สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
สปสช.จัดประชุมขับเคลือนระบบสุขภาพ DHS ร่วมกับสสอ.ในเขต...

สปสช.จัดประชุมขับเคลือนระบบสุขภาพ DHS ร่วมกับสสอ.ในเขต...

11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสาธารณสุขโขงเจียม อ.โขงเจียม อุบลราชธานี นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี เป็นประธานในโครงการอบรมขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ District Health System :DHS โดยกลไกทีมหมอครอบครัว Family Care Team FCT ได้มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอโดยมีหลักคิดของระบบสุขภาพระดับอำเภอ คือ ต้องการให้เกิดภาพของการรับรู้และการร่วมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนในอำเภอให้ดีขึ้น โดยกลไก ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team :FCT) ทั่วไทย คนไทยแข็งแรง ทุกครัวเรือนมีแพทย์ที่ปรึกษา หมอครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสาสุขภาพ (นักบริบาลชุมชน) ที่มีบทบาทในการให้บริการสุขภาพเกิดสมดุลด้วยทีมสาธารณสุขที่เป็นทีมเดียวกันในการร่วมรับรู้และทำงาน เพื่อการตอบสนองต่อสุขภาวะ และสภาวะที่เปลี่ยนแปลงในชุมชนตลอดเวลา และการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพ ที่มีความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการปัญหาสุขภาพอย่างเป็นเอกภาพในแต่ละอำเภอ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีคุณภาพ และมีความสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่รวมทั้งลดการส่งต่อและลดความแออัดในสถานบริการระดับตติยภูมิอันจะส่งผลให้ประชาชนและชุมชนพึ่งพาตนเอง nbsp
สปสช. 10 จึงเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ ผ่านกลไกทีมหมอครอบครัว เพื่อให้การบริการด้านสาธารณสุขมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำ โครงการประชุมวิชาการการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ(DHS) โดยกลไกทีมหมอครอบครัว(FCT)และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 10 สนับการดำเนินงาน LTC โดยมุ่งหวังว่าบุคคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่10 จะมีความรู้และเกิดทักษะที่ถูกต้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอผ่านกลไกทีมหมอครอบครัวภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ตัวแทน สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ทีมหมอครอบครัว ทั้ง 5 จังหวัดเข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คนProject Manager: นส.มาริสา  บุญท้าว
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5240
E-mail: marisa.b@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 15/02/2559