สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
หนังสือแจ้งติดตามงบค่าเสื่อม(ตามบทเฉพาะกาล)และแบบฟอร์มข้อมูลรายการงบค่าเสื่อม(บทเฉพาะกาล)

รายละเอียด :

ตามที่ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขต (อปสข.)  ได้อนุมัติ แผนดำเนินงานงบค่าเสื่อมตามบทเฉพาะกาล สำหรับหน่วยบริการ ในพื้นที่ เขตบริการสุขภาพที่ 10 จำนวนทั้งสิ้น 559 รายการ เงินงบค่าเสื่อมUC ตามบทเฉพาะกาล 84,648,480.87 บาท ทั้งนี้หน่วยบริการต้องเบิกจ่ายงบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 กันยายน 2561 และทาง คณะกรรมการ 7x7 มีมติในการประชุม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มอบกองเศรษฐกิจสุขภาพฯและ สปสช. ให้เร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยบริการในพื้นที่ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปและรายงานให้ที่ประชุมทราบ ต่อไป

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต10 อุบลราชธานี  ขอความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 10 ทุกแห่ง ได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการ โดยเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2561 พร้อมนี้ ให้ผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงาน ตามแบบกำกับติดตามผลดำเนินงานงบค่าเสื่อม(บทเฉพาะกาล) ระดับจังหวัด ตาม Template ในเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้  โดยให้ส่งกลับ สปสช.เขต ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เพื่อที่ สปสช.เขต จะได้รวบรวมและรายงานผู้บริหารต่อไป


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นายประสิทธิ์  บุญเกิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-2773
E-mail: prasit.b@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 14/03/2561