สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
ประมาณการรายรับปี2562_จัดสรรbasic payment สังกัด สป.สธ.

รายละเอียด :

ประมาณการรายรับปี2562 จัดสรรbasic payment หน่วยบริการสังกัด สป.สธ.

- ประมาณการรายรับ OP,PP,IP

- หักค่าแรง OP,PP,IP

- เงินกันบัญชีเสมือน Virtual Account ระดับจังหวัด

- ปรับเกลี่ย Non UC


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นายประสิทธิ์  บุญเกิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-2773
E-mail: prasit.b@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 12/12/2561