สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
สรุปรายงานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2562 งวด 2

รายละเอียด :

รายงานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2562 งวด 2 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

- Click เพื่อดาวน์โหลด ข้อมูลบริการฟื้นฟู62 งวด2 -

ปล. รหัสคลายไฟล์ข้อมูลบริการ ขอให้ประสานผู้ดูแลงานผู้พิการ สสจ. แต่ละจังหวัด ดังนี้
ศรีสะเกษ : คุณบุญช่วย  ชมบุตรศรี
อุบลราชธานี : คุณพิศมัย  วรรณชาติ
ยโสธร : คุณนิภาภรณ์  ภาคพรหม
อำนาจเจริญ : คุณวรรณศรี  จันทรเสนา
มุกดาหาร : คุณบุญยิ่ง  แสนวิเศษ


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นายประกิต  พันธ์สุนันนนท์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 098-279-7702
E-mail: prakit.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 30/01/2562