุกรรมการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว อนุกรรมการทุกคนสามารถแสดงบทบาทของตนเองได้ ดังนั้น สปสช.เขต 9 นครราชสีมา นำทีมโดย นายชวน ศิรินันท์พร (อดีตอธิบดีกรมการปกครอง) ประธานอปสข. และ nbspนายสุรพล สายพันธ์ (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ) ประธาน อปสข.สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ประธาน อปสข.ทั้งสองท่านเห็นสมควรที่จะต้องมีการจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับคณะอนุกรรมการชุดใหม่ เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพส่งผลให้เกิดการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดความเป็นธรรม ต่อไป

nbspProject Manager: นส.มาริสา  บุญท้าว
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5240
E-mail: marisa.b@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 25/08/2558