สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นางสาวจามจุรี  บุญประสาร (กล้วย)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Chumchuri Boonprasan
ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานธุรการทั่วไปของสำนักงาน
2) งานสารบรรณรับส่งหนังสือภายใน-ภายนอกสำนักงาน
3) งานสนับสนุนการจัดประชุมภายใน/ภายนอกสำนักงาน(เตรียมแบบฟอร์ม)
4) งานสนับสนุนและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
5) งานสแกนเอกสารเบิกจ่ายในระบบ Qdoc-scan
6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 094-8215741  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : chumchuri.b@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin