สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ...
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ...

 ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับการร้องเรียนเรื่องหน่วยบริการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิ์ในระบบ UC โดยไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บ ( Extra billing ) เฉลี่ยปีละ 1,000 ราย ดังรายละเอียดในหนังสือที่อ้างถึงแจ้งแล้วนั้น

               ในการนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการ จากผู้มีสิทธิ์ในระบบ UC โดยไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บ ( Extra billing ) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวประกอบการทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 23/04/2564