สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
ไสลด์แนะนำการกรอกการใช้เงินตามCare Plan สำหรับจนท.อปท.(กองทุนLTC)

รายละเอียด :

การนำเข้าโครงการ/การอนุมัติโครงการตามCP/การจ่ายเงินตามCP


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นายสิทธวีร์  ทางามพรทวีวัฒนื
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 086-5514641
E-mail: sitthawee.t@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 17/08/2561