สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นางสาวอัชชาวี  เขียวสด (แตงโม)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Atchawee Khiawsod
ตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนด้านเทคนิคสารสนเทศ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT support)
2)งานสนับสนุนและช่วยเหลือการใช้เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)ของสำนักงาน
3) งานบริหารจัดการสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้ Username/Password .ในระบบ Datacenter
4) งานจัดหา บำรุงรักษาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์
5) งานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ในการจัดประชุมภายในและภายนอกสำนักงาน
6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 061-6911555  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : atchawee.k@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin