สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นางโบตั๋น  เพ็ญพิมพ์ (โบ)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Botan Penphim
ตำแหน่ง : ผู้จัดการกลุ่ม
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานติดตามแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ งบบริหารจัดการสำนักงาน    
2) งานตรวจสอบเอกสารส่งเบิกงบกองทุนและการทำสัญญาในระบบ E-Contract , E-form
3) งานสนับสนุนกลุ่มจังหวัดในเรื่อง
    3.1) การบริหารวัคซีน ยา เวชภัณฑ์ ระบบยาที่จำเป็นและยาเข้าถึงยาก(จ2) ,Antidose, Drug Catalog
    3.2) การใช้ยาอย่างสมเหตุผลร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
    3.3) โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลทุกระบบ เช่น Telemedicine คลินิกพยาบาล/ร้านยา ฯลฯ
    3.4) การเบิกวัคซีน/ยา การใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น KTB ฯลฯ รวมทั้งการออก Username/Password ในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
4) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 084-751-2770  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : botan.p@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin