สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการห้องสมุด/คู่มือ/ไฟล์

รายละเอียด :

รายงานประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ในรอบปีงบประมาณ 2564 ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในระบบ ทั้งหน่วยบริการทุกระดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ทุกฝ่าย ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ได้รวบรวมและนำเสนอไว้โดยสังเขป  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษา เรียนรู้ ผลการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่  

หากผู้สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารฉบับนี้ สามารถติดต่อขอรายละเอียดจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ทั้งนี้หากมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเอกสารฉบับนี้ คณะผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป


ปีงบประมาณ : 2566
เล่มที่ : 1

ประเภทไฟล์ :สแกน QR CODE เพื่ออ่านผ่านมือถือ
คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นายศรชัย  ผลจันทร์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 098-279-7699
E-mail: sornchai.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 15/12/2565