สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ประชุม อปสข.ครั้งที่ 1/2558 (คณะอนุกรรมการชุดใหม่)...

สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ประชุม อปสข.ครั้งที่ 1/2558 (คณะอนุกรรมการชุดใหม่)...

สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ประชุม อปสข.ครั้งที่ 1/2558 (คณะอนุกรรมการชุดใหม่)

4 กันยายน 2558 ณ nbspณ ห้องประชุม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี มีการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 10 อุบลราชธานี (อปสข.) ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งเป็น อปสข.ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมี นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีต ผวจ.อุบลราชธานี) ได้รับการคัดเลือกเป็นประธาน อปสข. ชุดนี้ โดยมี พญ.ประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10 ที่ปรึกษา รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปรึกษา ในการประชุมครั้งนี้ มีอนุกรรมการ อปสข.ชุดใหม่เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ในฐานะรองประธานอนุกรรมการชุดนี้ ได้กล่าวว่า อปสข.ซึ่งเป็นคนในพื้นที่มาช่วยกำหนดกรอบ นโยบายและออกแบบการทำงานภายในเขต เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง เนื่องจากมีความใกล้ชิดและเข้าใจปัญหาในพื้นที่ตลอดจนความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี การให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นับว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของส่วนกลาง ขณะเดียวกันส่วนกลางจะคอยทำหน้าที่กำหนดนโยบายหลักๆ เพื่อให้ อปสข.นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และนำปัญหาของแต่ละพื้นที่นำเสนอต่อส่วนกลาง เพื่อให้ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบหลักประกันสุขภาพที่มีอยู่

บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการดังกล่าว ที่มีองค์ประกอบมาจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคประชาชน/ท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้ามาเป็นตัวแทนจากหลากหลายหน่วยงาน องค์กร เพื่อให้การทำงานของคณะอนุกรรมการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว อนุกรรมการทุกคนสามารถแสดงบทบาทของตนเองได้ ในการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการ อปสข.ได้มีมติที่จะให้ฝ่ายเลขานุการ จัดการประชุมทุกเดือน (กำหนดในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วProject Manager: นส.มาริสา  บุญท้าว
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5240
E-mail: marisa.b@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 08/09/2558