สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องโครงการ RRTTR_2561 พื้นที่สปสช.เขต 10 อุบลฯ

รายละเอียด :

ฝากให้ผู้ประสานงานสสจ.ทุกแห่งเพื่อการสื่อสารต่อกับหน่วยรับงบประมาณในแต่ละหน่วยบริการในจังหวัดต่อไป  


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 02/03/2561